ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI 
GİRİŞ

İşletme yönetimi faaliyetlerinin temel ve öncelikli amaçlarından biri de kâr elde etmektir. Elde edilen kârın şirketin yapısına göre nasıl değerlendirileceği, dağıtılacağı ve dağıtılmayan kısımlarıyla ilgili ne gibi işlemler yapılması gerektiği, yapılacak kâr dağıtımı işlemlerinin yöntemini belirleyen faktörlerin neler olacağı, işletme faaliyetinin devamı açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

İşletmelerin hukuksal yapısının hukuk kuralları ve piyasa gereklerine uygun bir biçimde organize edilmesi; hem işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine hem de işletme ortaklarının (hisse sahipleri)haklarının korunması bakımından dikkate alınmak zorundadır. 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu TTK);Özellikle anonim şirketlerde kâr dağıtımı politikasının belirlenmesinde ve şirket ana sözleşmesine ilişkin değişiklikler yanında borçların ödenmesi, yatırımlara ayrılacak paylar, kârın sürdürülmesi, sermaye piyasasına girme olanağı, ortakların vergilendirilmesi gibi konularda halen faaliyette bulunan ve yeni kurulacak işletmelerin hukuksal yapılarına ilişkin birçok yenilikler getirmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle, gelir dağılımı açısından önemli bir konumu olan anonim şirketlerde kar dağıtımı uygulamalarının hukuksal yapısı ile ekonomik sonuçları arasındaki bağıntıyı araştırmak amacı ile çeşitli mevzuatları, uygulamaya ilişkin kaynak kitapları ve doktrindeki 
farklı yaklaşımları inceleyerek ve kendi görüşlerimize de yer vererek bu çalışmayı oluşturduk 

Çalışmanın I. Bölümünde; anonim şirketlerde kâr dağıtım politikalarının hukuksal yapısı, anonim şirketlerin ana sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesine incelenmiş ve kâr dağıtım politikasının çeşitleri ve nedenleri işletmelerin ekonomik yapıları ile ilintili olarak 
verilmiştir. 

II. Bölümde; anonim şirketlerde kâr dağıtım politikalarının ekonomik ve hukuksal önemi, şirketlerin likidite, bütçe ve finansal konumları da öne alınarak, kâr payı ödemelerinin türleri ayrı ayrı açıklanmıştır. 

I. ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIM POLİTİKALARININ HUKUKSAL YAPISI 
Dünyanın her yerinde şirketlerin faaliyetleri yürürlükte olan Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatlar ve şirketlerin ana sözleşmelerine bağlı olarak sürdürülmektedir. 

Bu çalışmada da ülkemizde de anonim şirketlerde kâr dağılımı politikasının belirlenmesinde yürürlükte olan yasalar ve şirket ana sözleşmesi belirleyici olmaktadır. Bu bakımdan yasalar ve şirket ana sözleşmesi hükümleri ile anonim şirketin elde ettiği kâr 
neticesinde borçların ödenmesi, yatırımlara ayrılacak paylar, kârın sürdürülmesi, sermaye piyasasına girme olanağı, ortakların vergilendirme durumu belirlenecektir. 

1.1.Yasalar ve Anonim Şirketlerin Ana Sözleşmesinde Yer Alan Hükümler 
1.1.1. Borçların Ödenmesi Zorunluluğu 

 Kâr payı dağıtımı anonim şirketten nakit çıkışlarının sağlanması ile gerçekleşen bir işlem olması sebebiyle şirketin mevcut finansal yapısının bozulmasına sebebiyet verebilir. İşletmeye borç veren kuruluşlar, verdikleri kredinin geri ödenmesini garanti altına alabilmek 
amacıyla kâr dağıtım politikası üzerinde etkili olmaya çalışırlar. Kredi veren kuruluşlar anonim şirketlerin daha düşük oranlarda kâr payı dağıtmasını sağlayarak anonim şirketin daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmasını arzu ederler. Bu bağlamda borç verecek kuruluşların anonim şirketten bu talepleri kâr dağıtım politikasını etkilemektedir.1

Bir şirketin borç yükünün çok yüksek seviyelere ulaşmış olması halinde vadesi gelmiş olan muaccel borçlarının yeniden borçlanarak kapatmak yerine faaliyetleri sonucu yaratmış olduğu fonları kullanarak kapatılması ve borç yükünü hafifletmesi daha akılcı bir 
yöntemdir. Böyle bir durumda elde edilen kârın dağıtılması yerine mevcut muaccel borçların ödenmesinde kullanılması tercih edilebilir.2

1.1.2.Yatırımlara Ayrılacak Paylar 
İşletme açısından yeni yapılacak borçlanmaların uygun olmadığı ve yeni hisse ihracının ise zahmetli veya ortaklar bakımından tercih edilmeyen bir yol olması halinde elde edilen kârın dağıtılması yerine firma bünyesinde bırakılarak yatırımlar için gerekli olan fona 
ayrılması söz konusu olabilir. Elde edilen kârın dağıtılmayarak yatırımlarda kullanılacak fona aktarılması ortakların uzun vadeli çıkarları bakımından daha uygundur.3

1.1.3. Kârın Sürdürülmesi 
İşletmelerin elde ettikleri kârların her zaman istikrarlı olması beklenemez. Yıllar bakımından dalgalanmalar göstermesi mümkündür.Bu durum genellikle kârların artışı; daha yüksek oranda kâr payı dağıtılmasını, azalışı ise; dağıtılacak kâr payı oranının düşmesi 
sonucunu ortaya çıkartacaktır. 
 

 • 1 BÜKER, AŞIKOĞLU, GÜVEN Sevil. Finansal Yönetim. 4. Bs., sahife 33
 • 2 BOLAK, Mehmet. İşletme Finansı. İstanbul: Birsen Yayınevi, 2005., sahife 265
 • 3 a.g.e, sahife 264

 Burada önemli husus, kârdaki dalgalanmanın ne zaman ve ne kadar süreceğinin tespit edilmesidir. Bir mali yılda elde edilen artış şirket yöneticilerinin buna bağlı olarak hemen dağıtılacak kâr payını arttırma kararını vermesini gerektirmeyebilir. Şirket yöneticileri 
kârdaki artışın geçici olduğunu öngörebiliyorlarsa kâr dağıtımının eski düzeyde sürdürülmesine karar verebilirler. Böylelikle bu kapsamda dağıtılmayan kâr, yedek akçeye ayrılarak şirketin gelecekte yüksek kâr elde edilememe olasılığına karşı kâr payı dağıtımının 
istikrarını sağlar. 
 
 Bu kapsamda az kâr elde edilen yıllarda istikrarlı kâr dağıtımını gerçekleştirmek için önceki yıllara ayrılan yedek akçelerin belirli bir kısmının kâr payı olarak dağıtımına gidilebilir.4
 
1.1.4.Sermaye Piyasasına Girme Olanağı 
İşletmeler uzun süreli fon gereksinimine ihtiyaç duyduklarında, bu fonun en uygun koşulda karşılanabileceği yer sermaye piyasasıdır. 
 
 Sermaye piyasasına başvurma olanağı, şirketlerin piyasadaki itibarına ve ölçeğine göre değişiklik gösterir. Yeterli büyüklüğe sahip veya düzenli bir büyüme sürecine girmiş, istikrarlı, itibarlı şirketler sermaye piyasasından daha büyük avantajlarla fon elde 
edebileceklerinden kâr payı dağıtım oranlarını da buna bağlı olarak daha yüksek belirleyebilirler. 
 
Buna karşılık sermaye piyasalarına başvurma olanağı kasıtlı olan firmalar yatırımları için finansman kaynağına daha büyük ihtiyaç duymakla beraber kâr payı dağılımı düzeyini daha düşük seviyede tutarak buna olanak sağlamayı hedeflerler.5

 • 4 BÜKER, AŞIKOĞLU, GÜVEN, sahife332
 • 5 BOLAK, sahife 265

 
1.1.5.Ortakların Vergilendirme Durumu 
İşletmelerde dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulan kârların dağıtılan kârlara oranla daha düşük oranda vergilendirilmesi, düşük oranlı kâr payı dağıtımının tercih edilmesine sebebiyet veren bir unsurdur. Bununla beraber ortakların yüksek gelir diliminde bulunması ve 
elde edecekleri kâr payı geliri üzerinden ödeyecekleri vergi oranını, kârın anonim şirket bünyesinde tutulması sonucunda oluşabilecek sermaye kazançları üzerinden ödenecek vergi oranlarından yüksek olması da düşük kâr payı dağıtımının tercih edilmesini 
sağlayabilmektedir.6

Türk vergi sistemi 1980 öncesi dönemde anonim şirketlerin oto finansmana teşvik edici yönde düzenlenmişken günümüzdeki düzenlemeler ile oto finansman ile kâr dağıtımı arasında fark kalmamıştır.7

1.2. Kâr Dağıtım Politikasının Çeşitleri 
Kâr payı dağıtım politikası başlıca üç grupta incelenebilir. Bunlar; sabit miktarda kâr payı dağıtılması, sabit oranda kâr payı dağıtılması ve sabit miktarda kâr payı dağıtıp, bazen bunun üzerine ilave kâr payı dağıtılmasıdır. 
 
1.2.1.Sabit Miktarda Kâr Payı Dağıtım Politikası 
Sabit miktarda kâr payı dağıtma politikası, hissedarlarına dağıttığı kâr paylarını aynı miktarda tutmayı amaçlayan bir politikadır. Firmanın faaliyet kazancının bir önceki yıla kıyasla daha düşük veya daha yüksek olması, şirketin ortaklarının aldığı kâr payı tutarını 
değiştirmemektedir. Sabit miktarda kâr dağıtan firmanın hissedarları bu politikayı güvenilir 

 • 6 a.g.e, sahife 265
 • 7 BÜKER, AŞIKOĞLU, GÜVEN, sahife 331

buldukları gibi hisse değerlerinin de piyasada istikrarlı olacağını ummaktadırlar. Özellikle kâr payı gelirine önem veren yatırımcılar sabit miktarda kâr payı dağıtan firma hisse senetlerini tercih etmektedirler.8

Her mali yıl sabit tutarda kâr payı dağıtılmasının, geleceğin belirsizliğinin azaltılması yönünden yatırımcılar açısından çekici yönü bulunmaktadır. Bununla beraber bu tür bir politika pay senetlerini bir anlamda sabit gelir getiren bir menkul değere dönüştürmektedir. 
Her yıl sabit tutarda kâr payı dağıtımının pay senetlerinin piyasa fiyatlarının yükselmesi konusunda kısıtlayıcı bir etkisi olmakta ve bu tür kâr payı dağıtan şirketlerin piyasa fiyatı önemli ölçüde artmamaktadır. 

Pay senetlerine yatırım yapan birikim sahiplerinin bir beklentisi de değer artışından yararlanmak, sermaye kazancı sağlamaktır. Bu bağlamda her yıl sabit tutarda kâr payı dağıtılması değer artışı bekleyen birikim sahipleri tarafından pay senetlerinin çekiciliğini 
azaltmaktadır.9

Sabit miktarda kâr payı dağıtım politikasının avantajları şunlardır; 
• Hangi miktarda, ne kadar kâr payı dağıtılacağının bilinmesi ve bunun istikrarlı olması, piyasa kapitalizasyon oranının düşük, dolayısıyla hisse senedinin piyasa fiyatının yüksek olmasını sağlayabilir.10

 • 8 TÜRKO, Metin. Finansal Yönetim. 2. bs. Erzurum: Atatürk Üniv. Yayın No:100 Alfa Yayın., 2002, sahife 527
 • 9 AKGÜÇÖztin. Finansal Yönetim. 7. bs. İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 1998, sahife 790
 • 10 ERDOĞANMuammer. İşletme Finansmanı. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek, sahife 241

• Hissedarlardan genellikle kâr payı şeklinde elde ettikleri gelirlerle yaşayanlar, yatırımlarını ne kadar kâr payı dağıtacağı önceden bilinen anonim şirketlere yapmak isterler.11
• Resmi listelere girebilmenin en önemli şartı anonim şirketin istikrarlı ve ara vermeden kâr payı dağıtmış olmasıdır. Resmi listeler güvenilir bir kurum tarafından hazırlanan ve içerisinde yatırım yapabilecek şirketlerin isimleri ve menkul kıymetlerin piyasa fiyatları yer alan dokümanlardır. Bu listelere giren anonim şirketlerin sermaye piyasasındaki itibarı ve menkul kıymetlerine olan potansiyel talep artar.12

1.2.2. Sabit Oranda Kâr Payı Dağıtım Politikası 
Sabit oranda kâr payı dağıtımı politikası ile anonim şirketin elde ettiği kazancın belli bir yüzdesinin hissedarlarına kâr payı olarak ödenmesi ifade edilmektedir. Burada pay sahiplerine dağıtılan kâr payları her yıl anonim şirketin faaliyetlerden elde edilen kazanca 
göre değişiklik gösterdiğinden, buna bağlı olarak hissedarlara bazı yıl çok yüksek, bazı yıl ise çok düşük kâr payı dağıtılmış olmaktadır. Bu politika genellikle küçük yatırımcıları büyük hissedarlar karşısında korumak amacıyla benimsenmekte ve şirket sözleşmelerinde yer almaktadır.13

Uygulamada pek fazla görülmemekle birlikte; bazı şirketler “Dağıtılan Kâr Payı/Net Kâr” oranı uygulamaktadırlar. Böyle bir politika, şirketin kârındaki dalgalanmaya koşut olarak dağıtılan kâr payında da dalgalanmaya yol açmaktadır. En katı şekli ile böyle bir 

 • 11 a.g.e, sahife 241
 • 12 a.g.e, sahife 241
 • 13 TÜRKO, sahife 528

politika “elde edilen kârın belli bir yüzdesi şirkete, belli bir yüzdesi otaklara” şeklinde formüle edilebilir.14

1.2.3. Sabit Miktarda Kâr Payı Dağıtıp, Bazen Bunun Üzerine İlave Kâr Payı Dağıtım Politikası 
Bu kâr payı dağıtım politikası esas olarak dağıtılacak asgari bir kâr pay miktarını saptanmakta olup, bunun üzerine elde edilen kâr miktarının yüksek olması durumunda, fazladan ilave eklentiler yapılmaktadır. Bu kâr dağıtım politikası diğer politikaların 
sakıncalarını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiştir.15

Bu tür kâr dağıtım politikası özellikle ABD’de uygulanmakta olup şirketler kâr paylarını üçer aylık dönemler ile dört taksit halinde dağıtarak bu sistemi uygularlar. Dört taksit halinde dağıtılan kâr payı normal kâr payı olarak düşünülür. Ancak dönem kârı 
beklenilen düzeyin üzerinde olurda beşinci taksit olarak ilave kâr payı dağıtılır. Bu tür kâr payı dağıtım politikasının uygulanmasıyla, anonim şirket yöneticileri sabit bir kâr payı ile geleceğin belirsizliğini bir ölçüde azaltmakta ve sonradan ilave ödemeler ile de ortaklar 
anonim şirketin kârlılığından yararlandırılmaktadır.16

II. ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIM POLİTİKALARININ EKONOMİK ve HUKUSAL ÖNEMİ

 • 14 AKGÜÇ, sahife790
 • 15 BÜKER, AŞIKOĞLU, GÜVEN, sahife 337
 • 16 a.g.e, sahife337

 Kâr dağıtım politikası anonim şirketin elde ettiği net kârı ortaklar, dağıtılmamış kâr kalemi ve yedek akçeler arasındaki dağılımını belirleyen bir politika olarak tanımlanır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kâr dağıtım kararını verecek organ anonim şirketlerde genel 
kuruldur.17

Kâr dağıtımı; anonim şirketlerin büyüme hızını, piyasa değerini ve ortakların gelirini etkileyen çok önemli bir nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda elde edilen kârın hangi oranlar içerisinde dağıtılacağı veya ne ölçüde oto finansmana gidileceği konuları anonim şirket 
yönetiminin alacağı en önemli kararlardan birisini oluşturmaktadır.18

2.1.Kâr Payı Yatırımcılarının Davranışları 
Kâr payı dağıtım politikası yatırımcıların davranışlarını etkilemesi bakımından önemlidir. Örneğin; hissedarlar, kâr paylarının dağıtılmaması ya da düşük oranla dağıtılmasına olumsuz tepki gösterirlerse bu durum bazı sorunlara yol açabilir. Ayrıca kâr payı politikasının belirlenmesinde firma yöneticilerinin paydaşların çıkarlarının en üst düzeyde kılınmasına önem göstermeleri gerekir. Buna riayet edilmediği taktirde paydaşlar ellerindeki pay senetlerini devretme yoluna giderler. Bu durum firmanın piyasa değerini olumsuz etkiler 
ve hatta firma dışındaki kimselerin firmayı bu yolla kontrol altına almalarına bile sebebiyet verebilir.19

2.2.Şirketin Likidite Durumu 
 Kâr payı dağıtım kararlarında belirleyici unsur sadece elde edilen kâr miktarı değildir. Aynı zamanda kâr paylarını ödeyecek nakit miktarının da göz önünde bulundurulması gerekir. 

 • 17 a.g.e, sahife 329
 • 18 a.g.e, sahife 330
 • 19 BERK,Niyazi. Finansal Yönetim. 2. bs. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1995 sahife 308

Nezdinde nakdi bulunmayan anonim şirketlerin kârları nakit olarak ödemesi söz konusu olamaz. Bu bakımdan finansal koşulların bu kararın verilmesinde belirleyici olduğu sabittir. Firmalar ellerinde nakit olmasa bile kâr payı ödemek için fon bulma yoluna gidebilirler. 
Ancak bunun ekstra maliyetler doğurması bakımından mantıklı bir yol olmadığı düşünülmektedir. 

Büyüme süreci içinde olan anonim şirketler özellikle süratli büyüyen anonim şirketler sürekli nakit ihtiyacı duymaktadırlar. Bunun yanı sıra vadesi gelen borç taksitlerini ödeyen anonim şirketlerin likiditesi yüksek oranda kâr elde edilmiş olmasına rağmen iyi olmayabilir. 
Bu da uygulamada sıklıkla rastlanan bir durumdur.20

2.3. Finansman ve Sermaye Bütçesine Etkisi 
Kâr payı, firmanın finanslanma programını ve sermaye bütçesini etkiler. Kârlar dağıtılmayıp firmada alıkonularak yatırımlarını finansmanında yeni bir kaynak olarak kullanılabilir.21

2.4. Nakit Akımına Etkisi 
Kâr payı firmanın nakit akımını (cash-flow) etkiler. Likidite durumu yetersiz olan anonim şirketler kâr payını sınırlarlar. Dağıtılmayan kâr payları ile dönen varlıklar finanse edilebilir.22

2.5.Şirket Sermayesine Etkisi 

 • 20 BÜKER, AŞIKOĞLU,GÜVEN, sahife 331
 • 21 BERK, sahife 308
 • 22 a.g.e, sahife 308

Sermaye maliyeti, anonim şirket varlıklarının finansmanında kullanılan kaynakların fiyatı olarak tanımlanmaktadır. Sermaye maliyetinin hesaplanması için borç ve öz sermayeden oluşan fonların maliyeti ve sermaye yapısı içindeki oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Her bir kaynağın maliyeti ve sermaye yapısındaki payı kullanılarak hesaplanan sermaye maliyeti olarak da bilinmektedir. 

Yatırımların analiz edilmesinde indirgeme oranı olarak kullanılan sermaye maliyeti kâr payı dağıtım politikasından etkilendiği değerlendirilmektedir. Özellikle kâr payı dağıtımının beklenenden fazla olması sermaye bütçesinin finansmanı için yeni hisse senedi 
ihracını gündeme getirmektedir. Dolayısıyla yeni ihraçla oluşan çeşitli giderlerin sermaye maliyetinde artışa neden olabileceği ifade edilmektedir. 

Dönem sonunda elde edilen kârın bir bölümü dağıtılırken, diğer bölümünün de yatırım projelerinin finansmanı için firma bünyesinde alıkonulmaktadır. Alıkonulan kârların maliyeti ise alternatif yatırımların getirisini oluşturmaktadır. Vergilerin bulunmaması halinde 
kârların maliyeti ile öz sermaye maliyeti arasında fark bulunmamaktadır.23

2.6. Kâr Payı Ödeme Türleri 
İşletmeler genelde beş tür kaynak ile kâr payı ödeyebilmektedir. Bunlar; nakit olarak kâr payı ödeme, pay senedi şeklinde kâr payı ödeme, pay senetlerinin geri satın alınması, mal olarak kâr payı ödeme ve kâr payı olarak intifa senedi verilmesi şeklindedir. 

2.6.1.Nakit Olarak Kâr Payı Ödeme 
Konunun başlığından da açıkça görüleceği üzere; hissedarların kâr payları kendilerine para olarak ödenmektedir. İşletmenin likit kaynakları elverişli ise kâr payları 

 • 23 CEYLAN,Ali (2000): İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, Bursa., sahife 237

mevcut nakit kaynaklardan ödenir. Bu durumda öncelikle şirket hisse başına dağıtılacak kâr payını açıklar. Bunun devamında; belli tarihler arasında hissedarların kâr payı başvuruları kabul edilir ve belirlenen sonraki bir tarihte ise firma hissedarlarının kâr paylarını nakden öder veya bir finansal kuruluşun aracılık hizmetinden yararlanır.24

Kâr payı ödemesinde faydalanılacak kaynakların en başta geleni anonim şirketin nakit varlığıdır. İşletmenin likidite durumu elverişli ise kâr payı mevcut nakit kaynaklardan ödenir.25

İşletmenin dönem kârının yüksek olması, nakit ve benzeri varlıkların da yüksek olacağı anlamına gelmemelidir. Hızlı büyüyen anonim şirketler, elde ettikleri nakitlerin büyük bir kısmını varlıklarının finansmanı için kullanabilirler. Ayrıca herhangi bir büyüme veya 
genişleme faaliyeti olmadığı durumlarda bile, enflasyonun çalışma sermayesi üzerinde yıpratıcı etkisi görülmektedir. Rakamsal olarak anonim şirket faaliyetlerinden elde edilen kâr yüksek olmasına rağmen kâr payını ödeyecek yeterli nakit bulunmayabilir.26

2.6.2.Pay Senedi Şeklinde Kâr Payı Ödeme 
Hisse senedi şeklinde kâr payı dağıtımı anonim şirketin daha önce kendi bünyesinde tuttuğu kârların bir kısmını sermaye artırımında kullanması neticesinde elde edilen yeni hisseleri ortaklara hisse oranları nispetinde bedel karşılığı olmaksızın dağıtılmasıdır.27

 • 24 TÜRKO, sahife 532
 • 25 BÜKER, AŞIKOĞLU, GÜVEN, sahife338
 • 26 a.g.e, sahife338
 • 27 BOLAK, sahife 269

Pay senedi şeklinde kâr dağıtımının şirket ve ortakları bakımından birçok avantajı bulunmaktadır. Kısaca bunlar;28

1. Şirketten fon çıkışı olmaksızın kâr dağıtımı yapılmaktadır. Kârı bünyede bırakmak ile mevcut ortaklara dağıtmak arasında ortaya çıkan çelişki giderilerek hem kâr bünyede bırakılmış hem de dağıtılmış olmaktadır. 
2. Genelde şirketler sermaye artışına gittiğinde artan sermayenin bir bölümü bedelsiz pay senedi vermek yolu ile gerçekleştirilmektedir. Bunun neticesi olarak sermaye artırımına katılma ortaklar için daha çekici hale gelmekte ve olumlu etki yapmaktadır. 
3. Ortaklar kâr payları pay senedi şeklinde aldıklarından nakde ihtiyaç duyduklarında pay senetlerini likidite ederek aşamalı da olsa kâr etmektedirler. 
4. Bazı ülkelerde vergi mevzuatı bakımından kâr paylarının pay senedi olarak dağıtılması avantaj sağlamaktadır. Ancak TC kanunlarına göre böyle bir durum söz konusu değildir. 
5. Şirketin ortak sayısının arttırılması bakımından bu yol faydalı olup genellikle halka açılmak isteyen şirketlerde veya ortak kompozisyonunu değiştirmek isteyen şirketlerde kâr payların pay sayıları olarak dağıtılması etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. 
6. Pay senedi şeklinde kâr dağıtımı yapmak, pay senetlerini nominal değeri daha az pay senetlerine bölmeye benzer etki yapmaktadır. Gerçekte pay senedi vermek yoluyla kâr dağıtımı, pay senetlerini nominal değerinden daha düşük değere bölmek demektir. Bunun yararı pay senedinin piyasa değerinin aşırı derecede yükselmesinin önlenmesidir. Böylece sermaye piyasasında canlılık yaratılmakta, alım-satım işlemi kolaylaştırılmakta ve küçük birikim sahiplerinin eline geçmesini sağlamaktadır. 

 • 28 AKGÜÇ, sahife 792-793

 2.6.3.Pay Senetlerinin Geri Satın Alınması
İşletmelerin bazen aşırı nakde sahip olmaları ve kârlı yatırım fırsatlarının bulunmaması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda kârın ortaklara dağıtılması veya piyasadaki hisse senetlerinin satın alınması için kullanılması söz konusu olacaktır. Gelir vergisinin ve menkul kıymet alım-satım giderinin olmaması durumunda teorik olarak bu iki senetten birinin kullanılmasının ortaklar açısından farkı yoktur. Çünkü şirket hisse senetlerini satın alarak dolaşımdaki hisse senedi sayısını azaltmakta, böylece anonim şirketin net kârını 
azaltmaktadır. Hisse başına gelirinin yükselmesi ise hisse senetlerinin piyasa fiyatını arttırarak ortakların değer artışı elde etmelerini sağlamaktadır.29

Ülkemizde bir anonim şirketin kendi hisse senetlerini geri satın alması yoluyla kâr payı dağıtımına imkân yoktur. Çünkü bunun sermayenin azaltılması anlamına geldiği kabul edilmektedir. Ancak mülga TTK madde 329 Yeni TTK madde 379 uyarınca bazı istisnai 
hallerde şirketlerin kendi hisse senetlerini satın almalarına izin verilebilmektedir.30

Pay senedinin geri alınmasının avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bir pay senedinin geri alınması pay sahibine geliri şimdi alma opsiyonu sağlar. Eğer pay sahipleri bunu arzu ediyorlarsa paylarının bir kısmını satarlar. Ancak istemiyorlarsa paylarını ellerinde 
tutarak gelir elde etmezler ve vergi yükü ile karşılaşmazlar. Bu bağlamda firmalar pay senedi satın alımlarını, nakit kâr paylarına tercih etmektedirler. 

2.7. Mal Olarak Kâr Payı Ödeme 
İşletmenin ürettiği mallara talebin fazla olması halinde ve elde edilmesi için süre gerekiyorsa bu takdirde pay sahipleri nakit yerine mal olarak kâr payı ödenilmesini talep 

 • 29 BÜKER, AŞIKOĞLU, GÜVEN, sahife 339
 • 30 TÜRKO, sahife 535

edebilirler. Bununla beraber anonim şirketin ürettiği malların satışında da güçlük çekilmesi 31 halinde bu yo gündeme gelebilir. Bu yöntem uygulamada pek fazla görülmemektedir. 

2.8. Kâr Payı Olarak İntifa Senedi Verilmesi 
Bazı anonim şirketler ortaklarına kâr payı olarak intifa senedi vermektedirler. Fakat bu tür uygulamada pek fazla gündeme gelmemektedir. İntifa senetlerine sahip olanlar hisse senedinin sağladığı bütün haklardan yararlanmakta, ancak oy hakkı elde edememektedirler. 
Ülkemizde Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan menkul kıymet henüz uygulama alanı bulamamıştır.32

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Kâr payı dağıtım politikası anonim şirket içi ve anonim şirket dışı birçok faktörün etkisi altında belirlenmektedir. Kâr payı dağıtımı temel olarak nakit olarak yapılabileceği gibi, dağıt - tekrar geri al şeklinde hisse senedi şeklinde de yapılabilmektedir. Hisse senedi şeklinde 
yapılan kâr dağıtımı gerçek anlamda bir kâr dağıtımı olmayıp anonim şirketin öz kaynak kompozisyonunda bir değişimden başka bir sonuç sağlamamaktadır. Sadece ödenmiş sermaye olarak dolanımdaki hisse senedi artmış olacaktır. Özellikle ülkemizdeki halka açık anonim şirketler göz önünde tutulduğunda hisse senedi şeklinde kâr payı dağıtımının yaygın olarak kullanılması şirketlerin gelişme ve büyüme ihtiyacı ve enflasyonun olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla yatırımların finansmanı ve likide sorununu aşmanın bir yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemiz uygulaması açısından incelendiğinde; yasalarımız şirketlerin büyüme ve gelişmelerini sağlamak, üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla şirketlerin sermaye 

 • 31 BÜKER, AŞIKOĞLU, GÜVEN, sahife 339
 • 32 a.g.e, sahife 339 

yapılarını güçlendirmelerini olanak sağlamak amacıyla şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla anonim şirket kârlarının bir bölümünün yasal yedek akçe olarak tutulmasını zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda sermayenin azalmasına yol 
açacak uygulamayı önlemek amacıyla kâr payı dağıtımının mutlaka elde edilen kârdan ve bu amaçla ayrılmış olan yedek akçelerden yapılması gerektiğini hüküm altına almıştır. 

Sermaye sahiplerinin kârdan mahrum bırakılmasını önlemek amacıyla da dönem kârının belli bir kısmının ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Halka açık şirketlerin gelişmesi ve küçük yatırımcıların kâr payı elde edebilmelerini teminen Sermaye Piyasası Kanunumuzda 
yapılan düzenlemelerle birinci temettü oranının dağıtılabilir kârın en az %20’si olarak belirlenmesi sermaye piyasasındaki şirketleri kâr dağıtımı konusunda zorunlu tutmaktadır. Ancak yasamız kâr dağıtımının hisse senedi şeklinde yapılmasına da izin vermesi esas 
amaçtan uzaklaşıldığı izlenimini vermektedir. 

Şirket Genel Kurulu yasalardan, şirket ana sözleşmesinden kaynaklanan sınırlamalar dışında kâr dağıtım kararı üzerinde politikalar üretebilme imkânına sahiptir. İşletmelerin nakit kâr payı şeklinde yapacağı dağıtımlar sermaye piyasamızın hızlı bir şekilde gelişimine katkıda bulunurken girişimcilerin alternatif yatırımların gerçekleşmesine de olanak sağlayacaktır. 

Özellikle vergi yasalarımızda yatırımcıların elde ettikleri kâr paylarından özellikle yüksek gelir sahibi gruplar açısından çok yüksek oranda vergilendirilmesi sermaye piyasamızın gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle hisse senedi şeklinde alınan 
kâr paylarının aslında yatırımcının servetinde bir değişme yaratmadığı göz önünde tutulursa tekrardan yüksek oranda vergilendirilmesi kazanç yerine sermayenin vergilendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bir taraftan sermaye piyasamızın gelişmesi amaçlanırken diğer taraftan haksız yere vergiler alınması enflasyonun sermaye üzerindeki olumsuz etkiler göz önünde tutulduğunda hisse senedi yatırımcılarını olumsuz yönde etkileyecek onları ülkemiz gerçeği olan kayıt dışı olanlara yöneltecektir. 

Sermaye piyasamızda küçük yatırımcıların önemi göz önünde tutulduğunda, sermayenin tabana yayılması ancak sermaye piyasamızın derinlik kazanması ve spekülatörlerin küçük tasarruf sahiplerini zarara uğratmamaları ve şirketlerin de yüksek ve istikrarlı bir kâr payı dağıtmalarıyla mümkün olacaktır.