TÜZEL KİŞİLERİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

TÜZEL KİŞİLERİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
Av. MÜGE BELGE 
İstanbul, 2013 

AÜHFD Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medeni Kanunu) 
BK 818 Sayılı Mülga Borçlar Kanunu 
Bknz Bakınız 
E. Esas 
FSEK Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
H.D. Hukuk Dairesi 
HGK Hukuk Genel Kurulu 
K. Karar 
KHK Kanun Hükmünde Kararname 
MK Türk Medeni Kanunu 
m. Madde 
s. Sayfa 
S. Sayı 
T. Tarih 
TBK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
TTK Türk Ticaret Kanunu 
Vd Ve devamı
Yarg. Yargıtay 

GİRİŞ
Tüzelkişilerin manevi tazminat talepleri doktrinde tartışmalı bir konudur. Manevi tazminat çeşitli hukuki sebeplerden ileri gelebilir. Bu sebeplerden ilki kişilik hakkının ihlalidir. Tüzel kişilerin manevi tazminat edebilmeleri için ilk önce kendilerine tanınan bir 
kişilik hakkının varlığı gerekmektedir. Bu bağlamda tüzelkişiler, kendi kişilik haklarının ihlalinde manevi tazminat talep edebileceklerdir. 

Ancak tüzelkişilerin, gerçek kişilerden farklı olması ve maddi anlamda gözle görülür bir varlığa sahip olmamaları, manevi tazminat talepleri konusunda, tüzelkişileri sınırlamaktadır. Bir diğer ifadeyle, insanlara özgü duygu ve algılama şekillerinin tüzel kişilerde var olmayışı manevi tazminat davasında ileri sürülebilecek nedenleri azaltmaktadır. Doktrinde tartışmalı olan bu konu, çalışmamızda tüzelkişilerin hangi hallerde manevi tazminat talep edebilecekleri ele alınmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamız 3 bölümden ibaret olup ilk önce tüzel kişilik, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişilik kavramı, manevi zarar ve manevi tazminat kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. 

İkinci bölümde durumlarda tüzel kişilerde manevi tazminat davası ile ilgili görüşlere yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise çalışmamızın asıl konusu olan tüzel kişilerin hangi kişilik haklarının ihlalinde manevi tazminat talep edebilecekleri konusu açıklanmıştır. 

Çalışmamızın kapsamı genişletmemek adına birinci ve ikinci bölümdeki açıklamalara kısaca yer verilmiş ve doktrindeki tartışmalara mümkün olduğunca değinilmemiştir. 

GENEL OLARAK KAVRAMLAR TÜZEL KİŞİ, HAK EHLİYETİ VE FİİL EHLİYETİ KAVRAMLARI 
Tüzel Kişiler 

İnsanların bireysel olarak gerçekleştirmeleri zor olan durumlar söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda bir araya gelmeleri veya malvarlıklarını birleştirmeleri ile tüzel kişilik ortaya çıkmaya başlamıştır. Tüzel kişi ler, gerçek kişiler gibi hak ve fiil ehliyetine sahiptir. 1
Tüzel kişilerin hukuki niteliği konusunda tüzel kişiyi tamamen yok sayan teori dışında genel olarak 2 teori vardır. Varsayım teorisine göre tüzel kişilerin iradesi olmadığı için gerçek anlamda kişi sayılmazlar. Bunlara hukuk düzeni varsayım olarak kişilik tanımlar. Bir 
diğer teori ve baskın görüş ise gerçeklik teorisi olup bu teoriye göre; tüzel kişileri hukuk düzeni yaratmaz. Bunlar zaten vardır, hukuk düzeni kabul etmek zorundadır. Tüzel kişilik gerçek kişiler gibi eylemlerinden sorumludurlar. Bu sebeple, çalışmamızda tüzel kişiliğin 
hukuki niteliğine ilişkin gerçeklik teorisini benimseyerek tüzel kişilerin ne olduğuna kısaca 2 değinmek faydalı olacaktır. 

 • 1 Tüzel Kişi kavramını hükmi kişiler, farazi kişiler olarak da tanımlayan yazarlar için bknz: ÖZTAN, Bilge, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 2012, s.222. Terim sorunuyla ilgili ayrıca bknz: HATEMİ, Hüseyin, Medeni Hukuk Tüzelkişileri Cilt:1, İstanbul: Sulhi Garan Matbaası, 1979, s. 29-30.
 • 2 Tüzel kişilerin hukuki niteliği hakkındaki teorilerin ayrıntıları için bakınız: ÖZTAN, Bilge, Tüzel Kişiler, 2. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 1998, s. 6-10; AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Kişiler Hukuku, Güncellenmiş 3. Baskı, Konya: Mimoza Yayınları, 2011, s. 155-156; ÖZSUNAY, Ergun, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, Gözden Geçirilmiş 5. Bası, İstanbul, 1982, s. 47-50, DURAL,Mustafa/ÖĞÜZ,Tufan, Türk Özel Hukuku Cilt: II Kişiler Hukuku, 12. Basıdan 13. Tıpkı Bası, İstanbul: Filiz Kitapevi, 2013, s. 222-224; ÖZTAN, Bilge, (Medeni), s. 322; KILIÇOĞLU, Ahmet M., Medeni Hukuk Temel Bilgiler, Gözden Geçirilmiş- Güncelleştirilmiş 2. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2012, s. 208. AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 1. Cilt, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na Uyarlanmış 9. Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2012, s. 511-517. Doktrinde varsayım, gerçeklik, soyutlama, bireyci teorilerin açıklamaları için bknz: ERGÜN, Ömer, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu, İstanbul: XII Levha Yayıncılık, 2010, s. 19 vd.

Tüzel kişilerin bireylerin tek başına yapamayacaklarını bir araya gelerek yapmalarını kolaylaştırması, insan ömrü ile süresinin sınırlı olmaması gibi yararları yanında devletin 3 gücünü azaltma gibi sakıncaları da olabileceği de savunulmuştur . 4

Medeni Kanun ’un ikinci kısmında tüzel kişiler düzenlenmiştir. MK 47. maddede 5 tüzel kişilik “Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca 
tüzel kişilik kazanırlar” olarak düzenlenmiştir. 

Doktrinde tüzel kişilik; “ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına birleşen kişilerden veya malı tahsis eden kişiden bağımsız bir kişilik tanınması ” olarak tanımlanmıştır. 6

Buradan hareketle, tüzel kişiliğin var olabilmesi için bazı unsurlar bir arada olmalıdır. Öncelikle, bir araya gelen kişi veya mal toplulukları örgütlenmiş olmalıdır. Örgütlenmeden kastedilen, kanun koyucunun belirlediği ve amacın gerçekleştirilebilmesi için gereken organlara sahip olunmasıdır. Bu sebeple kütüphanede bulunan kişi veya örgütsüz mal topluluklarının tüzelkişiliği yoktur . 7 

 • 3 İKİZLER, Metin, Tüzel Kişilerin İlkeli Kişiliği, Bu Uğurda Ana Statünün Anlamı ve İşlevi, Ankara: Yetkin Yayınları, 2012, s. 36-37
 • 4 Tüzel kişilerin yararları ve zararları hakkında bknz: KILIÇOĞLU, Ahmet M.,(Medeni), s. 206. Ayrıca bknz: İKİZLER, Metin, age, s. 36-39.
 • 5 4721 sayılı Medeni Kanun 22/11/2001 tarihinde kabul edilmiş olup, 08/12/2001 T., 24607 S. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kısaca MK olarak anılacaktır.
 • 6 Kişiler Hukuku ( Gerçek ve Tüzel Kişiler), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 12. Bası, İstanbul: Filiz Kitapevi, 2012, age, s. 240. Doktrinde HATEMİ, Hüseyin, age, s. 2’de tüzelkişileri: “gerçek kişi insanlardan ayrı hukuk kişiliği olan varlıklar olarak tanımlamıştır”.
 • 7 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe, Kişiler Hukuku ( Gerçek ve Tüzel Kişiler), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 12. Bası, İstanbul: Filiz Kitapevi, 2012, s. 240.

İkinci olarak, tüzel kişiliği oluşturan kişilerin veya bağımsız mal topluluklarının bir araya gelmesi belli bir amaca yönelik olmalıdır. Ancak doktrinde bu amacın sürekli 8 olmasının gerekip gerekmediği tartışmalıdır. Buradaki amaç, parasal veya manevi olabilmekle 
birlikte, önemli olan ortak bir menfaat olmasıdır . 9

Üçüncü olarak, kendisini oluşturan kişi veya mal topluluğundan ayrı bir kişiliğe sahip olan tüzelkişiliğin hangi durumda tüzel kişilik oluşturacağını kanun koyucu tarafından önceden belirlenmektedir. Bu sebeple oluşturulacak tüzel kişiliğin önceden düzenlenen 
türlerden biri olması gerekmektedir. 

Tüzel kişiler uygulanacak kurallar ve yapılarına göre olmak üzere iki şekilde 10 sınıflandırılabilir. İlk olarak tüzel kişilere uygulanacak kurallara göre ayırım yapılmak istenirse tüzel kişiler 3 gruba ayrılır; kamu hukuku tüzel kişileri, özel hukuk tüzel kişileri ve 
karma nitelikte tüzel kişiler. Birinci grupta, Anayasa’nın 123. maddesine göre; kanun veya kanunun açıkça yetki vermesiyle kurulan kamu hukuku tüzel kişileri; AY m. 127 e göre; belediyeler, iller ve köyler, AY m. 133’e göre; radyo ve televizyon kurumu, AY m. 135’e göre 
Barolar Birliği örnek olarak sayılabilir . 11

İkinci grupta ise özel hukuk tüzel kişileri yer almaktadır. Ticaret şirketleri ve kooperatifler, birden çok avukatın bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişilik, dernek ve 

 • 8 Doktrinde bu amacın sürekli olması gerektiği yönünde bkz: ÖZTAN, Bilge(Tüzel), s. 4; HELVACI, Serap/ERLÜLE, Fulya, Medeni Hukuk, 2. Bası, İstanbul: Legal Kitapevi, 2011, s. 101; AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ KARAMAN, Derya, Medeni Hukuk, 6098 Sayılı Borçlar Kanununa Göre Uyarlanmış 18. Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2013, s. 179; ÖZTAN, Bilge (Medeni), s. 320; HATEMİ, Hüseyin, age, s. 4; OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe, age, s. 241, DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 210,SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk, Genel Bölüm, Kişiler Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011, s. 439, AKİPEK, Jale G./ AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 501. Aksi yönde bknz: AKÜNAL, Teoman, Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, 2. Bası, İstanbul: Beta Yayın, 1995, s. 10,
 • 9 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe, age, s. 241. 
 • 10 AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, age, s. 156 vd.
 • 11 AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, age, s. 157. 

vakıflar, sendikalar özel hukuk tüzel kişisi sayılmaktadır. Karma nitelikte olanlara ise kitler örnek verilebilir. 

Bir diğer sınıflandırma ise; yapılarına göre tüzel kişiler, kişi toplulukları (Siyasi partiler ve sendikalar, dernekler) ve mal toplulukları (vakıflar) olarak sınıflandırılabilirler. 

Ayrıca MK 55’e göre; kamu tüzel kişileri hakkındaki kanun hükümleri saklıdır. Bu sebeple kamu tüzel kişileri çalışmamızın kapsamı dışında kalmaktadır. 

Hak Ehliyeti 
Hak ehliyeti kişinin haklara ve borçlara sahip olabilmesini ifade eder . MK’nun 8. 12 maddesine göre “her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler”. 

Tüzelkişilerin hak ehliyeti ise MK’nun 48. maddesinde “Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler” olarak düzenlenmiştir. 

Fiil Ehliyeti 
Fiil ehliyeti, bir kişinin kendi davranışıyla hukuki bir sonuç oluşturmasıdır . 13 MK’nun 9. maddesine göre; “Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir”. 

Hak ehliyeti kişilerin “insan sıfatıyla kendiliğinden sahip” olduğu bir ehliyetken, fiil ehliyeti ayırt etme gücü, erginlik ve kısıtlı olup olmama gibi şartların kazanılmasıyla sahip olunabilen bir ehliyettir . 14

 • 12 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe, age, s. 40.
 • 13 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe, age, s. 47. 
 • 14 SEROZAN, Rona, (Medeni), s. 391. 

Tüzelkişilerin fiil ehliyeti de MK’nun 49. maddesinde “Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar” olarak düzenlenmiştir. Tüzel kişilerin fiil ehliyeti MK’nun 50. maddesine göre organları aracılığıyla 
kullanılır. 

KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI 
Doktrinde kişiliğin, hak ve fiil ehliyetine sahip olan kişilerin üstünde bir kavram olup olmadığı veya kişi ve kişiliğin aynı kavramlar olup olmadığı tartışılmıştır. Kişilik, kişi kavramını içeren ve ondan geniş bir kavramdır . Doktrinde kişi ve kişiliği aynı kabul eden 15
bir görüş te mevcuttur. Diğer bir görüş ise; kişilik kavramını dar anlamda kişi, geniş 16 17 anlamda ise hak ve fiil ehliyeti ile kişinin manevi, bedeni ve ahlaki niteliklerini ifade eden bir kavram olarak anlaşılması gerektiğini söylemektedir. 

HATEMİ ’ye göre; kişilik hakları gibi çoğul bir terim yerine kişilik hakkı terimi 18 kullanılmalıdır. 

 • 15 HELVACI, Serap, Gerçek Kişiler, 4. Bası, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2012, s. 22. Aynı yönde: DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 9’da “kişi ile birlikte kişinin hukukun korumaya değer bulduğu hukuki, manevi nitelikteki varlıklarının tümü” olarak tanımlamıştır.
 • 16 HELVACI, Serap, (Gerçek) ,s. 22. Naklen: ATAAY, Aytekin, Şahıslar Hukuku, Birinci Yarım, Giriş- Hakiki Şahıslar, 3. Bası, İstanbul, 1978, s. 21-22.
 • 17 YÜZER, Dilara, 1982 Anayasasında Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması, Ankara: Yetkin Yayınları, 2013, s. 94; ÖZTAN, Bilge (Medeni), s. 274’de kişilik hakkını günlük hayatta yer alan ve tabii bir kavram olarak kabul etmektedir. TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, Gözden Geçirilmiş İlaveli 6. Bası, İstanbul: Filiz kitabevi, 1992, s. 248,’de kişiliğin dar anlamda hak sahibi olma ve borç altına girebilme ehliyeti olduğunu ifade ederken, kişiliğin geniş anlamda kişinin manevi, bedeni ve ahlaki niteliklerini ifade eden bir kavram olarak anlaşılması gerektiğini söylemektedir. AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 147’de kişilik haklarının bir kimsenin maddi, manevi ve ekonomik bütünlüğü üzerindeki haklar olarak tanımlamıştır. Ayrıca, bu tartışmalar için bkz: GÖNEN, Doruk, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, 1. Baskı, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2011, s 19’da yer alan 62 numaralı dipnot.
 • 18 HATEMİ, Hüseyin/KALKAN OĞUZTÜRK, Burcu, Kişiler Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013, s. 57. 

Kişilik, bir kişinin hak ve fiil ehliyetinin yanı sıra, o kişinin özellikleri, özgürlüğü, fiziki ve manevi varlığından oluşmaktadır . Bu bağlamda kişilik hakkını, kişiliği oluşturan 19 değerlere ilişkin hak olarak tanımlayabiliriz. 20

MK’da kişiliğin korunması 23. madde ve devamında düzenlenmiştir. Kanun koyucunun iradesi de dikkate alınarak kişilik kavramını ayrı bir kavram olarak değerlendirmek kanaatimce daha uygundur. 

Kişilik hakkının kapsamındaki değerler gün geçtikçe ihtiyaçlar doğrultusunda artabilmektedir. Bu değerlerin sınırlı olarak değil örnek olarak sıralanabilmesi sebebiyle kişilik hakkı çerçeve haktır . Kişilik haklarına birkaç örnek vermek gerekirse; yaşam, ruhsal 21
bütünlük, saygınlık, onur, özel hayat, özgürlük, eserler, resim, isim ve benzerleri üzerindeki haklardır . 22

Alman medeni kanununun 823/I’de, Türk ve İsviçre hukukunun aksine bu değerler; hayat, vücut tamlığı, sağlık, hürriyet, mülkiyet ve diğer hakların ihlali olarak tek tek düzenlenmiştir . 23

Kişilik hakları mutlak hak olup, el değiştiremez, mirasçılara geçemez, feragat edilemez ve zamanla yitirilmez, herkese karşı ileri sürülebilir ve ihlalinde de haksız fiil oluşturur. Kişilik hakkının kullanımı da kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır . 24

 • 19 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe, age, s. 153. 
 • 20 SEROZAN, Rona, (Medeni), s. 411. Kişilik hakkı personality right, droit de la personnalité olarak ifade olunur. 
 • 21 SEROZAN, Rona (Medeni), s. 411.
 • 22 SEROZAN, Rona (Medeni), s. 411. 
 • 23 ÖZEL, Sibel, Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2004, s. 28.
 • 24 SEROZAN, Rona (Medeni), s. 412. 

MANEVİ ZARAR 
Manevi zararı açıklayan görüşler 

Objektif görüşe göre; manevi zarar “kişisel değerlerin ihlali sonucunda kişilikte meydana gelen eksilme ”dir. Burada kişilik haklarının ihlali ve objektif olarak bir eksilmenin 25 varlığı yeterlidir. Fikrimizce de bu görüş daha isabetlidir. 

İsviçre ve Türk hukukunda egemen olan subjektif görüşe göre ise; kişilik haklarının 26 ihlali, ihlal sonucunda objektif bir eksilme ve bunun yanında bu eksilmenin hissedilmesi gerekir. Bu görüşe göre; duyulan acı ve elemi azaltmak ve bozulan ruhsal dengeyi sağlamak 
amacının gerçekleştirilebilmesi için, “zarar görenin malvarlığının çoğaltılması öngörülmüştür ”. Bu görüşe göre kişinin ruhen acı duyması manevi tazminat için yeterlidir. 27

Bir diğer görüş de karma görüştür . Bu görüşe göre; sübjektif olan acı, elem 28 ızdırabın ve duygusal kaybın, objektif olarak “ruhsal bütünlüğün eksilmesi” niteliğinde 

 • 25 ÖZSUNAY, Ergun, Çeşitli Hukuk Çevrelerinde Manevi Zarar Kavramı ve Manevi Zararın Giderimine İlişkin Çözümler, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul Marmara Hukuk Fakültesi, Cilt: 11, Sayı: 1-3, İstanbul: Beta Basım, 1999, s. 483; KILIÇOĞLU, Ahmet, Tüzel Kişi Manevi Tazminat İstiyebilir Mi? Dicle Üniversitesi Hukuk fakültesi Dergisi, Yıl: 1983, Sayı: 1, Diyarbakır: Detay Yayıncılık, s. 288; SEROZAN, Rona, Manevi Tazminat İstemine İlişkin Değişik Bir Yaklaşım, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan (1925-1988), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1990, s. 83; ÖZEL, Sibel, age, s. 73; İŞGÜZAR, Hasan, Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Davasının Şartları, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 6, Yıl: 1990, s. 872; GÖNEN, Doruk, age, s. 197; ERLÜLE, Fulya, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011, s. 70; EREN, Fikret, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2012, s. 780.
 • 26 REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2012, s. 228; ŞENYÜZ, Doğan, Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, 6. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012, s. 103; NOMER, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 12. Bası, İstanbul: Beta Basım, 2012, s. 183; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Kişilik Haklarını Koruyan Manevi Tazminat Davasına İlişkin Yeni Gelişmeler, Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2759, 1980, s. 148; ŞEREF, Ertaş, Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Miktarının Tespiti, Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu’na Armağan, İstanbul: Bayrak Matbaacılık,1990, s. 65, 80; KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 16. Bası, Ankara:Turhan Kitabevi, 2012, s.292, 430; KILIÇOĞLU, Ahmet, Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara: Çağ Matbaası, 1982, s. 245; OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2, Gözden Geçirilmiş 10. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013, s. 253. Ayrıca ERLÜLE, Fulya, age, s. 45’de, TERCIER’in de bu görüşte olduğuna ilişkin bknz dipnot 53.
 • 27 KARAHASAN, Mustafa Reşit, Tazminat Hukuku Manevi Tazminat, Genişletilerek Yenilenmiş ve Düzenlenmiş 6. Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2001, s. 66.
 • 28 ANTALYA, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 1, İstanbul: Beta Basım, 2012, s. 490. 

olması aranmaktadır. Bir diğer ifadeyle ekonomik ve sosyal yaşamını etkilemelidir. Tüzel kişilerin niteliğinden dolayı sübjektif unsur aranmayacağı için manevi tazminat talep edebileceklerdir . 29

Kişiye verilen manevi zararlar o kişide üzüntü oluşturabilir ancak tek başına üzüntünün varlığı manevi tazminatın bir unsuru değildir. Bu sebeple sübjektif görüşe katılmamaktayız. 

Burada dikkat edilmesi gereken şudur ki, manevi tazminatın tüzel kişilerin ve ayırt etme gücü olmayan kişiler tarafından talep edilebilmesine verilecek yanıt görüşlere göre değişecektir. 

Manevi Tazminatın Amacı 
Manevi tazminatın amacının ceza, tatmin, önleme ve caydırma, denkleştirme, telafi, maddi tazminatı tamamlayıcı olduğuna dair doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşlerden tatmin görüşü ; zarara görenin uğradığı manevi zararı azaltacak bir 30 tatmin fonksiyonu görmektedir. Ancak bu görüşün kabulü halinde tüzel kişilerin tatmin duygusu yeteneği olmadığı için, manevi tazminat talepleri kabul edilmeyecektir. Tatmin görüşü manevi zararı açıklayan sübjektif görüş ile bağlantılıdır. 

 • 29 ANTALYA, O. Gökhan, age, s. 490. 
 • 30 REİSOĞLU, Safa, (Borçlar), s. 228; ANTALYA, O. Gökhan, age, s. 488; DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 158; KARAHASAN, Mustafa Reşit, age, s. 66; ZEVKLİLER, Aydın. Kişiler Hukuku Gerçek Kişiler, Ankara: Olgaç Matbaası, 1981, s. 357; KILIÇOĞLU, Ahmet, (Tüzel Kişi), s. 289; ERTAŞ, Şeref, age, s. 82; KILIÇOĞLU, Ahmet M., Manevi Tazminatın Hukuksal Niteliği, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1984, Sayı: 1, s. 21; REİSOĞLU, Safa. Basın Özgürlüğü ve Kişilik Haklarının Korunması, Medeni Hukuk Hocalarına Saygı Günleri, Medeni Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu, 1. Baskı, İstanbul: XII Levha Yayıncılık, 2011, s. 107; KILIÇOĞLU, Ahmet, (Basın), s. 244; SAYMEN, H. Ferit, Manevi Zarar ve Tazmini Sureti, Doktora Tezi, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1940, s. 83-95. Yazar tatmin görüşünü benimsemektedir. Ayrıca konuyla ilgili açıklamalar için bknz EREN, Fikret, age, s. 784.


Bir diğer görüş ceza görüşüdür . Bu görüş zarar vereni cezalandırma amacı 31 taşımaktadır. Ancak fikrimizce bu görüşün kabulü mümkün değildir. 

Bir diğer görüş de telafi görüşüdür. Bu görüşe göre manevi zararın amacı uğranılan manevi zararı aynen veya nakden telafi etmektir . Telafi görüşü, tatmin ve ceza görüşleri gibi 32 sübjektif nitelikte bir görüş olmayıp, objektif bir görüştür ve burada zarara uğrayanın zararı hissedip hissetmemesi aranmamaktadır . Bu görüşün kabulü ile tüzel kişiler de manevi 33 tazminat talebinde bulunabileceklerdir. Bu açıdan fikrimizce bu görüş daha isabetlidir. 

Yargıtay kararlarında, manevi tazminatın amacını tatmin olarak açıkladığı bazı kararlarında; “faili bir cezaya çarptırmaktan ziyade, mağduru tatmin ve onun ızdırabını azaltmak ”, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi 34 karşılamak ”, “duyulan manevi acıyı yumuşatmak, bozulan dengeyi onarmak, teselli 35 etmek ”, “zarara uğrayanda bir huzur duygusu uyandırmak, …diğer tarafın zenginleşmesine 36 neden olmama ”olarak açıklanmıştır. 37

 • 31 KARAYALÇIN, Yaşar, Türk Hukukunda Şeref ve Haysiyetin Korunması, AÜHFD, Yıl: 1962, C.19, S. 1-4, s. 26; Ayrıca görüşle ilgili açıklamalar için bknz: EREN, Fikret, age, s. 785.
 • 32 OĞUZMAN, M. Kemal, İsviçre ve Türkiye’de Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda Şahsiyetin Hukuka Aykırı Tecavüze Karşı Korunması ve Özellikle Manevi Tazminat Davası Bakımından Yapılan Değişiklikler, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1990, s. 28; TAŞKIN, Alim, Tüzel Kişilerin Kişilik Haklarının Korunması, AÜHFD, Cilt: 42, Sayı: 1-4,1991-1992, s. 243; FRANKO, Nisim İ., Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararın Tazmini, 1973, s. 190; GÖNEN, Doruk, age, s. 200; ÖZEL, Sibel, age, s. 75; EREN, Fikret, age, s. 786; Bu görüşler için bknz ERLÜLE, Fulya, age, s. 80-90. Yazar s. 92’de telafi görüşünü savunmaktadır. Telafi görüşü için ayrıca bknz: KAYIŞ, Ferhat, Ahlaka Aykırı Bir Fiil İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat ve Hukuka Aykırılık Unsuru, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:6, Sayı: 53, Ocak 2011, s. 21.
 • 33 EREN, Fikret, age, s. 787. 
 • 34 Yarg. HGK, 17.02.2012 T., 2010/4-47E., 2010/74K., Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı.
 • 35 Yarg. 2 H.D., 14.12.2010 T., 2010/19954E., 2010/21075 K., Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 
 • 36 Yarg. 11. H.D., 04.04.2011 T., 2009/10801E., 2011/3824 K., Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı.
 •  37 Yarg. HGK, 14.03.2007 T., 2007/13-130E., 2007/129 K. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

Yargıtay 12.04.2012 Tarihli bir kararında manevi tazminatta takdir edilecek tutarın, 38“var olan durumda elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar” olması gerektiğine hükmetmiştir. 

Yargıtay yeni tarihli HGK kararında da “manevi tazminat ne bir ceza, ne de gerçek 39 anlamda bir tazminattır. 22.6.1966 tarihli ve 7/7 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde belirtildiği gibi, ceza değildir; çünkü davacının yararı düşünülmeksizin sorumlu 
olana hukukun ihlalinden dolayı yapılan bir kötülük değildir. Mamelek hukukuna dair bir zararın karşılanmasını amaç edinmediği için de, gerçek anlamda bir tazminat sayılmaz. Manevi tazminat mağdurda veya zarara uğrayanda bir huzur hissi, bir tatmin duygusu 
doğurmalıdır. Manevi tazminatta temel olan ana düşünce budur” olarak amacını belirtmiştir. Yargıtay kararda manevi değerlerde meydana gelen eksilme olarak manevi tazminatı açıklamış ancak devamında kastedilenin tüzel kişinin acı, elem duyması değil manevi olarak kişilik hakkı değerlerindeki eksilme olduğunu belirtmiştir. 

Türk Hukukundaki Düzenleme 
MK’nun 24. maddesine göre hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kişi, kişilik hakkının korunmasını hakimden isteyebilir. MK’nun 24/2’de hukuka uygunluk sebepleri “Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da 
kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır” olarak düzenlenmiştir. 

MK’nun 25. maddesinde kişilik hakkının ihlalinde açılabilecek davalar düzenlenmişolup, bu davalardan birisi de manevi tazminattır. MK 25/4’e göre; manevi tazminat alacağı 3. 

 • 38 Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt: 39, Ocak 2013, Sayı: 1, Yarg. 4. HD, 2012/3690E., 2012/6292K., 12.04.2012 T. Kararı, s. 33 vd.
 • 39 Yarg. HGK, 01.02.2012 T., 2011/4-687E., 2012/26K., http://www.ozcan-ozcan.av.tr/ictihad/46/tuzel-kisiler-de-manevi- tazminat-isteyebilirler.html (erişim tarihi:22.03.2013). 

Kişilere devredilemez. Ancak miras bırakan sağlığında bu talebi ileri sürmüşse mirasçılara geçebilir . MK 25/5’e göre; kişilik hakkı ihlal olunan davacı kendi yerleşim yeri veya 40 davalının yerleşim yerinde davayı açabilir. 

MK’nun 26. maddesinde adın haksız olarak kullanılmasına manevi tazminat istenebileceği özel olarak düzenlenmiştir. 

MK’da özel olarak düzenlenen evlenmenin butlanı, boşanmada ve nişanın bozulmasındaki manevi tazminata konumuz gereği talep edilemeyeceği için yer verilmeyecektir. 

Diğer özel düzenlemeler olan TBK’nun 57. maddesindeki haksız rekabetten kaynaklanan, FSEK’in 70. maddesinde eser üzerindeki fikri hakkın ihlalinde ve markaların korunması hakkında KHK’nun 62 ve 68. maddelerine göre manevi tazminat talebi ileriki 
başlıklarda açıklanacaktır. 

Kişilik hakkı yayımlanan basın yoluyla ihlal olunan kişi düzeltme hakkını kullanırsa manevi tazminat talebi kalkabilir. Basın Kanunu 18. maddede düzeltme ve cevabın yayınlanmamasının yaptırımları düzenlenmiştir. Düzeltme yayınlanmadığı takdirde manevi tazminat talebini kişilik hakkı ihlal edildiği için isteyebilecektir. 

Düzeltme ve cevap hakkı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 18. Maddesinde de düzenlenmiştir. İlgili kanunun 18/6 hükmüne göre; kişilik hakkı ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler kişilik haklarını ihlâl eden yayın hizmetlerinden kaynaklanan manevi zararı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ile birlikte programın yapımcısından talep edebilirler. 

 • 40 SEROZAN, Rona. Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Sayılan Manevi Hakların Mirasçıya Geçebilirliği, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006, s. 561’de Alman ve Avusturya hukuklarında intikal yasağının aşıldığını, hatta İsviçre hukukunda manevi tazminat isteminin ileri sürüldüğünü varsayanların dahi olduğunu belirterek Türk Hukukundaki durumu eleştirmektedir.

Doktrinde, uygulamada kabul edilen ve İsviçre hukukunda da baskın olan görüşe göre; manevi tazminat talebi, TBK 114/II’de haksız fiile ilişkin hükümlerin kıyasen sözleşmeye aykırılığa da uygulanabileceği hükmünden hareketle kabul edilmektedir. Ancak sözleşmeye aykırılık ile kişilik hakkı ihlali oluşmalıdır. Böylece TBK 56. Ve 58. Maddeleri uygulanabilecektir. Ancak bu hükümler doğrudan değil kıyasen uygulanabilir . 41

BK 47, TBK 56’ da bedensel bütünlüğün zedelenmesi halinde manevi tazminat düzenlenmiştir. Ancak konumuz gereği tüzel kişilerin bedensel bütünlüğü söz konusu olmadığı için bu madde uygulama alanı bulmayacaktır. 

BK 49, TBK 58. maddesine göre; “Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. 

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir”. 

Manevi tazminat talep edilebilmesi için özel bir kusur şartı aranmamaktadır. Kusur sorumluluğu veya kusursuz sorumluluğa ilişkin şartların varlığı halinde, bunlara ilişkin şartların varlığı yeterlidir. 

Doktrinde Hatemi, fikri haklar dışında, haksız rekabet, adın haksız kullanımı, MK’da özel olarak düzenlenen manevi tazminat hallerini “boyutları iyi tespit edilemeyen maddi zarar yankısı” olarak nitelendirmekte ve manevi tazminat bedelini “maddi tazminata eklenen bir 

 • 41 ANTALYA, O. Gökhan, age, s. 496, 514. 

denkleştirme bedeli olarak görmektedir. Hatemi’ye göre; “saf anlamda manevi tazminat TBK’nun 58. Maddesinde vardır . 42

Tüm bu açıklamalar ışığında hakkında özel hüküm varsa özel hükümler yok ise TBK m. 58’de ki genel hüküm uygulama alanı bulacaktır . 3444 sayılı kanunla değiştirilmeden 43 önceki MK 24’de manevi tazminatın kanunda belirtilen hallerde talep edebileceği yer alıyordu. Artık bu özel durumların belirtilmesi kanunen aranmadığı için MK’ da yer alan özel düzenlemelerin gereksiz olduğu da savunulmuştur. Bu özel düzenlemeler olmasa dahi MK 25 ve TBK 58 uyarınca manevi tazminat talep edilebilecektir . 44

Hakimin manevi tazminat miktarını belirlerken BK 49/2. fıkrasında yer alan, “tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır” hükmü TBK 58. maddesine alınmayışının sebebi kanunun gerekçesinde, TBK’nun 51. 
maddesinde “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler” hükmü olarak açıklanmıştır. Ancak 51. Maddenin açıkça hangi tazminat türü için öngörüldüğü belirtilmese de, manevi tazminatın 
belirlenmesinde de kıyasen uygulanabileceği öngörülmüştür . Hakim takdir hakkını 45 kullanacağı için ayrıca MK’nun 4. maddesi uyarınca hukuka ve hakkaniyete uygun davranmalıdır . 46

Anayasanın 12. maddesinde “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” hükmü ile temel hak ve özgürlükler 

 • 42 HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011, s. 167. 
 • 43 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe, age, 230 dipnot 816’da. 
 • 44 DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 158; ERLÜLE, Fulya, age. s.119. 
 • 45 GÜRPINAR, Damla, Haksız Fiil Kaynaklı Zararların Tazmini Bakımından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Getirdikleri, İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 77, Sayı: 2, Mayıs 2012, s. 269.
 • 46 GÜRPINAR, Damla, age, s. 270. 

düzenlenmiştir. Ayrıca Anayasanın 17. Maddesinde herkesin manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı olduğu da düzenlenmiştir. 

Çalışmamızda ilgili yerlerde diğer düzenlemelere de değineceğiz. 

TÜZEL KİŞİLERDE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI GÖRÜŞLER 
Tüzel kişilerin manevi tazminat talepleri doktrinde tartışmalıdır. Klasik görüşe göre ; tüzel kişilerin insanlara özgü duyguları hissedebilmesi mümkün olmadığından manevi 47 tazminat talep edemezler. “Medeni Kanun kişiliğin korunmasını düzenlerken ferdi değil şahsı 
esas almıştır. Tüzel kişilerin de şahıs olmaları sebebiyle MK 23 VE 24 den yararlanabilirler ”. Bu görüşü benimseyen yazarlara göre, tüzel kişiler insanlara özgü 48 bedensel bütünlüğün ihlali vb kişilik haklarının ihlali dışındaki değerlerinin ihlali halinde MK 
25’de yer alan manevi tazminat davası haricindeki diğer davaları açabilirler. 

Bu görüşteki yazarlardan Kılıçoğlu, manevi tazminatta tatmin görüşünü benimsediği için, basın yoluyla kişilik hakkının ihlalinde, tüzel kişilerin bu davayı açamayacağını, bunun yerine durdurma ve önleme davalarını açabileceklerini, hatta tüzel kişilerin yitirilen 

 • 47 TORAMAN, Cüneyt, Türk Hukukunda Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 153; SEROZAN, Rona, Kişilik Hakkının Korunması İle İlgili Bazı Düşünceler, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, yeni Seri, Yıl: 11, Sayı: 14, 1977, s. 108-109(Ancak SEROZAN daha sonra görüşünü değiştirmiştir); KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, age, s. 158; KILIÇOĞLU, Ahmet, (Tüzel Kişi), s. 294; FRANKO, Nisim İ., age, s. 190; KILIÇOĞLU, Ahmet, (Basın), s. 267; GÖNEN, Doruk, age, s. 183 dipnot 739’da yer alan yazarlar bu görüştedir: RİKLİN, Franz, Der Schutz Der Personlichkeit Gegenüber Eingriffen Durch Radio und Fernsehen Nach Scweizerischem Privatrecht, Freiburg, Universitatsverl, 1968, s. 384-385; MARTİN, Alfred, De La Responsabilité Résultant Des Délits D’aprés Le Code Fédéral Des Obligation, RDS, C: 8, Yıl: 1889, s. 35-36; SIMONART, Valérie, La Personnalité Morale En Droit Privé Comparé, Bruxelles, Bruylant, 1995, s. 228-229; TERCIER, Pierre, Le Nouveau Droit De La Personnalité, Zurich, Schulthess, 1984, s. 269; TERCIER, Pierre, Contribution A L’étude Du Tort Moral Et De Sa Réparation En Droit Civil Suisse, Fribourg, Ed. Universitaires, 1971, s. 157 vd.; BARRELET, Denis, La Protection De La Personnalité En Droit Civil, Fribourg, Institut De Journalisme Et Des Communications Sociales, 1985.
 • 48 FRANKO, Nisim İ, age, s. 187. Naklen dipnot: SAYMEN, F. H., 1948, s. 285; TUOR, P, Le Code Civil Suisse, Zurich, 1942, s. 98-99, DES GOUTTES, R., Tort Moral FJS No. 1141, 5 dip notu 35, SAYMEN, F.H., 1960, Türk Medeni Hukuku II. Şahsın Hukuku, İstanbul, 1960, s.311; SAYMEN, F.H., Medeni Hukukumuzda Hükmi Şahıslar(Cemiyet-Vakıf-Tesis), İstanbul, 1944, s. 73; BİLGE N., Hükmi Şahısların Sahip Olabilecekleri Haklar, Ad Cer, 1942, s. 68.

saygınlıklarının kazanılmasında manevi tazminata göre kararın yayınlanmasının daha etkin olacağını belirtmiştir . 49

Ancak doktrindeki hakim görüşe göre; TBK’nun 58. maddesi uyarınca tüzel kişilerin de tazminat hakkı olduğu kabul edilmektedir . 50

Bu görüşte olan yazarların aralarında da bazı farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre; “bünyesindeki kişilerin temsilcisi” konumundaki tüzel kişiler manevi tazminat talep edebilirler . Başka bir görüş ise manevi tazminat hakkını sadece manevi amaçlı kurulmuş 51

 • 49 KILIÇOĞLU, Ahmet, (Basın), s. 268. 
 • 50 REİSOĞLU, Safa, (Borçlar), s. 231-232; DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 246; SEROZAN, Rona (Yaklaşım), s. 96; İŞGÜZAR, Hasan, age, s. 873; AYDOS, Oğuz Sadık, Basın Yolu İle Kişilik Hakkı İhlallerinde Manevi Tazminat, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: XVI, Sayı: 2, Nisan 2012, s. 13; ÇETİN, Pınar, Manevi Tazminat Davasının Hukuki Niteliği ve Özellikle Tazminat Miktarının Belirlenmesi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Master Tezi, 2007, s. 33; SUNGUR, H. Halis, Borçlar Kanunu ve Tatbikatı, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1943, s. 165; REİSOĞLU, Safa, (Basın), s. 88; TEKİNAY/AKMAN/ BURCUOĞLU/ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku, 7. Bası, İstanbul, 1993, s. 667; ULUSAN, İlhan, Bir Derneğin Kişilik Haklarının Zedelenmesi İle İlgili 3 Haziran 1971 Tarihli İsviçre Federal Mahkemesi Kararı, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Derneği, Yıl:7, Sayı:10, s. 208-218; OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut, age, s. 266; AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 418; EREN, Fikret, age, s. 787; TANDOĞAN, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mesuliyet), Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 159, 1961, s. 333; SAYMEN, H. Ferit, (Manevi), s. 193; ÖĞÜZ, M. Tufan, Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki Esasları, İstanbul: Beşir Kitabevi, 2007, s. 66; ERGÜN, Ömer, age, s. 155 vd.’da bu hakkın MK 48 dışında haksız rekabet veya adın haksız kullanımı gibi hallerde kullanılabileceğini kabul eder; AYAN, Mehmet, AYAN, Nurşen, age, s. 96; TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku I. Cilt, Üzerinde Çalışılmış ve Geliştirilmiş 6. Bası, İstanbul: Sermet Matbaası, 1976, s. 503; TUHR, Von Andreas, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt: 1, İstanbul: Yeni Matbaa, 1952, Çeviren: Cevat Edege, s. 124; FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 1, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1976, s. 611-612; SAYMEN, Ferit H., Kimler Manevi Tazminat Talep Edebilir? İÜHFM, Cilt: VL, Sayı: 1, s. 126, 142-145; HELVACI, Serap, (Gerçek) s. 162, GÖNEN, Doruk, age, s. 197; TAŞKIN, Alim, age, s. 242; EDE, Nejat, Manevi Tazminat Konusundaki Gelişmeler ve Tüzel Kişilerin Manevi Tazminat İstemleri, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 5, Yıl:1992, s. 732; KARAHASAN, Mustafa Reşit, age, s. 212; GÜRSOY, Kemal Tahir, Manevi Zarar ve Tazmini, AÜHFD, Cilt: 30, Sayı: 1-4, 1973, s. 12, 28; ÖZSUNAY, Ergun, (Tüzel), s. 69, 70; HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre, age, s. 168; OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİROKTAY, Saibe, age, s. 232; AKÜNAL, Teoman, age, İstanbul, 1995, s. 29; ERLÜLE, Fulya, age, s. 46 dipnot 57’de naklen: BREHM, Roland, Berner Kommentar, Kommentar Zum Schweizerischen Privatrecht, Das Obligationenrecht, Band VI, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 3. Teilband, 1. Unterteilband, Die Entstehung Durch Unerlaubte Handlungen Art. 41-61 Or, 2. Aufl. Bern, 2006, Art. 49, N. 40 vd; KELLER, Max/GABI, BOLLIGER, Sonja, Haftpflichtrecht, Bd. II, Haftpflichtrecht, 2. Aufl., Basel und Frankfurt Am Main, 1988, s. 123. ERLÜLE, Fulya, age, s. 67’de bu görüşü kabul etmektedir.
 • 51 GÖNEN, Doruk, age, s. 185. Naklen: Druey, Die Forderung Auf Eine Geldzahlung Zum Ausgleich Für Immaterielle Nachteile Im Vergleich Mit Der Forderung Auf Ersatz Des Vermögensschadens, s. 165-166.

tüzel kişilere tanır . Bir diğer görüş; manevi tazminatın cezalandırıcı ve denkleştirici 52 olduğunu savunarak tüzel kişilerin de taleplerine olumlu cevap vermektedir . 53

ÖĞÜZ bu görüş konusundaki açıklamalarına tüzel kişiliğin niteliği konusundaki teorilerle devam etmektedir. Yazara göre; varsayım teorisinin kabulü halinde de tüzel kişinin organlarını oluşturan kişilerin duyduğu acı ve ızdırap tüzel kişinin acı ve ızdırabı olarak 
sayılıp manevi tazminat talep edilebilir. Bir diğer teori olan gerçeklik teorisinin kabulü halinde de, organların acı ve ızdırabı tüzel kişinin acı ve ızdırabı olarak kabul edilebilecektir. Yazarın bir diğer gerekçesi de; manevi tazminat davasının tüzel kişiler bakımından kabulünün amaca uygun olduğudur. Buradaki amaçtan kasıt, eğer tüzel kişinin manevi tazminat davası açamayacağı kabul edilirse; açılacak olan manevi tazminat davası sayısı tüzel kişiyi oluşturan kişiler kadar olacağından, sayıca fazla olacaktır . Ayrıca, tüzel kişiyi oluşturan kişilerin 54 açacağı davaların haksız fiil failini içine düşüreceği durum adalet duygusuyla bağdaşmayacaktır . 55

İsviçre hukukunda da yerleşik içtihatlar bu talebe olumlu cevap vermektedir . 56 Fransız hukukunda da gerekli şartlar varsa tüzel kişilerin manevi tazminat hakkı vardır . 57 Paris Ticaret Mahkemesi’nin verdiği bir kararda; dava konusu olayda banka, şirket hakkında 

 • 52 GÖNEN, Doruk, age, s. 185. Naklen: ; MARTİN, Alfred, De La Responsabilité Résultant Des Délits D’aprés Le Code Fédéral Des Obligation, RDS, C: 8, Yıl: 1889, s. 36.
 • 53 HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre, age, s. 168’de manevi tazminatın aslında maddi tazminata eklenen bir denkleştirme bedeli görevi gördüğünü ve tüzel kişilerin de talep edebileceği fikrindedir.
 • 54 ÖĞÜZ, M. Tufan, age, s. 67-68; Usul ekonomisi fikrini savunan bir diğer yazarlar; TEKİNAY/AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, age, s. 667.
 • 55 SAYMEN, H. Ferit, (Manevi), s. 194.
 • 56 GÖNEN, Doruk, age, s. 186. Naklen: ATF 55II 94=JdT 1929 I 575; ATF 64 II 14= JdT 1938 I 450; ATF 108 II 422 = JdT 1984 I 104; ATF 107 IV 155= JdT 1983 IV 19. Ayrıca federal mahkemenin sıkça başvurduğu bir karar olan “Club Méditerranée” kararı için bknz: GÖNEN, Doruk, age, s. 187. Naklen: ATF 95 II 481= JdT 1971 I 226. Riemer, Bundesgerichtspraxis Zum Personenrecht Des ZGB, s. 84 vd. Bu karara ilişkin açıklamalar için bknz dipnot: 94.
 • 57 GÖNEN, Doruk, age, s. 187. Naklen: STOFFEL-MUNCK, Philippe, Le Préjudice Moral Des Personnes Morales, Libre Droit: Mélanges En L’Honneur De Philippe Le Tourneau, Paris, Dalloz, 2008, s. 960.

ekonomik değerlendirme yapmış ve değerlendirme sonucunda mahkeme 30 milyon avro tazminata hükmetmiştir . 58

Yargıtay bir spor kulübünün zamanında maça gelememesi ve maçın yapılamaması nedeniyle açılan davada verdiği kararında, öncelikle spor kulüplerinin tüzel kişiliği olduğunu belirterek, tüzel kişilerin “nitelikçe gerçek kişilerin kişiliklerine özgü olanların dışında kişilik 
haklarına sahiptir ve bunların halele uğratılması halinde manevi tazminat adı altında kendilerine bir özel giderin sağlanmasını isteyebilirler ”. 59

Yargıtay “…gazetede yayınlanan açıklamasında kooperatifin halka zulüm 60 yapmakla suçlandığı ve bu şekilde kişilik haklarına saldırıldığı”na karar vererek tüzel kişilerin manevi tazminat hakkı bulunduğuna hükmetmiştir. 

Ancak Yargıtay “kitap yazarak bir vakıf hakkında, yıkıcı, bölücü, yasa dışı faaliyette bulunuyor diyen ve bunlara ilişkin somut delili bulunmayan kimsenin yazdığı kitabı ifade özgürlüğü olarak değerlendirerek” vermiş olduğu bir kararında da kişilik haklarına saldırı ve 
sonucunda manevi zarar oluşmasına rağmen manevi tazminata hükmetmemiştir . 61

TARTIŞMALARA İLİŞKİN KANAATİMİZ 
Manevi tazminatın açıklanmasında ve manevi tazminatın amacına ilişkin kabul edilen görüşlere göre tüzel kişilerin manevi tazminat talebi değişmektedir. Tüzel kişiler her ne 

 • 58 GÖNEN, Doruk, age, s. 187. Naklen: T. Com. Paris, 12 Janvier 2004, SALVMH c. Sté Morgan Stanley. 
 • 59 UYGUR, Turgut. Açıklamalı İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Madde 41-50, 2. Cilt, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003, s. 2339-2340. Naklen: Yarg. 4. HD, 22.6.1979 T., E. 7879, K. 6928.
 • 60 ÇETİN, Erol, Basın Hukuku, 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 508’de yer alan Yarg. 4. HD, 24.09.2001-4164/8421K.
 • 61 ERGÜN, Ömer, age, s. 160. Naklen: Yarg. 4. HD. 2004/8460E., 2005/5152K., 10.05.2005 T. Kaznacı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası.


kadar gerçek kişilere özgü bazı duyguları hissedemeyecek olsa da kişilik haklarının ihlalinde manevi tazminat talep edebilirler. Ancak burada tüzel kişilerin insanlara özgü yaş, hısımlık ve cinsiyet gibi haklardan yararlanamayacağı ve buna bağlı manevi tazminat talebinde bulunamayacağı, boşanma, nişanlanma sebebiyle manevi tazminat talep edemeyeceği kabul edilmektedir. 

TÜZEL KİŞİLERDE MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLECEK DURUMLAR GENEL OLARAK 
Tüzel kişilerin kişilik hakkının olup olmadığı, var ise bunun kapsamı ve gerçek kişilerin kişilik hakkından ayrıldığı noktalar esas olarak hak ehliyeti kavramı altında değerlendirilerek bir çözüme ulaştırılmalıdır . MK’da tüzel kişilerin hak ehliyeti 62 düzenlenmiştir. Bu bağlamda tüzel kişiler de kişilik hakkının korumasını isteyebilirler . 63

Tüzel kişilerde kişiliğin kazanıldığı zaman konusunda değişik sistemler vardır. Bu 64 sistemler izin sistemi, normatif sistem, serbest kuruluş sistemi ve tescil sistemi olarak sayılabilir. İzin sisteminde devletin izni gereklidir. İzin sistemi Alman hukukunda BGB 80’e 

 • 62 GÖNEN, Doruk, age, s. 28. Naklen: Hans Maurer, Das Personlichkeitsrecht der juristischen Person Bei Konzern und Kartell, Aarau, 1954, s. 56.
 • 63 SEROZAN, Rona (Medeni), s. 413. 
 • 64 ÖZTAN, Bilge, (Medeni), s. 326’da sistemleri 4’e ayırmıştır. İzin, serbest kuruluş, bildirim, tescil sistemidir. Yukarıdaki açıklamalara ek olarak yazara göre bildirim sistemi, serbest kuruluş sisteminin bir alt dalıdır. Bu sebeple dernekler bildirim sistemini benimsemiştir. Diğer ayrımlar için bknz: KILIÇOĞLU, Ahmet M., (Medeni), s. 210’da bu sistemleri 3’e ayırmıştır. AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 184’de bu sistemleri 3’e ayırmıştır; HELVACI, Serap/ERLÜLE, Fulya, age, s. 103’de bu sistemleri 3’e ayırmıştır; ERGÜN, Ömer, age, s. 26-29’da bu sistemleri 3’e ayırmıştır; ZEVKLİLER, Aydın/ ERTAŞ, Şeref, HAVUTÇU, Ayşe/ AYDOĞDU, Murat/GÜRPINAR, Damla. Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), 7. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2012, s. 139-140’da 3’e ayırmıştır; AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, age, s. 158’de bu sistemleri 4’e ayırmıştır, SEROZAN, Rona, (Medeni), s. 443’de normatif tescil veya bildirim sistemiyle tüzel kişiliğin kazanıldığını belirtir.

göre vakıflar için, Anglo Saxon hukukunda da tüzel kişilerin kuruluşunda geçerlidir . Ayrıca 65 kamu hukuku tüzel kişilerinde de izin sistemi geçerlidir . 66

Normatif sistemde, şartlar mevcutsa devletin ilgili organları izin vermek zorundadır. Serbest kuruluş sisteminde kurucuların irade beyanları yeterlidir. Bu bağlamda MK’nun 59. Maddesine göre derneklerin gerekli belgeleri verdikleri anda tüzel kişilik kazanacağı için serbest kuruluş sistemine tabi oldukları söylenebilir. Ancak burada esnaf ve sanatkarlar derneklerinde izin sisteminin geçerli olduğu ileri sürülmektedir . 67

Tescil sisteminde tüzel kişilik tescille kazanılır. MK’nun 102. maddesine göre; “Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır” hükmü sebebiyle vakıfların tescil sistemine tabi olduğu söylenebilir. Ticaret şirketlerinde ise izin sistemi ile tescil sistemi arasında bir durumun mevcut olduğu görüşü ve izin almanın 68 zorunlu olmadığı hallerde normatif tescil sisteminin geçerli olduğu görüşü mevcuttur. 69

Gerekli tüm şartlar sağlansa dahi, hukuka ve ahlaka aykırı amaçlarla kurulan mal topluluklarının tüzel kişilik kazanamayacağı da MK 47/2’de düzenlenmiştir. 

Kişiliğin korunması tüzel kişiler tarafından da istenebilecek bir haktır. Bu sebeple tüzel kişilerin hak ehliyetine sahip oldukları an kişilik hakkının kazanıldığı an iken, tüzel kişilerin sona erme anı da kişiliklerinin son bulduğu andır . 70

 • 65 AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 534. 
 • 66 AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 535. 
 • 67 AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 535. 
 • 68 AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, age, s. 158. AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 536.
 • 69 AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 536. 
 • 70 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe, age, s. 155. 

MK’nun 48. Maddesine göre tüzel kişilerin insana özgü olan; cins, yaş, hısımlık gibi özellikler dışında kalan değerleri söz konusudur. Bu bağlamda tüzel kişilerin hayat, beden bütünlüğü ve sağlığı gibi değerleri olamaz. Ancak tüzel kişilerin onur ve saygınlığı, adı, gizli 
alanı, ekonomik özgürlüğü, mesleki saygınlığı, mesleki ve ticari sırları gibi değerleri söz konusu olabilir. 

Bu sayılanlar haricinde tüzel kişilerin “topluluk hakkı” olarak adlandırılan bazı hakları da vardır. MK’nun 67. Maddesinde yer alan derneklerde üyelikten çıkarılma, MK’nun 70. Maddesinde yer alan üyelikte ödenti verme borcu ve MK’nun 88. Maddesinde yer alan 
derneğin feshi ile kişiliğe son verebilme bunlara örnek olarak sayılabilir . Ayrıca MK’nun 81. 71 Maddesinde yer alan tüzüğü değiştirme hakkı da sayılabilir . Bu haklar sadece tüzel kişiliğin 72 sahip olabileceği haklardır. 

TAZMİNAT TALEPLERİ TÜZEL KİŞİLERİN ADI 
MK’nun 26. maddesine göre, adın kullanımı haksız ise manevi tazminat talep edilebilir. Doktrinde hakim olan görüşe göre; ad üzerindeki hak da kişilik hakkı olarak kabul edilmelidir . 73

Tüzel kişilerin uzun olan ticaret unvanından çok kısaltılmış haliyle tanınırlar. Örneğin Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi yerine kısaca İş Bankası denilmektedir. Bu 

 • 71 AYAN, Mehmet, AYAN, Nurşen, age, s. 160. 
 • 72 ZEVKLİLER, Aydın/ ERTAŞ, Şeref, HAVUTÇU, Ayşe/ AYDOĞDU, Murat/GÜRPINAR, Damla, age, s. 144. 
 • 73 DURAL,Mustafa/ÖĞÜZ,Tufan, age, s. 165; aynı yönde bknz: HELVACI, Serap, Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, İstanbul: Beta Yayınevi, 2001, s. 74, OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİROKTAY, Saibe, age, s. 159.


kısaltmalar ve ayrıca müstear(takma) ad, telgraf adresleri, e mail adresleri, temsili adlar da adın korunması kapsamında değerlendirilmelidir . 74

Tüzel kişilerin adı üzerindeki hak 2 alt başlık halinde incelenebilir. İlk olarak medeni hukuk tüzelkişileri; dernek ve vakıflar, siyasi partiler, sendika ve konfederasyonlarda tüzel kişilerin adı, bir tüzel kişiyi diğer tüzel kişilerden ayırt eder. Bu sebeple kişilik hakkı değerleri 
kapsamında olduğu doktrin ve uygulamada kabul edilmiş olup, bu koruma MK’nun 26. maddesindeki ad üzerindeki hakkın korunmasına ilişkin özel hüküm ve MK’nun 24. ve 25. maddelerindeki genel hükümler kapsamındadır . 75

Tacirler TTK’nun 39. Maddesinde göre ticaret unvanı kullanmak zorundadır. Bir diğer alt başlık ise ticaret hukuku tüzel kişilerinin adı üzerindeki hakları olarak incelenebilir. Burada da ticaret unvanının MK korumasından faydalanıp faydalanmayacağı tartışmalıdır. Bir 
görüşe göre; ticaret unvanı addan farklı özellikler taşıdığından kişilik hakkından ziyade malvarlığı hakkı olarak değerlendirilmeli; baskın olan diğer görüşe göre ise ticaret unvanı da bir ticaret şirketi için ayırt edici olduğundan kişilik hakkı kapsamındadır . İsviçre hukukunda 76 ise özel düzenlemenin ilk sırada, kişilik hakkına ilişkin hükümlerin ise şartların varlığı halinde daha sonra uygulama alanı bulabileceği düzenlenmiştir . 77

TTK’nun 52. maddesinde tescilli bir ticaret unvanının haksız kullanımı sonucu manevi tazminat talep edilebileceği düzenlenmiştir. Tescil edilmemiş ise TTK’nun 54. Maddesindeki haksız rekabetin korumasından yararlanacaktır. 

 • 74 TEKİNAY, Sulhi Selahattin, age, s. 285; TORAMAN, Cüneyt, age, s. 63; HELVACI, Serap, (Davalar), s. 75; OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe, age, s. 159.
 • 75 GÖNEN, Doruk, age, s. 69-70’de bu görüşler yer almaktadır. 
 • 76 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, age, s. 107; GÖNEN, Doruk, age, s. 73-74’de bu görüşler yer almaktadır. GÖNEN, Doruk, age, s. 79’da ticaret unvanının 80’de işletme adının kişilik hakkı korumasından faydalanmaması gerektiği görüşündedir. Ancak sıradışı durumlarda bu hükümlerin uygulanabileceğine dair yazarın görüşü için bknz: s. 80.
 • 77 GÖNEN, Doruk, age, s. 74-75’ de bu görüş yer almaktadır. 

Doktrinde; MK’nun m. 26/II. Fıkrasında “uğranılan haksızlığın niteliği” ifadesi ile zararın özel olarak ağırlığının kastedilmediği, böylece açılacak manevi tazminat davasında TBK m. 58’in uygulanabileceği ifade olunmuştur . Tüzel kişilerin ticaret unvanı ve işletme 78 adı ile ilgili TTK 51 ve 52’de özel koruma hükümleri de vardır. 

Yargıtay Çayan ve Özçayan olarak sicile kayıtlı 2 ayrı ticaret unvanından Özçayan’ın öz kelimesinin küçük yazılmış olmasından dolayı ticaret unvanına tecavüz olduğuna karar vermiştir . 79

Yargıtay izinsiz olarak TSE isminin kullanılması sonucu açılan manevi tazminat davasında “davacı tüzel kişinin yasayla tespit edilmiş -TSE- ismi üzerinde ve gerçek kişilerden farksız olarak "kişilik hakkı" mevcuttur. Türk Medeni Kanunu gerçek ve tüzel kişiliği ayırmaksızın ismi, kişilik hakkı içerisinde taşıdığı önemi gözönünde bulundurarak, kişiliği korumaya ilişkin hükümlerle özel surette koruma yoluna gitmiştir. İşte ismi özel surette koruyan MK.nun 25. maddesinde ismin gasbı halinde zarar görenin manevi tazminat talep edeceği kabul edilmiştir” kararı ile MK 25’in uygulanacağına karar vermiştir . 80

İşletme adı TTK m. 53’de düzenlenmiştir. Tescil edilen işletme adı için TTK’nun 45. Maddesi de uygulama alanı bulacaktır. Böylece tescilli bir işletme adı eski TTK’nun aksine sadece sicil çevresinde değil tüm Türkiye’de korunmuş olacaktır. Eğer işletme adının TTK m. 
55/a/2 anlamında gerçek veya yanıltıcı olarak kullanılması halinde haksız rekabete sebebiyet verilebilir. 

 • 78 AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, age, s. 436. Aynı yönde naklen: ÖZTAN, s. 172, ARPACI, s. 170.
 • 79 Yarg. 11. HD, 06.04.2000T., 2000/2077E., 2000/2686K., Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, (erişim tarihi: 01.03.2013).
 • 80 Yarg. 4. HD, 11.10.1982T., 1982/4544E., 1982/8663K., Sinerji İçtihat ve Mevzuat Programı. 

İşletme adı hakkındaki TTK’daki hükümler yetersiz kalırsa kişilik hakkını koruyucu hükümler tamamlayıcı olarak uygulanabilecektir . 81

TÜZELKİŞİLERİN GİZLİLİK VE ÖZEL HAYAT ALANI 
Tüzel kişilerin kişisel değerlerinden oluşan gizlilik alanı da koruma kapsamındadır. Burada “tüzel kişilerin iç işleyişine dair bilgiler, dış alemin öğrenmesini istemediği bilgiler ” 82 gizlilik alanı kapsamındadır. 

Tüzel kişinin ekonomik durumuna ilişkin bilgiler, borca batıklık durumlarına ilişkin durumların açıklanması kişilik haklarını ihlal edebilir . Mesleki faaliyetler olağan sınırlar 83 içinde kalmışsa, örneğin bir banka kredi vereceği tacirin ekonomik durumu hakkında bilgi 
edinmişse kişilik hakkı ihlali olmaz, ancak bu bilgileri ilgisi olmayan şahıslarla paylaşmışsa kişilik hakkı ihlal edilmiş sayılır . 84

Tüzel kişi ticari faaliyeti ile ilgili bir sırra sahipse ve bunu sır alanı içinde koruyorsa, bu tüzel kişinin gizlilik alanına girer. Ancak bir tacir kendi isteğiyle ticari olarak sırlarını açıklamışsa sır olma durumu sona erer . Sır olarak nitelendirilebilmesi için objektif olarak 3. 85
Kişilerce bilinememe ve subjektif olarak tüzel kişinin olayı gizli tutma iradesidir . 86

 • 81 GÖNEN, Doruk, age, s. 77. Naklen: DESCHENAUX, Henri/STEINAUER, Paul Henri, Personnes Physiques Et Tutelle, Berne, Ed. Staempfli, 1982, s. 177.
 • 82 ÖZSUNAY, Ergun, (Tüzel), 5. Baskı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, no. 2443, 1982, s. 69; KÖPRÜLÜ, Bülent, Medeni Hukukta Tüzel Kişiler, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1967, s. 291, ERGÜN, Ömer, age, s. 156. Naklen: BİLGE, Necib, La Capacité Civile Des Pérsonnes Morales En Droit Civil Suisse, Thése No: 431, Les Presses Zoniennes Ambilly, 1941, s. 70.
 • 83 GÖNEN, Doruk, age, s. 88’de bu konuyla ilgili tartışmalara bakınız. 
 • 84 DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 143. 
 • 85 TAŞKIN, Alim, age, s. 221. 
 • 86 TAŞKIN, Alim, age, s. 222. 

Doktrinde ideal amaçlı tüzel kişi dernek ve vakıfların gizlilik alanlarının korunmasının BK 58. Maddesine tabi olduğunu, ancak ekonomik amaçlı tüzel kişilerin, şirketlerin gizlilik alanına ilişkin müdahalelerin TTK ve haksız rekabete ilişkin hükümlerine tabi olduğunu savunan görüşler de vardır . 87

İsviçre federal mahkemesinin vermiş olduğu bir kararda derneğin üyelerinin adreslerini ülke çapında para karşılığı satan bir firmaya karşı açılan davada; özel alanla gizli alanın korunan kişilik değerleri içine girdiğine karar vermiştir . 88

Tüzel kişilerin gizlilik alanının kapsamına kişisel verilerinin saklanması da dâhildir. Örneğin; aynı konuda faaliyet gösteren şirketlere ilişkin belirli kritere uyan bilgilerin depolanması ve bunların paralı veya parasız başka kişilere satılması kişilik haklarını ihlal 
edebilir . 89

TÜZEL KİŞİLERİN EKONOMİK KİŞİLİĞİ
Tüzel kişilerin ekonomik kişiliği de korunmaktadır. Burada “tüzel kişiyi çağrıştıran simgeleri armalar, bayraklar, amblemler vs. ve markaya ilişkin haksız eylemler ” MK 90 koruması altındadır. Kişilerin ticari faaliyetleri onların dinamik kişiliği olarak tanımlanabilir. Dinamik kişilik, kişinin toplum içindeki yeteneklerini kullanması sonucu edindiği yerdir . 91 Ticari hayattaki ihlaller haksız rekabet, rekabet ile olabileceği gibi bunların kapsamına 

 • 87 AYAN, Mehmet, AYAN, Nurşen, age, s. 161; 
 • 88 ULUSAN, İlhan, age, s. 209 vd. 
 • 89 GÖNEN, Doruk, age, s. 100. 
 • 90 KARAYALÇIN, Yaşar, age, s. 252; ERGÜN, Ömer, age, s. 156, 157. Naklen: BİLGE, Necib, La Capacité Civile Des Pérsonnes Morales En Droit Civil Suisse, Thése No: 431, Les Presses Zoniennes Ambilly, 1941, s. 71.
 • 91 DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 142. 

girmeyen haller de olabilir. Bu gibi durumlarda kişinin iktisadi kişiliği hedef alınıyorsa kişilik haklarının korumasından faydalanabilecektir. Örneğin, kara listeye alınma, mesleki sırların çalınması, malların kötülenmesi gibi . Ancak burada hak ihlali haksız rekabetin kapsamına 92 veya kişilik hakkının kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi güç olabilir. Kural olarak bir tacirin diğer bir tacirin mallarını kötülemesi haksız rekabet kapsamındayken, bir gazetenin bir tacire karşı boykot edilmeye yönelik ifadeleri kişilik hakkının kapsamına girdiği kabul edilir . 93

“Boykot, rekabeti engelleyici kartel, kazancı engelleyecek aleyhte propaganda, kara listeye alma, olumsuz söylentiler çıkarma ” da ekonomik kişilik hakları olarak nitelendirilir. 94

Ticari mallar veya fikri eserlerle ilgili yapılan açıklamalar iktisadi faaliyeti yok etmeye yöneliyorsa bu takdirde kişilik hakkı ihlali sayılırlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir durum da yapılacak açıklamada (ürünün sağlığa zararlı olması gibi) 3. kişilerin 
üstün bir çıkarı varsa kişilik hakkı ihlali olmaz . 95

Ayrıca, tüzel kişilerde, gerçek kişilerde olduğu gibi, bir tarafın geleceğini ağır bir biçimde ekonomik tehlikeye sokan sözleşmeler kişilik hakkını ihlal edecektir . 96

 • 92 DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 142. 
 • 93 DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 143. 
 • 94 SEROZAN, Rona (Medeni), s. 416. 
 • 95 DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, age, s. 143. 
 • 96 TAŞKIN, Alim, age, s. 220. 

Tüzel kişilerin bir eser üzerindeki fikri hakkının ihlalinde de FSEK 70 uyarınca manevi tazminat davası açabilirler . Yargıtay bir kararında kullanılan eserin ve sahibinin 97 98 adı alıntıda belirtilse dahi, FSEK’de yer alan haller dışında alıntı yapıldığından haksız rekabet 
hükümlerine göre TBK 58. Maddesi uyarınca manevi tazminata hükmetmiştir. 

Yarg. İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü Genel Kurulu’nun 18.02.1981, E. 1980/1. K.2 sayılı; bir eserden, FSEK’de gösterilen haller dışında iktibas yapılması halinde (FSEK m.83 uyarınca), iktibas hususunda kullanılan eserin sahibinin ve eserin adı iktibas sırasında 
belirtilse bile; eser sahibi, TBK m.58'deki şartlar varsa haksız rekabet hükümlerine göre manevi tazminat talep edebilir . 99

TÜZEL KİŞİLERİN ONUR VE SAYGINLIĞI 
Onur ve saygınlık kişiden kişiye değişebilen bir kavramdır. Ancak bu kavramı belirlerken toplumdaki ahlak değerlerine bakmak gerekir. 

Tüzel kişilerin onur ve saygınlığı bir süre tartışılmış olsa da bugün için kabul edilmektedir . Tüzel kişinin ekonomik faaliyetleri sırasında kazandığı saygınlığı, ekonomik 100 itibarı, ödeme gücüne ilişkin bilgiler tüzel kişinin onur ve saygınlığını ifade eder . Tüzel 101
kişinin gerekçesi olmadığı halde iflas ettiğini açıklanması bu duruma örnek teşkil edebilir. 

 • 97 CAN, Mustafa Erdem, Radyo ve Televizyon Yayınları Üzerindeki Fikri Haklar, AÜHFD, Yıl: 1999, Cilt: 48, Sayı: 1- 4, s. 338; ERGÜN, Ömer, age, s. 157; Ayrıca internet servis sağlayıcılarının ve içerik sağlayıcılarının sorumluluğu için bknz: OĞUZ, Habip, İnternet Ortamında Kişilik Haklarının Kİhlali ve Korunması, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2012, s. 194-201.
 • 98 Yarg. İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 18.02.1981T., 1980/1E., 1981/2K. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 
 • 99 CAN, Mustafa Erdem, age, s. 343. Naklen: Yarg. Kararları Dergisi, 1981, C. VII, S. 5, s. 533-538. 
 • 100 ATALAY, Özcan, Özel Yaşamın (Şeref ve Haysiyet) Zedelenmesi Durumunda Zararın Tazmini, Yargıtay Dergisi, Cilt: 5, Sayı:4, Ekim 1979, s. 885. Ayrıca bu tartışmalar için bknz: GÖNEN, Doruk, age, s. 129 vd.
 • 101 TAŞKIN, Alim, age, s. 227. 

Federal mahkemenin vermiş olduğu bir kararda Club Méditerranée isimli seyahat şirketinin terörün uygulandığı bazı ülkelere gezi düzenlemesi ve turizm yoluyla bu ülkelere döviz sağladığı iddiası sebebiyle Club Medityrannis (terör kulübü) olarak karikatürize edilmesini, tüzel kişinin onur ve saygınlığını ihlal ettiğine karar vermiştir . 102

Yargıtay gazetede yer alan bir haber sebebiyle, “haberde tüm kurumun zan altında bırakılarak yasa dışı örgütün hâkimiyeti altında gibi gösterilerek” kişilik haklarına basın yoluyla saldırıda bulunulması sebebiyle tüzel kişinin de bu yayın sebebiyle manevi 103 tazminat isteyebileceğine hükmetmiştir . Yine Yargıtay’ın yeni tarihli HGK kararında ; 104 105 “tüzel kişinin çevresinde kazandığı itibarı aşağılayan yazılı, sözlü veya görüntülü beyanlar, şu veya bu vasıflara sahip olmadığına dair yayınlar, kişilik haklarından şeref ve haysiyete 
yönelik tecavüz olarak kabul edilmelidir. Tüzel kişinin şeref ve haysiyeti yanında onun toplumsal itibarı, ticari itibarı da T.M.K.nun 24. maddesindeki korumadan yararlanır. T.M.K.nun 25/son maddesinin, hem kişilik haklarının korunması hem de maddi ve manevi tazminat davalarını kapsadığının kabulüyle tüzel kişilerin kişilik haklarına saldırı sebebiyle manevi tazminat davalarının davacı şirketin ikametgahı mahkemesinde de açılabilecektir” olarak karar vermiştir. 

 • 102 TAŞKIN, Alim, age, s. 227. 
 • 103 Basın yoluyla yapılan saldırılar hakkında geniş bilgi için bknz: YÜZER, Dilara, 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması, Ankara: Yetkin Yayınları, 2013; REİSOĞLU, Kemal L., Basında Cevap ve Düzeltme Hakkı, Prof. Şükrü Postacıoğlu’na Armağan, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 81, 1997, s. 309 vd; REİSOĞLU, Safa, (Basın), s. 83 vd; ÇETİN, Erol, age.
 • 104 KILIÇOĞLU, Mustafa. Tazminat Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2006, s. 1159. Naklen: Yarg. HGK, 31.05.2000 T., 2000/4-900 E., 2000/935 K.
 • 105 Yarg. HGK, 01.02.2012 T., 2011/4-687E., 2012/26K., http://www.ozcan-ozcan.av.tr/ictihad/46/tuzel-kisiler-de-manevi- tazminat-isteyebilirler.html (erişim tarihi:22.03.2013).

Sözleşmeye aykırı fiiller bazı hallerde kişilik hakkını ihlal edebilir. Yargıtay bir kararında davacı arabalarını davalıya kiraladığı ve davalı tarafın çalışanlarının darp eylemi 106 sonucunda davacının itibarının zedelendiğine karar vermiştir. 

Yargıtay bir başka kararında basın yoluyla yapılan açıklamanın güncel bir konu 107 olması sebebiyle şirketin kişilik hakkını ihlal etmediğine karar vermiştir. 

ALAN ADI VE MARKA 
Alan adının kişiyi veya işletmeyi tanıtma özelliği olduğu için bir tür şahsiyet varlığı hakkı olup, iktisadi yönü kuvvetli karma bir haktır . Alan adının haksız kullanımı söz 108 konusu ise bu haksız kullanım sonucu kişilik hakları ihlal edildiğinden açılabilecek davalardan biri olan manevi tazminat davasında, tanıtılan gerçek veya tüzel kişinin manevi zarara uğramış olması gerekir. Buradaki “manevi zarar, alan adının tanıttığı kişinin toplumun değer yargılarına göre küçük düşürülmesi nedeniyle, acı ve üzüntüye sebep olması halinde kabul edilebilir ”. 109

 • 106 Yarg. 11. HD., 18.07.2011T., 2011,78172E., 2011/9006K. Naklen: OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR- OKTAY, Saibe, age, s. 172, Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası.
 • 107 Yarg. 4. HD., 23.01.2009T., 2008/4926E., 2009/911E., Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. “ Dava dilekçesinde, Vatan Gazetesinin 29.3.2004 tarihli sayısında yayınlanan başlıklı yazıda; davacının ürettiği ve ilk defa 2004 yılı seçimlerinde kullanılan çıkmayan özel boyanın, derhal çıktığı ve silindiği yolunda gerçek dışı haber yapıldığını ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu belirtilerek manevi tazminat istenmiştir. Davaya konu yayında, başlığı altında <... Yerli malı fos çıktı. TSE standartlarına göre üretilen ve 1,5 ay çıkmaz denilen yerli malı seçim boyası hayal kırıklığı yarattı. 1979 yılından bugüne kadar kullanılan Hint malı seçim boyasından çok daha etkili olduğu iddia edilen yerli malı boyanın kolayca silinmesi şaşkınlık yarattı. Ülkü S. isimli bir seçmen, dedi. Pek çok seçmen boyanın aseton, ve çamaşır suyu ile de kolayca silinebildiğini söylerken imalatçı F. Kimyanın sahibi Hakan Ş., sürüldükten 30-45 saniye sonra donuyor. O zaman kolonyalı mendille çıkması mümkün değil. Çamaşır suyu ise 1 gün sonra siliyor> dedi biçiminde haber yapılmıştır. Yukarıda vurgulanan ilkeler ve somut olayda saptanan olgular ışığında, davaya konu edilen yazının bütünü incelendiğinde; dava konusu haber, 2004 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yapılmasından hemen sonra yayınlanmıştır. Haberin güncelliği, kamunun ilgi ve yararının bulunduğu noktasında bir duraksama bulunmamaktadır. Haberde; ülke genelinde seçim manzaralarına yer verilerek ilk defa 2004 yılı seçimlerinde kullanılan seçim boyası ile ilgili seçmenlerin görüşleri alınmış, davacı firma sahibinin de açıklamalarına yer verilmiş ve seçim sonrası yaşananlar ile seçim boyası ile ilgili seçmenlerin tespitleri kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Davacı şirketin kişilik haklarına doğrudan bir saldırı söz konusu değildir.
 • 108 OĞUZ, Sefer. İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması, 1. Baskı, Ankara: Seçkin, 2012, s. 326. 
 • 109 OĞUZ, Sefer, age, s. 326. 

Yine markaya ilişkin bir alan adı varsa ve bu alan adının kullanımı kişilik haklarını ihlal etmişse markaların korunması hakkında KHK madde 62/b’ye göre, markanın kötü ve uygun olmayan şekilde kullanılması sonucunda markanın itibarı zedelenmişse 68. Maddeye 
göre manevi tazminat davası açılabilir. Markalara ilişkin özel koruma hükümleri yetersiz kalırsa MK korumasından da faydalanabilecektir. Ancak burada kişilik hakkı sayılan bir unsurun ihlali aranacaktır. 

HAKSIZ REKABET 
Haksız rekabete ilişkin hükümler TBK’nun 57. Maddesinde düzenlenmiş olup ticari işlere ait haksız rekabette TTK’nun 54 vd. hükümlerinin saklı olduğu düzenlenmiştir. Haksız rekabet teşkil eden fiil kişilik haklarını da ihlal ediyorsa manevi tazminat talep edilebilecektir. 

Haksız rekabette BK’da manevi tazminatın düzenlenmesinden önceki dönemde de tüzel kişiler açısından manevi tazminatın istenebileceği kabul edilmiştir . 110

Doktrinde ekonomik amaç taşımayan dernekler gibi tüzel kişilerin haksız rekabet sebebiyle manevi tazminat talepleri tartışılmıştır. Bir görüşe göre; derneklerin kişilik hakkına konu değerleri ticaret şirketlerine oranla maddi olmaktan ziyade manevidir ve bu sebeple ticaret şirketlerinin aksine haksız rekabet sebebiyle manevi tazminat talep edemezler . 111

Tüzelkişilerin ekonomik kişiliklerine boykot veya haksız rekabet yoluyla saldırılar ve sosyal kişiliklerine de asılsız haberlerle ve ölçüsüz değer yargılarıyla saldırılar yaptırıma 

 • 110 ARSEBÜK, Esat. Borçlar Hukuku 1. Ve 2. Cilt, 3. Basım, Ankara: Güney Matbaacılık, 1950, s. 200. Dipnot 40: Von Tuhr, Zge, T:1, p. 108. 
 • 111 EDE, Nejat, age, s. 736. 33

tabidir. Ancak tüzel kişilerin niteliği gereği korunacak cismani- fiziksel kişilik değerleri ve duygusal- gönülsel kişilik değerleri yoktur . 112

Haksız rekabete sebebiyet veren bir durum aynı zamanda kişilik hakkını da ihlal edebilir. Örneğin bir ürünün hakkında kötüleyici açıklamalarda bulunmak aynı zamanda ticari işletmenin itibarını da zedeliyorsa kişilik hakkı ihlal edilmiş olacaktır. Ancak yapılan açıklamalar, eleştiriler haksız rekabet oluşturmayabilir sadece kişilik hakkını da ihlal edebilir . 113

Özel hukuk tüzel kişilerinde, haksız fiillerden kaynaklanan taleplerde, dava açmaya yetkili organ birden fazla ise ve hepsi temsile yetkili ise içlerinden birinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrenmesi ile zamanaşımı süresi işlemeye başlar . 114

Yargıtay bir kararında “Yıllardır ürünleri gerçekte OIML onaylı olmadığı halde 115 imiş gibi sattı. Daha fazla tepkilere dayanamayarak 10 Nisan 2001 tarihinde Danimarka'dan OIML belgesi elde ettiler. Bu şirketin dürüst hareket etmediğine inandığımızdan dolayı 
bunların OIML belgelerini iptal etmenizi talep ediyoruz> ibarelerinin mahkemenin kabulünün aksine bilgi isteme niteliğini aştığı, TTK'nun 57/1. maddesinde sayılan incitici beyan niteliğinde olduğu”na karar vermiştir. 

SONUÇ 
Tüzel kişilerin manevi tazminat talepleri doktrindeki tartışmalar ışığında bu çalışmada ele alınmıştır. Sonuç olarak tüzel kişilerin manevi tazminat talebinin varlığı manevi 

 • 112 SEROZAN, Rona (Medeni), s. 413. 
 • 113 GÖNEN, Doruk, age, s. 110. 
 • 114 AYDIN ÜNVER, Tülay, Tüzel Kişilere Karşı İşlenen Haksız Fiillerde 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcına İlişkin Yargıtay’ın Karar İncelemesi, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Cilt: 1, 1. Baskı, XII Levha Yayıncılık, 2010, s. 410. Konuyla ilgili diğer açıklamalar için bknz: 389-414.
 • 115 Yarg. 11. HD, 31.03.2011T., 2009/10904E., 2011/3679K., Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

tazminat hakkındaki objektif görüşün benimsenmesi ile daha mümkün olacaktır. Zira objektif görüşte, manevi tazminata konu acı, elem ve ızdırabın varlığı yeterli olup, bu acının veya ızdırabın hissedilmesi aranmamaktadır. Burada, manevi tazminatın amacının uğranılan zararı telafi etmek olduğu da kabul edilirse, tüzel kişilere tanınan manevi tazminat hakkının hukuki dayanakları tespit edilmiş olacaktır. 

Tüzel kişilerin manevi tazminat talep etme hakkının var olduğunun kabulü halinde ise bir diğer sorun bu taleplerle ilgili mevzuatta yer alan hükümlerdir. Haksız rekabet, FSEK ve benzeri mevzuatta manevi tazminata ilişkin düzenlemeler somut olaya uygun düştüğü 
ölçüde uygulanmalı, eksik kalan noktalarda TBK m. 58’e dayalı olarak tüzel kişiler kişilik haklarının ihlalinde manevi tazminat talep edebilmelidirler. 

KAYNAKÇA 
AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ KARAMAN, Derya. Medeni Hukuk, 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanununa Uyarlanmış 18. Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2013. 

AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ KARAMAN, Derya. Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku 1. Cilt, 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu’na Uyarlanmış 9. Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2012. 
AKÜNAL, Teoman. Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, 2. Bası, İstanbul: Beta Yayın, 1995. 
ANTALYA, O. Gökhan. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: 1, İstanbul: Beta Basım, 2012. 
ARSEBÜK, Esat. Borçlar Hukuku 1. ve 2. Cilt, 3. Basım, Ankara: Güney Matbaacılık, 1950. 
AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen. Kişiler Hukuku, Güncellenmiş 3. Baskı, Konya: Mimoza Basım, 2011. 
AYDOS, Oğuz Sadık. Basın Yoluyla Kişilik Hakları İhlallerinde Manevi Tazminat, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XVI, Sayı: 2, Nisan 2012. 
AYDIN ÜNVER, Tülay. Tüzel Kişilere Karşı İşlenen Haksız Fiillerde 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcına İlişkin Yargıtay’ın Karar İncelemesi, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Cilt: I, 1. Baskı, XII Levha Yayıncılık, 2010. 
ATALAY, Özcan. Ölüm, Yaşamın (Şeref Ve Haysiyetin) Zedelenmesi Halinde Manevi Zararın Tazmini, Yargıtay Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, 1979. 
CAN, Mustafa Erdem. Radyo ve Televizyon Yayınları Üzerindeki Fikri Haklar, AÜHFD, Cilt:48, Sayı: 1-4, Yıl: 1999. 
ÇETİN, Erol. Basın Hukuku, Yeni Mevzuata Göre Hazırlanmış ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007. 
ÇETİN, Pınar. Manevi Tazminat Davasının Hukuki Niteliği ve Özellikle Tazminat Miktarının Belirlenmesi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Master Tezi, 2007. 
DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan. Türk Özel Hukuku Cilt: II Kişiler Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 12. Basıdan 13. Tıpkı Bası, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2013. 
EDE, Nejat. Manevi Tazminat Konusundaki Gelişmeler ve Tüzel kişilerin Manevi Tazminat İstemleri, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 5, 1992. 
EREN, Fikret. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2012. 
ERGÜN, Ömer. Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu, 1. Baskı, İstanbul: XII Levha Yayıncılık, 2010. 
ERLÜLE, Fulya. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. 
ERTAŞ, Şeref. Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Miktarının Tesbiti, Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu’na Armağan, İstanbul, 1990. 
FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 1, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1976. 
FRANKO, Nisim İ., Şeref Ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararın Tazmini, Ankara, 1973. 
GÖNEN Doruk, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, 1. Baskı, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2011. 
GÜRPINAR, Damla. Haksız Fiil Kaynaklı Zararların Tazmini Bakımından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Getirdikleri, İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 77, Sayı: 2, Mayıs 2012. 
GÜRSOY, Kemal Tahir. Manevi Zarar ve Tazmini, AÜHFD, Cilt: 30, Sayı: 1-4, 1973. 
HATEMİ, Hüseyin. Medeni Hukuk Tüzelkişileri, Cilt: I, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2280, 1979. 
HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011, s. 167. 
HATEMİ, Hüseyin/KALKAN OĞUZTÜRK, Burcu. Kişiler Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013. 
HELVACI, Serap. Gerçek Kişiler, 4. Bası, Legal Yayıncılık, 2012. (Gerçek) 
HELVACI, Serap. Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, İstanbul: Beta Yayınevi, 2001. (Davalar) 
HELVACI, Serap/ERLÜLE, Fulya. Medeni Hukuk, 2. Bası, Legal Kitapevi, 2011. 
İKİZLER, Metin. Tüzel Kişilerin İlkeli Kişiliği Bu Uğurda Ana Statünün Anlamı ve İşlevi, Ankara: Yetkin Yayınları, 2012. 
İŞGÜZAR, Hasan. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Davasının Şartları, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 6, Yıl: 1990. 
KARAHASAN, Mustafa Reşit. Tazminat Hukuku Manevi Tazminat, İstanbul: Beta Basım, 2001. 
KARAYALÇIN, Yaşar, Türk Hukukunda Şeref ve Haysiyetin Korunması, AÜHFD, Cilt: 19, Yıl: 1962, s. 1-4. 
KAYIŞ, Ferhat. Ahlaka Aykırı Bir Fiil İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat ve Hukuka Aykırılık Unsuru, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 53, Ocak 2011. 
KILIÇOĞLU, Mustafa. Tazminat Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2006, s. 1159. (Tazminat) 
KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 16. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2012 
KILIÇOĞLU, Ahmet M. Manevi Tazminatın Hukuksal Niteliği, Ankara Barosu dergisi, 1984/1.http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1984-1/2.pdf (Manevi) 
KILIÇOĞLU, Ahmet M., Medeni Hukuk Temel Bilgiler, Gözden GeçirilmişGüncelleştirilmiş 2. Bası, Ankara: Turhan Kitapevi, 2012. (Medeni) 
KILIÇOĞLU, Ahmet. Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara: Çağ Matbaası, 1982.(Basın) 
KILIÇOĞLU, Ahmet. Tüzel Kişi Manevi Tazminat İstiyebilir Mi? Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1983, Sayı: 1, Diyarbakır: Detay Yayıncılık. (Tüzel kişi) 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip. Kişilik Haklarını Koruyan Manevi Tazminat Davasına İlişkin Yeni Gelişmeler, Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2759, 1980. 
KÖPRÜLÜ, Bülent. Medeni Hukukta Tüzel Kişiler, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1967. 
NOMER, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 12. Bası, İstanbul: Beta Basım, 2012 
OĞUZ, Habip. İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2012. 
OĞUZ, Sefer. İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012. 
OĞUZMAN, M. Kemal. İsviçre ve Türkiye’de Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda Şahsiyetin Hukuka Aykırı Tecavüze Karşı Korunması ve Özellikle Manevi Tazminat Davası Bakımından Yapılan Değişiklikler, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1990. 
OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2, Gözden Geçirilmiş 10. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013. 
OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKTAY, Saibe. Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 12. Bası, İstanbul: Filiz Kitapevi, 2012. 
ÖĞÜZ, Tufan. Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki Esasları, İstanbul: Beşir Kitabevi, 2007. 
ÖZEL, Sibel. Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2004. 
ÖZTAN, Bilge. Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, 37. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2012. (Medeni) 
ÖZTAN, Bilge. Tüzel Kişiler, 2. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 1998.(Tüzel) 
ÖZSUNAY, Ergun. Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, Gözden Geçirilmiş 5. Bası, İstanbul, 1982. (Tüzel) 
ÖZSUNAY, Ergun. Çeşitli Hukuk Çevrelerinde “Manevi Zarar” Kavramı ve “Manevi Zararın Giderimi”ne İlişkin Çözümler, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul Marmara Hukuk Fakültesi Cilt: 11, Sayı: 1-3, Beta Basım: İstanbul, 1999. (Manevi) 
REİSOĞLU, L. Kemal. Basında Cevap ve Düzeltme Hakkı, Prof. Dr. Şükrü Postacıoğlu’na Armağan, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 81, 1997. 
REİSOĞLU, Sefa. Basın Özgürlüğü ve Kişilik Haklarının Korunması, Medeni Hukuk Hocalarına Saygı Günleri, Medeni Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu, 1. Baskı, İstanbul: XII Levha Yayıncılık, 2011. (Basın) 
REİSOĞLU, Safa. Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2012.(Borçlar) 
SAYMEN, Ferit H., Kimler Manevi Tazminat Talep Edebilir?, İUHFM, Cilt: VI., Sayı 1, İstanbul: Kenan Basımevi, 1940. (Tazminat) 
SAYMEN, Ferit H., Manevi Zarar ve Tazmini Sureti, İstanbul, 1940. (Manevi) 
SEROZAN, Rona, Kişilik Hakkının Korunması İle İlgili Bazı Düşünceler, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, yeni Seri, Yıl: 11, Sayı: 14, 1977, s. 108-109(Ancak SEROZAN daha sonra görüşünü değiştirmiştir). 
SEROZAN, Rona. Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Sayılan Manevi Hakların Mirasçıya Geçebilirliği, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006. (Manevi) 
SEROZAN, Rona. Manevi Tazminat İstemine İlişkin Değişik Bir Yaklaşım, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan (1925-1988), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1990. (Yaklaşım) 
SEROZAN, Rona. Medeni Hukuk Genel Bölüm, Kişiler Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011. (Medeni) 
SUNGUR, Halis H., Borçlar Kanunu ve Tatbikatı, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1943. 
ŞENYÜZ, Doğan. Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, 6. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012. 
TANDOĞAN, Haluk. Türk Mesuliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 159, 1961. 
TAŞKIN, Alim. Tüzel Kişilerin Kişilik Haklarının Korunması, AÜHFD, Cilt: 42, Sayı 1-4, 1991-1992. 
TEKİNAY, Sulhi Selahattin. Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, Gözden Geçirilmiş İlaveli 6. Bası, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1992. 
TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atilla. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı, İstanbul: Filiz Kitapevi, 1993. 
TORAMAN, Cüneyt. Türk Hukukunda Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006. 
TUHR, Andreas Von, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1, İstanbul: Yeni Matbaa, 1952, Çeviren Cevat Edege. 
TUNÇOMAĞ, Kenan. Türk Borçlar Hukuku Cilt: 1 Genel Hükümler, Üzerinde Çalışılmış ve Geliştirilmiş 6. Bası, İstanbul: Sermet Matbaası, 1976. Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 1, Ankara: Yargıtay Yayınları, Ocak 2013. 
ULUSAN, İLHAN. Bir Derneğin Kişilik Haklarının Zedelenmesi İle İlgili 3 Haziran 1971 Tarihli İsviçre Federal Mahkemesi Kararı, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Derneği, Yıl:7, Sayı:10. 
UYGUR, Turgut. Açıklamalı İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Madde 41-50, 2. Cilt, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003. Yargıtay Kararları Dergisi 
YÜZER, Dilara. 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması, Ankara: Yetkin Yayınları, 2013. 
ZEVKLİLER, Aydın. Kişiler Hukuku Gerçek Kişiler, Ankara, 1981. 
ZEVKLİLER, Aydın/ ERTAŞ, Şeref, HAVUTÇU, Ayşe/ AYDOĞDU, Murat/GÜRPINAR, Damla. Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), 7. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2012 
İNTERNET KAYNAKLARI http://www.ozcan-ozcan.av.tr/ictihad/46/tuzel-kisiler-de-manevi-tazminat-isteyebilirler.html (erişim tarihi: 02.03.2013). Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı