LEASING SÖZLEŞMELERİ

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ
GİRİŞ

Dünyada ticaret hayatının başladığı ilk günlerden itibaren ticari faaliyetlerle uğraşan kişiler finansman sağlamak amacıyla klasik yöntemlerin haricinde alternatif yollar aramışlardır. Tüm dünya ülkelerinde Büyük Buhran olarak bilinen 1930’lu yıllarda yaşanan ekonomik krizden sonra yatırım yapmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çeken işletmeler yatırımları uzun vadede ve kiralama yöntemiyle finansa edilmesini sağlayan leasing yöntemine başvurmuşlardır. Bu yöntem ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış, daha sonra tüm dünyaya yayılıştır. Kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde çoğunlukla malın üretici ve kiralayıcısı olan şirketler tarafından malların satını arttırmak için bir pazarlama tekniği olarak kullanılmış ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında sanayide, teknolojide ve ekonomide yer alan değişikliklere bağlı olarak yaygınlaşmıştır. 

Leasingin yaygınlaşmasıyla beraber karşılaşılan sorunların çözümü bakımından gerek ülkeler ulusal mevzuatlar oluşturmuşlar gerekse uluslar arası alanda ortak birliktelik sağlanması amacıyla birçok uluslar arası örgüt kurulmuştur. Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation-IFC), Avrupa Teçhizat Kiralama Şirketleri Birlikleri Federasyonu (European Federation of Equipment Leasing Company AssociationLEASEUROPE), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting 
Standarts Board-IASB), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (United Nations Industrial Development Organization-UNIDO), Avrupa Bilgisayar Leasingi ve Ticaret Derneği (European Computer Leasing and Trading Association-ECLAT), Asya Kiralama 
Birliği (Asian Leasing Association-ASIALEASE) ve ülkemizde Finansal Kiralama Derneği (FİDER) bunlardan birkaçıdır. 

Ülkemiz, Dünya Bankası (World Bank) ve IFC aracılığıyla tasarrufların azlığı sonucu gelişmelerin geri kaldığı, bir diğer ifade ile az gelişmiş 15 ülkede çalışmalar başlatılması ile ilk kez leasing yöntemiyle tanışmıştır. Hâlihazırda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring 
ve Finansman Şirketleri Kanunu yürürlükte olup ülkemizde mevcut uygulamalar buna göre düzenlenmektedir. 

Finansal Kiralama Kanunu ve Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Finansal Kiralama Sözleşmesi taraflarının birbirlerine karşı borçlarının inceleneceği bu çalışmamızda genel olarak leasing kavramı ve leasingin bir türü olan finansal kiralama 
işlemi ve sözleşmesi hakkında bilgi verilecek olup finansal kiralama sözleşmesinin tarafları olan kiralayan ve kiracının borçları detaylı olarak ele alınacaktır. 

FİNANSAL KİRALAMA KAVRAMI VE TÜRK HUKUKUNDA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ
I. FİNANSAL KİRALAMA KAVRAMI 

Leasing kelimesi İngilizce kökenli olup “lease” kelimesinden türetilmiş, kelime karşılığı olarak “kiralamak, kiraya vermek” anlamına gelmektedir . 1

Türkiye'deki uygulamada "leasing" kelimesinin yerine birçok yeni kavram türetilmiştir. Ancak bu kavramlardan hiç birinin tam olarak "leasing" kelimesinin karşılığını veremediği gerçeği karşısında Türkçede yazılmış birçok çalışmada ve Avrupa ülkelerinin 2 birçoğunda söz konusu kavramlar yerine "leasing" kelimesi tercih edilmiştir. 

Finansal kiralama, yeni yatırımlar yapmak isteyen işletmelerin yatırımlarını, öz sermayeden veya banka kredisinden karşılamak yerine, yatırım için daha az likit kaynak 

 • 1 The Oxford Companion to Law, Oxford University Press, 1980 NY, s. 735. 
 • 2 BAHŞİ, G., Leasing ve Factoring Uygulaması Üstüne Öneriler, İstanbul Sanayi Odası Dergisi 1987, S. 262, s. 2
 • 27; CEYLAN, A., Finansal Teknikler, İstanbul 1995, s. 55; TEKİNALP, Ü., Hukuki Yönden Finansal Kiralama Kanunu, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası "Finansal Kiralama Semineri", İstanbul 1985, s. 1.

kullanarak ve yatırım neticesinde oluşacak borçlarını uzun vadede ödeyebildikleri alternatif bir finansman tekniğidir . 3

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda finansal kiralama işleminin bir tanımı, "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinin (ç) bendinde şu şekilde tanımlanmıştır: "Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya 
ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama 
süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hallerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemi" dir. 

II.FİNANSAL KİRALAMANIN BAŞLICA TÜRLERİ
Finansal kiralamanın başlıca türleri yani leasing işlemleri çeşitli kıstaslara göre sınıflandırılabilir. Bunlara örnek olarak doğrudan - dolaylı kiralama, taşınır - taşınmaz kiralaması ve yerel -yabancı kiralamalar örnek verilebilir . Ancak doktrinde yer alan en temel 4
ayrım, kiralanan malın kullanım süresine göre yapılan "faaliyet kiralaması" {operating leasing) ve "finansal kiralama" {financial leasing) ayrımıdır. 

 • 3 AKINCI, K., Leasing (Finansal Kiralama) ve KDV Finansman Avantajı, Vergi Dünyası, Ağustos 2008, S. 228, s. 117.
 • 4 VARLIK, L., Tacir Bankacılık, Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara 1987, s. 100; 4 AKGÜÇ, Ö., Finansal Yönetim, İstanbul 1994, s. 613; GÜNTER, G., Finansman Tekniği olarak Kiralama, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası "Finansal Kiralama Semineri", İstanbul 1985, s. 3; UÇAK, C., Gayrimenkul Leasing’i Niçin Gelişmiyor?, Vergi Dünyası, 1999, S.219, s. 27-33

1. FAALİYET KİRALAMASI (OPERATING LEASING) 
Faaliyet kiralamasının temel unsurları, finansal kiralama sözleşmesine konu malın kullanım hakkının, ekonomik ömrüne oranla daha kısa bir süre için kiracıya devredilmesi ve kira sözleşmesinin yapılmasından kısa bir süre sonra kiracıya, sözleşmeyi her an bozabilme 
imkânının tanınmış olmasıdır . Buna bağlı olarak kiracı, kiraladığı fakat sözleşme süresi 5 henüz dolmadan demode olmuş makine ve teçhizatı kiralayana iade edebilmektedir . Bu 6 açıdan bakıldığında, faaliyet kiralamasında, kiracının sorumluluğunun yalnızca kira 
bedellerini ödemekle sınırlı olduğu, kiralanan mala ilişkin bakım ve onarım gibi ekonomik riskin tamamının kiralayan şirkete ait olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca finansal kiralamanın bir 7 türü olan faaliyet kiralamasında; kiralama sözleşmesi, kiralanan malın ekonomik ömründen daha kısa süreli imzalanmaktadır . Bu nedenle sözleşmenin gerektirdiği kira bedelleri 8 toplamı, kiralama konusu malın maliyet bedelini tam olarak karşılayamamaktadır . 9

Buna karşılık, malın maliki olan kiralama şirketi; malın kalan maliyetini, aynı malı defalarca kiraya vererek veya kira süresinin bitiminde kiralanan malı satarak karşılayabilmektedir . Bu tür kiralamalarda, kiralayan şirket, genellikle kiralanan malın 10 üreticisi konumundadır. Bunun neticesi olarak, kiralamanın uzun süreli olmaması, 

 • 5 MAYES, G. D./NICHOLAS, S. C., The Economic Impact of Leasing, 1988, s. 5; KUNTALP, E., Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama(Leasing) Tanımı ve Hükümleri, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara 1988, s. 12.
 • 6 KOCAAĞA, s. 46; CEYLAN, s. 69; TECER, M., Yeni Bir Finansman Yöntemi; Finansal Kiralama, Amme İdaresi Dergisi, Aralık 1988, S. 4, s. 112.
 • 7 KUNTALP, s. 12; GIOVANOLI, M., Leasing Sözleşmeleri ve İsviçre Hukuku (Çevr. Argun KÖTELİ), İBD 1982, S. 10-11-12, s. 329; ÇELEBİ, O., Finansal Kiralama (Leasing), Vergi Sorunları Dergisi 1992, S. 61, s. 14.
 • 8 ERGÜL, N./ DUMANOĞLU, S. , Finansal Kiralama, İstanbul 2003, s. 21;KONDAK, s. 39. 
 • 9 MAYES/ NICHOLAS, s. 5. 
 • 10 GRIFFITHS, S./ JONES. A., Lease Evaluation and Taxation, Theory and Practise, 

geliştirilmiş yeni ürünlerin pazarlanması açısından, kiralayan için de uygundur . Bu açıdan 11 bakıldığında ise, bir finans yöntemi olan faaliyet kiralaması, kiralayan açısından aynı zamanda bir pazarlama yöntemidir. 

Faaliyet kiralamasına başvurulmasının uygulamada iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, bir işletmenin büyük ama kısa süreli bir iş için, örneğin; bir inşaat şirketinin yüklendiği iş dolayısıyla ortaya çıkan makine ve teçhizat ihtiyacının karşılanması ; ikincisi 12
ise, bilgisayar veya tıbbi cihazlar gibi teknolojisi hızla değişen ve gelişen mallarda işletmenin yeni teknolojiyi yakından takip edebilmesi içindir.13

6361 sayılı kanun ile finansal kiralama şirketlerinin faaliyet kiralaması yapabilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte, Kanun’un "Kapsam" başlıklı 2. maddesi hükmünde "Finansal kiralama şirketlerince yapılan faaliyet kiralaması işlemleri hakkında bu Kanunun finansal 
kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiş olup "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının {b) bendinde ise faaliyet kiralaması, “finansal kiralama dışında kalan kiralama” olarak tanımlanmıştır. 

2. FİNANSAL KİRALAMA (FINANCIAL LEASING) 
Finansal kiralama yani diğer bir ifadeyle sermaye kiralaması {capital leasing), kiralanan malın mülkiyet hakkının yasal olarak kiralayan şirkette kalmasına rağmen, 

 • 11 ÇAKAN, S.14; CEYLAN, s.69 
 • 12 KURMUŞ, O., Mali Dünyamızın Yeni Kavramları, "Factoring, Leasing, Forfaiting, Futures ve Options", İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, 28-29 Mayıs 1992, s. 48.
 • 13 KUNTALP, s. 12; YILMAZ, F. Ö., Bir Yatırım Finansman Yöntemi Olarak Leasing {Kiralama) Uygulaması, Vergi Dünyası Dergisi, Haziran 1985, S. 46, s. 53.

ekonomik açıdan kiralanan varlık üzerindeki kontrolün kiracıya devredildiği orta veya uzun vadeli bir kiralama türüdür . 14

Kiralama sözleşmesinin süresinin daha uzun olması nedeniyle kiralanan malın ekonomik ömrünün önemli bir kısmını kapsayan finansal kiralama sözleşmesinde , faaliyet 15 kiralamasında olduğunun aksine mala ilişkin tüm riskler kiracıya aittir . Kiralamaya konu 16
olacak mal, kiracı tarafından seçilir, kiralayan şirket yalnızca seçilenlerin finansmanını üstlenir . 17

Bu şekildeki kiralama sözleşmeleri genel olarak bir kiralama şirketi vasıtasıyla yapılmakta olup üçlü bir hukuki ilişkiyi içermektedir. Kural olarak malın kullanımı ekonomik ömrüne uygun bir süre ile devredilir, ayrıca bu süre içinde taraflarca sözleşme feshedilemez . 18
Kiracının ödeyeceği kira bedelleri toplamının kiralama sözleşmesi konusu malın değerine veya en azından bunun büyük bir kısmına eşit olması gerekir. 6361 sayılı kanunda verilen finansal kiralama tanımında da bu özellik belirtilmiştir. 

Finansal kiralamada, kredi kuruluşu normal bir kredi verme işleminde olduğu gibi müşterisine fon tesis etmez ve bu fonu müşterisinin direkt kullanımına sunmaz. Finansal kiralamadaki sistemde kredi kuruluşu müşterinin istediği ve seçtiği taşınır ve taşınmazı satın 
alarak, söz konusu malın hukuki açıdan mülkiyeti kredi kuruluşunda kalmak kaydıyla zilyetliğini müşteriye devretmektedir. Müşteri zilyetliği altında bulunan malın kullanımı 

 • 14 KOCAAĞA, s. 47; VARLIK, L. / TÜRKAKIN, Ö. / GÜRCAN, M. N., Leasing, Factoring, Forfaiting, İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara 1987, s. 3; ÜZELER, M./ CANSIZLAR, D., Yatırım ve Finansman Sağlamaya Yönelik Kiralama {Leasing) Dünyada ve Türkiye'de Uygulaması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma ve Koordinasyon Kurulu, Yayın No: 287, Ankara 1987, s. 1516.
 • 15 MAYES/NICHOLAS, s. 4. 
 • 16 KOCAAĞA, s. 48.
 • 17 ÇAKAN, s. 14
 • 18 KUNTALP, s. 12, GRIFFITHS/ JONES, s. 2.

karşılığında kredi kuruluşuna bir bedel öder ve sözleşme ile kararlaştırılan süre sonunda mal ya kredi kuruluşuna iade edilmekte veya müşteri tarafından satın alınmaktadır. 

6361 sayılı kanunda; finansal kiralamanın tanımının verildiği 3. Maddesinde de "finansman sağlamaya yönelik olarak" yapılacak işlemin finansal kiralama olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. 

3. SAT VE GERİ KİRALA (SALE AND LEASE BACK) 
Sat ve geri kirala olarak adlandırılan leasing türü, nakit sıkıntısı içinde olan yatırımcının, maliki olduğu bir malını, bir finansal kiralama şirketine mülkiyetini devrederek akabinde aynı malı bu defa kiralama sözleşmesi ile kullanmaya devam etmesini sağlayan bir 
yöntemdir . Bu yöntemle yatırımcı likidite problemini çözer ve zilyetliği elinde bulunan malı 19 kullanmaya devam eder. 

Bu finansal kiralama türünde, hukuki ilişki iki tarafı bulunmakta olup kiralama konusu malın satıcısı aynı zamanda kiracı durumundadır. 6361 sayılı kanunun 18. Maddesine göre; "Finansal kiralama sözleşmesi; kiralayanın, ... bizzat kiracıdan satın aldığı... bir malın 
zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir." şeklindeki hüküm ile bu sözleşme türünü hukuki bir zemin üzerine oturtmuştur. 

III.FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 • 19 KONDAK, s.52; ERGÜL/ DUMANOĞLU, s.31; KOCAAĞA, s.51; CEYLAN, s.74; VARLIK/ TÜRKAKIN/ GÜRCAN, s.9; ÇAKAN, s. 17, DOĞAN,A.,s. 12

Finansal kiralama sözleşmesi bir özel hukuk sözleşmesi olup bunun tam anlamıyla anlaşılabilmesi ve unsurlarının belirlenebilmesi amacıyla bu tanımlardan yaygın olarak kabul görenlerinin ele alınması yerinde olacaktır. 

İlk olarak, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (World Bank & International Finance Corporation (I.F.C.)'nin finansal kiralama tanımına bakıldığında, finansal kiralama şirketinin, maliki bulunduğu varlıkların kullanım hakkını belirli bir süre için, düzenli ve periyodik ödemeler karşılığında, kiracıya devrettiği bir sözleşmedir. 20

Finansal kiralama konusunda yer alan en açık tanım LEASEUROPE tarafından yapılmıştır. Buna göre, finansal kiralama, belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir sözleşme olup malın kullanımını belirli bir kira ödenmesi karşılığında kiracıya bırakan sözleşmedir . 21

1. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
a. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MAL 

6361 sayılı kanunun "Sözleşmenin Konusu" başlıklı 19/2. maddesinde, taşınır ve taşınmaz mallar ve bunlarla birlikte bütünleyici parça ve eklentilerinin de niteliklerine bakılmaksızın asli niteliklerini korudukları sürece tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturabilecekleri düzenlenmiştir. 

 • 20 World Bank & International Finance Corporation (I.F.C.). Leasing In Emerging Markets, The World Bank and International Finance Corporation, Washington 1996,s. 2.
 • 21 Bkz. http://www.leaseurope.org; Leasinge ilişkin benzer tanım için bkz. www.kosgeb.gov.tr

Kanun, sözleşmeye konu olacak malların yeni veya kullanılmış olması konusunda da bir ayrıma gitmemiş, diğer bir ifadeyle malın mutlaka yeni olması şartını aramamıştır. Ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca yayınlanan 146 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde 
yer alan yatırım indirimi istisnasından yararlanılabilmesi için malın mutlaka yeni olması gerekmektedir .6361 sayılı kanunun 19/1. maddesi hükmünde, bilgisayar yazılımlarının 22 çoğaltılmış nüshaları, açıkça konu kısıtlamasının dışında bırakılmıştır. 

b. FİNANSAL KİRALAMA BEDELİ
6361 sayılı kanunun 20. maddesi hükmü "Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir. Sözleşme konusu mal henüz imal edilmemiş veya kiracıya teslim edilmemiş olsa dahi, sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedelleri tahsil edilebilir. 
Sözleşme konusu malın sözleşme tarihinden itibaren iki yıl içerisinde kiracıya teslim edilmesi zorunludur." şeklinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, kiralama konusu mal, kiracıya teslim edilmemiş olsa dahi, tarafların sözleşmeye ekleyecekleri bir madde ile kiracının, kira bedelini ödeme borcu başlayabilecektir. Kiracının, kiralama konusu malı teslim almadan kira bedellerini ödeyeceği dönem ise iki yıl ile sınırlandırılmıştır. 

c. ASGARİ FESHEDİLMEZLİK SÜRESİ
Finansal kiralama sözleşmelerinin uygulamasında karşılaşılan sorunlar bertaraf edilebilmek adına 6361 sayılı kanunda, sözleşmenin tanımı içerisinde bu unsura yer verilmemiş olup, bunun yerine "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde finansal kiralama işlemlerinde, kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsamasını kriter olarak kabul edilmiştir. 

2. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 

 • 22 28.09.1985/ 18882 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Genel olarak bakıldığında "finansal kiralama işlemi" ile "Finansal Kiralama Sözleşmesi”ni birbirinden ayırmak gerekir. Öyle ki, finansal kiralama işlemi iki, üç ve hatta dört taraflı gerçekleşebilir. Kanunun düzenleme şekline göre ülkemizde ikili taraf sistemine 
göre finansal kiralama işlemine izin verilmemekte, mutlaka malın üreticisi veya satıcısı, kiracı ve kiralayandan oluşan üçlü bir sistem aranmaktadır . 23

Kanunda satıcı veya üreticinin nitelik ve özelliklerine ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla, finansal kiralama işlemine uygun bir malı elinde bulunduran herkes satıcı olabilir. Çalışmamızda finansal kiralama sözleşmesinin tarafları olan kiralayan 
ve kiracı ele alınacak olup satıcı veya üretici inceleme konusu dışında bırakılacaktır. 

a. FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ (KİRALAYAN) 
6361 sayılı kanunun 3. maddesinde kiralayanın tanımı yapılmış ve kiralayan şirketlerin türlerine yer verilmiştir. Buna göre kiralayan; katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal kiralama şirketleri olabilmektedir. Böylelikle gerçek kişiler ile bu sayıdan tüzel kişiler dışında finansal kiralama faaliyetinde bulunanların yapmış oldukları sözleşmeler hükümsüz kalmakta olup finansal kiralama sözleşmesi olarak değerlendirilemezler. 

Bununla beraber bu düzenleme bankacılık kanununun hükümleriyle de paralellik göstermekte olup mevduat bankalarının finansal kiralama işlemini gerçekleştirmeleri yasaklanmıştır. Ancak mevduat bankaları, ayrı bir tüzel kişiliği haiz olacak şekilde kurdukları iştirakleri aracılığıyla bu işlemleri yürütebilirler . 24

 • 23 Aksi yönde görüş için bkz. KUNTALP, E./ PEKGÜÇLÜ G., Finansal Kiralama Kanunu'nun Uygulanmasında Ortaya Çıkan Bazı Önemli Sorunlar, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: XX, Sayı: 4, Aralık 2000, s. 19-20.
 • 24 BATTAL, A., Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara 2006, s. 79. 

b. KİRACI 
Finansal kiralama konusu malın mutlaka bir yatırım malı veya teçhizatı olması gereği nedeniyle kiracı ister gerçek ister tüzel kişi olsun mutlaka bir işletme sahibi olmalıdır . 25 Ancak kiracının sahip olacağı bu işletmenin mutlaka ticari bir işletme olmasının gerekip gerekmediği hususu tartışmalıdır. Bilindiği üzere, yatırımı yapılan malın gelir getirme özelliğine sahip olması veya böyle bir amaca tahsis edilmiş bulunması finansal kiralama sözleşmesi açısından gerekli ve yeterlidir. Bu anlamda, yatırımı gerçekleştirecek kiracının işletmesinin, iktisadi bir amacı taşıyor olması yeterli olup ayrıca TTK md. 12'de sayılan faaliyetlerden birine girmesi gerekmemektedir. Yani burada kiracının işletmesinin büyüklüğü ve niteliği önemli değildir. Bu doğrultuda, işletmesinin niteliği ticari muhasebeyi 
gerektirmeyen bir esnaf ve zanaatkâr yahut bürosunda veya muayenehanesinde mesleği ile ilgili bir alete ihtiyaç duyan serbest meslek sahibi de finansal kiralama sözleşmesinde kiracı olabilecektir. Ancak özel kullanım amacıyla elde edilmek istenen bir malın, üretime tahsis edilebilme imkânı olsa dahi finansal kiralama yolu ile sağlanması mümkün değildir . Zira 26 Kanunun 1. maddesinde de belirtildiği üzere bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemek olup tüketici kredisi sağlamak değildir . 27

3. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE TESCİLİ
6361 sayılı kanunda "Sözleşmenin Şekli ve Tescili" başlığıyla düzenlenen 22. maddesinde, sözleşmenin sadece yazılı şekilde yapılması yeterli görülmüştür. 

 • 25 ALTOP, Leasing, s. 91; KÖTELİ, A.,Leasing Sözleşmelerinin Hukuksal ve Mali Yönleri ile Türkiye'de Uygulanabilirliği, BATÎDER 1983, C. XII, S. 1, s. 71.
 • 26 KOCAAĞA, s. 91.
 • 27 SÖYLER, Î., Mali Teşvik Uygulamaları Açısından Finansal Kiralama, Ankara 2007, s. 52. 27

6361 sayılı kanunun 22/1 maddesi uyarınca taşınmaz mallara ilişkin sözleşmeler, taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün şerhler hanesine, kendilerine mahsus özel sicili bulunan taşınır mallara dair sözleşmeler bu malların kayıtlı oldukları sicile tescil ve şerh 
olunur ve kiralanan tarafına ayrıca birliğe bildirilir. Bununla beraber aynı kanunun 22/2 maddesi uyarınca özel bir sicile kayıtlı olmayan taşınır mallara ilişkin sözleşmeler birlik tarafından tutulacak özel sicile tescil edilir. 

4. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
6361 sayılı kanunda düzenlendiği hali ile finansal kiralama sözleşmesi, Borçlar Kanunu'nda yer alan sözleşme tiplerinden hiç birine tam olarak uymadığından Borçlar Kanunu açısından isimsiz sözleşme niteliğini haizdir. 

Bununla birlikte, finansal kiralama sözleşmesinin hukuki niteliği, daha ziyade finansal kiralama sözleşmesini ayrı bir mevzuat çerçevesinde ele almamış olan Alman ve İsviçre hukuklarında yer alan görüşler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

6361 sayılı kanunun, finansal kiralama sözleşmesine ilişkin Kanunda hüküm bulunmaması halinde hangi kuralların sözleşmeye uygulanacağı hususunda açık hüküm getirmemiş, tartışmayı doktrine bırakmıştır. Bununla beraber hangi hükümlerin finansal kiralama sözleşmesinin niteliğine uygun düşmemeleri nedeniyle uygulanmayacağını belirtmiş, bu anlamda yoruma açık konuları da bir bakıma sınırlamıştır. Kanunun 34. Maddesi uyarınca sözleşme hakkında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 764, 
765, 766. maddeleri ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun İkinci Kısım Birinci Bölüm Dördüncü Ayırımında yer alan “Kısmi Ödemeli Satışlar” a ilişkin hükümleri ile İkinci Kısım Dördüncü Bölüm İkinci Ayırımında yer alan “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları”na ilişkin 
hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE KİRALAYANIN BORÇLARI 
I. KİRALANANI KİRACIYA TESLİM ETME BORCU 

6361 sayılı kanunun 18. Maddesi uyarınca Finansal Kiralama Sözleşmesi’nin kurulmasıyla birlikte kiralayan, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satı aldığı veya başka bir suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir. 

Kiralama konusu malın vasıtasız zilyetliğinin kiracıya geçirilmesi, kiralayanın temel borçlarından olmakla beraber bu borcu bizzat yerine getirmesi gerekmektedir. 

Bu yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde TBK madde 123 uyarınca; “karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde diğeri borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hâkimden isteyebilir.” ve madde 125 uyarınca; “temerrüde düşen borçlu verilen süre içerisinde borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı her zaman borcun ifası ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. Alacaklı ayrıca 
borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.” Hükümlerine atıf yapılarak Finansal Kiralama Sözleşmesi’nde yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi halinde bu hükümlere müracaat edileceği belirtilmiştir.

II.AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU 
Ayıba karşı tekeffül borcu, satılan şeyin satıcının belirttiği vasıfları taşımamasından veya bu şeyin değerini ya da sözleşme gereğince ondan beklenen yararları azaltan veya kaldıran eksiklikleri bulunmasından, satıcının sorumlu olmasıdır . Finansal kiralama konusu 28
malın, satıcı veya üretici tarafından kiracıya maddi ayıplarla teslim edilmesi halinde, bundan hem finansal kiralama şirketi hem de kiracı zarar görür. Şöyle ki, malın ayıplı teslimi dolayısıyla kiracı maldan beklediği faydayı sağlayamaz ve bunun sonucunda elde edeceği kâr da azalır, malın gelirinden ödenecek olan kira bedellerini ödemesi de güçleşir. Ayrıca sözleşmenin süresi sonunda finansal kiralama konusu malın kiralayan şirkete iadesi gerekeceğinden, kiracının bu iade borcunu ifasında da güçlükler ortaya çıkacaktır. Kiralayan 
şirketin zararı ise kiracının ödeme güçlüğü içerisine düşmesi halinde, kiracıdan olan alacağını tahsil imkânı sağlayan teminatın azalmasından kaynaklanır . Ayrıca malın mülkiyetinin 29 kiralayana ait olması da mala ilişkin her türlü değer kaybının, kiralayanın malvarlığında bir azalma olarak ortaya çıkması sonucunu doğurur. 

Üçlü taraf sistemine dayanan finansal kiralama ilişkisinde, kiralayan yalnızca malın bedelini ödemekte, yani mal hiç bir şekilde kiralayanın fiili etki alanına girmemektedir. Böylece hem malın teslimi sırasında hem de sözleşmenin devam süresindeki ayıplardan kiralayan şirket sorumlu tutulamaz . Bu durumda kiracı aleyhine, özellikle satıcı veya 30 üreticinin kendisine ayıplı mal teslim etmesi halinde ağır sonuçlar ortaya çıkar. Kiracı ayıplı mal teslim aldığında, hem satım sözleşmesine taraf olmadığı için satıcıya hem de sorumluluğu bulunmadığı için kiralayan şirkete başvuramayacak, işine yaramayan bir malı kullanmak durumunda kalacaktır. Doktrinde bu haksızlığı gidermek amacıyla, finansal kiralama şirketinin, malın satıcısı veya üreticisine karşı bu konudan doğan haklarını onun adına kullanması için kiracıya temsil yetkisi vermesi ya da bu hakları ona devretmesi gerektiği ileri sürülmektedir . Kiralayan şirket tarafından devredilen taleplerin ve hakların, 31

 • 28 ARAL, F., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2003, s. 114; EDİS, S. , Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 1963, s. 7.
 • 29 KOCAAĞA, s. 115; KÖTELİ, Leasing, s. 171; NAZLIOĞLU, G. Finansal Kiralama Kanunu, Ankara 1998, s. 157.
 • 30 KUNTALP, s. 80; BİNGÖL, s. 100. 
 • 31 KOCAAĞA, s. 115-116; 

kiracı tarafından satıcıya karşı ileri sürülebilmesini teminen gerekli olan diğer bilgi ve belgelerin de kiracıya teslim edilmesi gerekir . Bu tür sözleşmeler, kiralanan maldaki ayıba 32 kiralayanın kendi kusuru ile sebebiyet vermediği sürece geçerlidir . 33

Kanunda kiralayanın ayıba karşı tekeffül borcuna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olup sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça kanunda yer almayan düzenlemelerde Borçlar Kanunu’na atıf yapıldığından Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri 
uygulanacaktır. 

Kira sözleşmelerinde kiracının ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvurabilmesi için, kiralanan mal ayıplı olmalı, kiralanandaki ayıp gizli olmalı ve sözleşmede kiralayanın sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan bir kayıt bulunmamalıdır . Satım ve istisna 34 sözleşmelerinin aksine, kira sözleşmelerinde kesin bir muayene külfeti bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kiracının sözleşmenin kurulduğu veya kiralananı kullanmaya başladığı sırada bildiği ayıpları kiralayana bildirmemesi, ayıba karşı tekeffülden doğan haklarını 
kullanmaktan feragat anlamına geldiğinden ihbar külfetinin varlığını kabul etmek gerekmektedir . Bunun devamında Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri uygulanır. 35

Kiracı ayıbın giderilmesini istemek yerine veya bunu istemiş olmasına karşın kiralayan tarafından ayıbın giderilmemesi halinde, maldan kullanım oranının azalması nispetinde kira bedelinin indirilmesini isteyebilir. İndirilecek kira miktarını hesaplamak için satımda olduğu gibi nispi metoda başvurulur ve ayıplı ile ayıpsız değer arasındaki oran, kararlaştırılmış kira bedeline uygulanarak ödenecek kira bedeli belirlenir. Malın kullanımını 

 • 32 ALTOP, A., Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiralayanın Borçları, Leasing Dünyası, Finansal Kiralama Derneği Bülteni, Aralık 2004, S. 11, s. 8.
 • 33 YAZMAN, İ., Leasing Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti, Ankara Barosu Dergisi 1984, s. 564-565. 
 • 34 ARAL, s. 249-250. 
 • 35 Aynı yönde bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 30.03.1979 tarih, 1977/13962 E, 1979/349 K. sayılı kararı, YKD 1980, S. 3, s. 330-331.

önemli ölçüde azaltmayan ayıplarda kiracı, kira bedelinin indirilmesini talep edemez. Kiralanandaki ayıbın uygun bir süre zarfında tamir edilmemesi halinde, kiracı sözleşmeden dönebilir. 

Kiracının, kira bedelinden indirim veya sözleşmeden dönme talep haklarını kullanabilmesi için kiralanandaki ayıbın kiralayanın kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı önem arz etmez Ancak kiralayanın kusuru varsa, kiracı sözleşmeden 36 dönme talebi ile birlikte menfi, kira bedelinden indirim talebi ile birlikte ise müspet zararının tazminini kiralayandan talep edebilecektir. Örneğin; kiracı, ayıplı mal nedeniyle iş yerinde işin durması sebebiyle uğradığı kâr yoksunluğunun tazminini isteyebilecektir . 37

III.ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL BORCU 
Zapta karşı tekeffül borcu, bir üçüncü kişinin, satım sözleşmesinin kurulduğu sırada, sözleşme konusu mal üzerinde sahip olduğu üstün bir hak sebebiyle, satılanı alıcının elinden almasından veya onu mülkiyet hakkından doğan bazı yetkileri kullanmasından yoksun 
bırakmasından satıcının sorumlu olmasıdır . 38

6361 sayılı kanunda bu borca ilişkin de bir düzenleme bulunmamakla birlikte, TBK md. 309, finansal kiralama sözleşmesinde de uygulama alanı bulabilecektir. 

Finansal kiralama konusu malın maliki olan kiralayanın, malı bir üçüncü kişiye devretmeme veya bu sonucu doğuracak üçüncü kişilerin istihkak iddiaları ve hacizlerine karşı koyma borcu altında bulunması da onun zapta karşı tekeffül borcunun bulunduğuna işaret 

 • 36 ALTOP, Leasing s.158 
 • 37 BİNGÖL, B., Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiralayanın (Finansal Kiralama Şirketinin) Borçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi s. 104.
 • 38 ARAL, s.105 

etmektedir , 6361 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca “sözleşmede aksi öngörülmemişse 39 kiralayan malın mülkiyetini bir üçüncü kişiye devredemez. Sözleşmede bu yetkinin tanınması halinde devir ancak başka bir kiralayana yapılabilir. Devralan sözleşme hükümlerine uymak zorundadır. Devrin kiracıya karşı geçerli olması onun haberdar edilmesine bağlıdır.” Hükmüyle konu düzenlenmiştir. 

Finansal kiralama şirketi, kiracının ihbarı üzerine açılmış davayı derhal kendi üzerine almak ya da bizzat kendisi dava açmak suretiyle üçüncü kişinin söz konusu hukuki veya fiili müdahalesini ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Eğer kiralayan açması gereken davaları 
açmazsa veya açmasına rağmen olumlu bir sonuç alamaz ve üçüncü kişinin ihlalini önleyemezse TBK md. 309 hükmü gereği kiracının bu yüzden uğradığı zararları tazminle yükümlü olacaktır. Bu noktada, satım sözleşmesinde satıcının zapta karşı tekeffülünü 
düzenleyen BK md. 217 ve 218 hükümleri kıyasen uygulama alanı bulacak; finansal kiralama konusu malın tam zaptı halinde sözleşme ileriye yönelik olarak feshedilmiş sayılacak ve kiracı uğradığı bazı zararların tazminini kiralayandan talep edebilecektir. Sözleşme konusu mal kısmi olarak zapt edilmişse, kiralayanın, malın eksik kullanımı oranında kira bedelinde bir indirim yapması, ayrıca kendi kusurunun olması halinde ise kiracının müspet zararını tazmin etmesi suretiyle sözleşmeye devam edilebileceği gibi, kiracının, sözleşme konusu mal üzerinde üçüncü kişinin kendi hakkını sınırlayacak bir hakkı bulunduğunu bilmesi halinde finansal kiralama sözleşmesini yapmayacağı anlaşılıyorsa, sözleşme tamamen feshedilebilecektir. 

Kiracı, finansal kiralama sözleşmesinin kurulduğu sırada zapt tehlikesini biliyorsa ve finansal kiralama şirketi de bu konuda ona sözleşmeyle özel bir garanti vermemişse, TBK md. 214 hükmü uyarınca kiralayan finansal kiralama konusu mal üzerindeki zapttan sorumlu 
olmayacak ve kiracının kendisinden talep edebileceği her hangi bir tazminat yükümlülüğü de 

 • 39 TÎRYAKÎ, B., Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracının Hak ve Borçları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi SBE 2001, s. 117.

doğmayacaktır. Ancak TBK md. 214 hükmü uyarınca, üçüncü bir kişinin kiralama konusu mal üzerindeki hakkını bilerek gizlemiş olan kiralayanın garanti yükümlülüğünü ve sorumluluğunu kaldıran ya da sınırlayan anlaşmalar tamamen geçersiz olacaktır. 

IV.KİRACININ KİRALANANDAN YARARLANMASINA ENGEL OLACAK DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA BORCU 
Karşılıklı edimleri havi finansal kiralama sözleşmesinde gerek kiracının bedel ödeme borcu gerekse kiralayanın kullandırma borcu bir bütünlük içinde düşünülür ve sözleşme süresince önceden planlanmış bir üretimin gerçekleştirilmesi amacı doğrultusunda devam 
eder . Kiracının, sözleşme konusu mal üzerinde finansal kiralama işleminin amacından 40 kaynaklanan ve ihtiyaç duyduğu her türlü faydayı elde etmesini sağlayacak bir kullanım hakkı mevcuttur . Bu sebeple kiralayan, onun maldan yararlanmasını belirli bir biçime bağlama 41 veya kısıtlama yoluna gidemez. Ancak kiracının finansal kiralama sözleşmesine konu maldan yararlanmasına engel olacak davranışlardan kaçınma borcu, kiralayan açısından bir katlanma borcudur ve bu haliyle sadece olumsuz bir içeriğe sahiptir. Bunun dışında kiralayanın, kiracının sözleşme konusu malı kullanmasını kolaylaştırıcı davranışlarda bulunma veya borçlar hukuku terminolojisi ile finansal kiralama konusu malı, sözleşme süresince kullanıma elverişli bir durumda bulundurma yükümlülüğü bulunmamaktadır . 42

Kiracının bu hakkını kullanabilmesini teminen öncelikle malın zilyedi olması gerekmektedir. Bu husus, 6361 sayılı kanunun 24. maddesinde düzenlenmiş ve kiracının sözleşme süresince malın zilyedi olup sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı 
elde etme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Bu hükmün yorumundan, finansal kiralama 

 • 40 KÖTELÎ, Leasing, s. 203. 
 • 41 Aynı yönde bkz. Yargıtay 17. H.D. 24.03.2008 tarih, 2007/4411 E., 2008/1442 
 • 42 ALTOP, Leasing, s. 173; KÖTELİ, Leasing, s. 203; BİNGÖL, s. 129. 

şirketinin, sözleşme süresince kiracının maldan yararlanmasına engel olacak davranışlardan kaçınma borcu altında olduğu anlaşılmaktadır . 43

V. KİRALANANI ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE DEVRETMEME BORCU 
Kiralayanın, mevzuat gereği kiralama konusu mal üzerinde mülkiyet hakkı bulunmaktadır ve söz konusu düzenlemenin ile ona teminat sağlanmaktır. Dolayısıyla finansal kiralama şirketinin, kiralanan maldaki tasarruf yetkisi de ancak teminat amacının gerektirdiği 
oranda söz konusu olacaktır. Bu anlamda, kiralayan, sözleşme süresince kiralanan malın mülkiyetini üçüncü bir kişiye devredemeyeceği gibi bu mal üzerinde sınırlı ayni haklar da tesis edemeyecektir . Aksi yönde bir davranış, mülkiyetin teminat amacıyla bağdaşmamakta 44 olup kiracının haklarını da ağır şekilde zedeler . 45

6361 sayılı kanunu 27/1 maddesinde bu husus düzenlemeye kavuşturulmuş ve kiralayanın malı üçüncü kişiye devretmesi yasaklanmıştır. 

Ancak Kanunda getirilen bu yasak mutlak olmayıp sözleşme ile tarafların aksi yönde anlaşabilecekleri de madde metninde belirtilmiştir. Sözleşme serbestisi çerçevesinde taraflar, hür iradeleri ile sözleşme konusu malın, kiralayan tarafından bir üçüncü kişiye devredilebileceği yönünde anlaşabilecektirler. 

Ancak Kanun, finansal kiralama sisteminin bir gereği olarak burada özel bir sınırlama getirmiş ve kiralanan malın devrinin, yalnızca başka bir kiralayana yani başka bir finansal kiralama şirketine yapılabileceğine hükmetmiştir. Böylelikle finansal kiralama işleminin 

 • 43 ALTOP, Leasing, s. 173; KOCAAĞA, s. 118. 
 • 44 TUĞLU, A./ ATİLA, Ö.Finansal Kiralama Kanunu ve Vergi Kanunlarına Göre Finansal Kiralama İşlemleri, Ankara 2005, s. 26.
 • 45 KUNTALP, s. 74-75.

dayandığı temel olan üçlü taraf sisteminde taraflardan birinin mutlaka finansal kiralama şirketi olması gereğine da sadık kalınmış olacaktır . 46

Kiralama konusu malın devrinin sakıncalarını gidermek adına kanun koyucu, Kanunun 27/1. maddesinde, devralanın sözleşme hükümlerine uymak zorunda olduğunu belirtmiş, devam eden 3. bentte ise devrin kiracıya karşı geçerli olabilmesini onun haberdar edilmesi 
şartına bağlamıştır. 

Bu iki hükmün birlikte değerlendirilmesi neticesinde, sözleşme konusu malın mülkiyetinin devrinin, aynı zamanda sözleşmenin devri sonucunu doğurduğu görülmektedir . 47 Nitekim maddenin gerekçesinde de "finansal kiralama işlemlerinin mutlaka bir finansal 
kiralama şirketi aracılığı ile sürdürülmesi ilkesi benimsendiğinden, bu devrin de bir finansal kiralama şirketine yapılabileceği öngörülmüş, ayrıca mülkiyetin devri ile beraber, sözleşmenin de devralana geçeceği hükme bağlanmış,..." ifadesine yer verilmek suretiyle, 
malın mülkiyetinin devrinin, sözleşmenin devri sonucunu doğurmasının amaçlandığı belirtilmiştir. 

Bu suretle, finansal kiralama işlemlerinin izlenmesi kolaylaşacak ve sözleşme konusu malın devri yoluyla ortaya çıkabilecek kötü ve yanıltıcı uygulamaların önüne geçilebilecektir. 

 • 46 YAVUZ, kiralama konusu malı devren iktisap eden üçüncü kişinin mutlaka bir finansal kiralama şirketi olması gerekmediği, Kanunun 18/2. maddesi hükmünde böylesine bir düzenlemenin açık olarak yer almadığı, dolayısıyla finansal kiralama şirketi niteliğine sahip olmayan ve hatta finansal kiralama işlemi yapma izni bulunmayan bir kişinin dahi devir suretiyle kiralayan sıfatını kazanabileceğini ifade etmiş (YAVUZ, Borçlar Özel, s. 395-396); bu nedenle Kanunda finansal kiralama konusu malı devralacak üçüncü kişinin mutlaka 
 • finansal kiralama şirketi olması gerektiğinin emredici şekilde düzenlenmesi gerektiği, aksi takdirde Kanunun mevcut düzenlemesinin kanuna karşı hile yoluyla kolayca bertaraf edilebileceğini ileri sürmüştür (YAVUZ, Prof. Dr. Ernest E. Hirsch'nin Hatırasına Armağan, s. 744). Ancak, YAVUZ'un aksine, doktrinde baskın olarak kabul edilen ve kanaatimizce de doğru olan, Kanun metninin gerekçesi ile birlikte bir bütün olarak ele alınması ve kanun koyucunun bu düzenleme ile getirmek istediği sınırlamanın özüne bakmak olacaktır. Bu anlamda, Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde, Kanunda kullanılan "kiralayan" teriminin finansal kiralama şirketi anlamına geldiği belirlenmiş, aynı yönde 18. maddenin gerekçesinde de devrin sadece bir başka finansal kiralama şirketine olabileceği ifade edilmiştir. Bu konu Tasarıda da farklı bir şekilde ele alınmayarak aynı yaklaşım korunmuştur.
 • 47KUNTALP, s. 75; KOCAAĞA, s. 120. 

Kanunun 27/1. maddesi ile getirilen devrin kiracıya karşı geçerli olmasının ancak onun haberdar edilmesine bağlı olmasına ilişkin düzenlemeyle, kiracının zarara uğramasının önlenmesi amaçlanmış, özellikle bir kira bedelini iki defa ödemek tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmasının önüne geçilmek istenmiştir . Bir başka açıdan bakılacak olursa da; kiracıya 48 yapılacak ihbar, ona, malı devralan kişinin Kanunda öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadığı yönünde itiraz etme imkânı vermektedir . 49

Burada kiracıya yapılacak ihbar bir şekil şartına bağlı olmadığı gibi , devrin 50 gerçekleşmesi de kiracıya yapılan bu ihbar üzerine onun vereceği bir onaya bağlı tutulmamıştır . Kiracı, sözleşme konusu malın devredildiğini üçüncü bir kişiden öğrense dahi 51
devir ona karşı geçerli olur. 

Doktrinde, Kanunun 27. maddesinde yer alan düzenlemenin, 22. maddede ifade edilen tescil veya şerh işlemlerinin gerçekleştirildiği tipik finansal kiralama sözleşmeleri düşünülerek öngörüldüğü, bu nedenle de kiralanan malı devralan yeni malikin, ancak gerekli 
tescil veya şerh işlemlerinin yapıldığı sözleşmelerde, sözleşme hükümlerine uymak zorunda olacağı ifade edilmiştir . 52

Gerekli tescil veya şerh işlemlerinin gerçekleştirilmediği finansal kiralama sözleşmelerinde, kiralanan malı devralan kişinin, sözleşmeden haberdar olmaması ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda, yeni malikin, varlığından haberdar olmadığı veya haber alma 

 • 48 ALTOP, Leasing, s. 175; REİSOĞLU, S., Finansal Kiralama ve Uygulama Sorunları,24.03.2004, http://www.alomaliye.com/seza_reisoglu_finansal_kiralama.htm
 • 49 ALTOP, Leasing, s. 175. 
 • 50 NAZLIOĞLU, s. 173. 
 • 51 KÖTELİ, Leasing, s. 205. 
 • 52 ALTOP, Leasing, s. 175; KOCAAĞA, s. 120. 

imkânının bulunmadığı bir sözleşmeyle bağlı olacağının kabulü hukuk sistemiyle bağdaşmayacaktır. 

Böylece kiracı, yeni malikin talebi üzerine, ana sözleşmedeki sürenin dolmasından önce, kiralanan malı yeni malike vermek zorunda kalacak, ancak kiralayanın sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle sözleşmeyi Kanunun 31. maddesi hükmü uyarına feshedebilecek ve 
uğradığı zararın tazminini de 33. maddesi hükmü uyarınca kiralayandan talep edebilecektir. 

VI.KİRALANANI SİGORTA ETTİRME BORCU 
Kanunun 24/4. maddesinde kiralama konusu malın maliki olması hakkının uzantısı olarak kiralayana, söz konusu malın sözleşme süresince sigortalanması borcu yüklenmiştir. Burada kanun koyucu, esasen kiralayanın, kiralanan malın telef olması veya hasara uğraması halinde, finansal kiralama işlemi için ayırdığı fonun kısmen veya tamamen teminatsız kalması durumunda kiralayanı korumak istemiştir. 

Böylesi bir durumda artık kiralanan mal yerine kiralayanın teminatını sigorta bedeli oluşturacaktır . 53

Primleri kiracı tarafından ödenen sigorta ile güvence altına alınan menfaatin değerinin, enflasyonun etkisiyle sözleşme süresi içinde artması halinde, finansal kiralama şirketi sigorta sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapmak zorundadır. Bu zorunluluğun yerine 
getirilmemesi durumunda, kiracı yalnızca, kiralayan gereken değişikliği yapmış olsaydı ödenecek tazminatla karşılanmayacak zararları gidermekle yükümlü olacaktır. 

Kiralayanın, malı sigorta ettirmesi borcunun karşılığında, sigorta primlerinin ödenmesi borcu ise kiracıya yüklenmiştir. Kanunun 24/4. İle getirilen bu yükümlülüğün sebebi 

 • 53 KUNTALP, s. 76. 

maddenin gerekçesinde, sözleşme süresince kiralama konusu malı elinde bulunduran ve ondan her türlü faydayı elde etmek yetkisine sahip olan kiracının, malı özenle kullanma borcunun karşılığı olarak söz konusu malın sigorta primlerini ödemesi gerektiği şeklinde izah edilmiştir. Finansal kiralama sözleşmesinde, kiracının maldaki hasar ve ziyandan sorumluluğu, finansal kiralama bedelleri ile ödenen sigorta miktarı arasındaki fark kadar olduğuna göre, kiracının da malın sigortalanmasında menfaati bulunmaktadır . 54

Doktrinde, sigorta primlerinin ödenmesi kiracı açısından teknik anlamda bir borç kabul edilirken, malın sigorta ettirilmesinin bizzat kiralayanın yararına olduğu, bu nedenle burada kiralayanın borcundan söz edilemeyeceğini ileri sürenler de vardır . 55

Sigortanın kapsamı hakkında Kanunda bir düzenleme mevcut değildir. Doktrinde, sözleşmeye konulacak bir hüküm ile malın yeni değeri üzerinden branş gereği mutad olan ve sigorta edilebilir olan, ziyan ve hasar rizikolarına karşı sigorta ettirileceğinin öngörülmesinin 
yerinde olacağı ifade edilmiştir . Ayrıca sigorta sözleşmesi kiralayan tarafından yapılmakla 56 beraber, sigorta primleri kiracı tarafından ödeneceğinden, sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan primlerin normalden daha yüksek olmaması gerekir. Bu konuda kiralama şirketinin tam bir serbestîsinin bulunduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bu anlamda, kiralama konusu malın, gerçekleşme ihtimali hiç bulunmayan veya çok düşük olan rizikolara karşı da sigorta ettirilmesi ya da kiralayanın kendi grup şirketi bünyesinde olan bir sigorta şirketi ile anlaşarak primlerin normalin çok üstünde belirlenmesi suretiyle sigortalanması durumunda kiracı, MK md. 2 ve kıyasen BK md. 70 hükümlerine dayanarak buna itiraz edebilir. 

 • 54 YAVUZ, Prof. Dr. Ernest E. Hirsch'nin Hatırasına Armağan, s. 734; YAVUZ, Borçlar Özel, s. 395. 
 • 55 KUNTALP, s. 76. 
 • 56 ALTOP, Leasing, s. 176; ALTOP, A., Finansal Kiralamanın Dünya ve Ülkemizdeki Gelişimi ve Ülkemizde Finansal Kiralama Sözleşmelerine İlişkin Olarak Finansal Kiralama Kanunundan ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, 1999, s. 50.

Kanuna göre, taraflar sözleşmeye ekleyecekleri bir madde ile sigorta sözleşmesinin kiracı tarafından yapılacağını da kararlaştırabilirler. 

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ BORÇLARI 
I. FİNANSAL KİRALAMA BEDELİNİ ÖDEME BORCU 

Kanunun kiralama sözleşmesinin tanımını verdiği 3. maddesi uyarınca, sözleşme konusu mal, bir bedel karşılığında, kiracıya bırakılmaktadır. Kanunda kiracıya yüklenmiş en önemli borç, kiralama bedelini ödemek olarak düzenlenmiştir. 

1. KİRALAMA BEDELİNİN BELİRLENMESİ
6361 sayılı kanunda finansal kiralaman tanımı yapılırken, “… kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin 
toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hallerinden birini sağlayan kiralama…” belirtilmiştir. 

Böylelikle kiralama bedelinin tespitinden çerçeve çizilmiş ve finansal kiralama kapsamına girmesi için kiralama döneminde yapılacak ödemenin minimum seviyesi tespit edilmiştir. 

2. ÖDEME ZAMANININ BELİRLENMESİ
Kanunda açık bir düzenleme bulunmadığından, taraflar, finansal kiralama bedellerinin ödeneceği dönemleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak tespit edebileceklerdir. Bu dönemlerin belirlenmesinde önemli olan unsur, kiracının ödeme gücüdür. 

Uygulamada genellikle, kira bedelinin her ayın başında peşin olarak ödeneceği kararlaştırılmaktadır. Zira bu şekilde kiralayan, kiracının ödeme gücünü daha yakında takip edebilecek ve ödeme güçlüğüne düşmesi halinde zamanında müdahale edebilecektir . 57
Finansal kiralama bedelinin ilk taksiti, sözleşme konusu malın kiracıya teslim edilmesi sırasında ödenir. Malın tesliminde gecikme yaşanması durumunda, kiracının kira bedelini ödeme borcu da gecikmeli olarak muaccel olur . 58

Sözleşme ile belirlenen kira ödeme dönemlerinin, sürekli aksi uygulama nedeniyle zımnen değiştirilmiş sayılıp sayılmayacağı hususunda, Yargıtay'ın olağan kira sözleşmelerine ilişkin belirleyici kararları mevcuttur. Buna göre Yargıtay, "... kira parasının sürekli şekilde aylık olarak ödenmesine karşı davacı alacaklının hiç ses çıkartmayarak uzun zaman bu ödemeleri kabul etmiş olması, akdin kira ödenmesine ilişkin hükmünün tarafların isteğiyle zımni olarak değiştirildiği anlamına gelir..." şeklinde hüküm kurmak suretiyle istikrarlı bir şekilde süregelen ve ilgililerce benimsenen bir uygulamanın yazılı sözleşmeyi de değiştirebileceğine hükmetmiştir. Burada esas olan, sözleşmede belirlenenden farklı olmakla beraber ödemelerin düzenli olarak ve belirli tarihlerde yapılıyor olmasıdır. 

Sözleşmede ile belirtilmiş kira bedellerinin kiracı tarafından zamanında ödenmemesi halinde, kiralayanın kiracıyı temerrüde düşürmesi için bir ihtar keşide etmesi gerekmektedir. Bu ihtar TTK uyarınca noter veya iadeli taahhütlü mektup ile yapılır. Aslında finansal 
kiralamada, işlemlerde kira bedellerini muacceliyet tarihleri sözleşmenin kurulması 

 • 57 KOCAAĞA, s. 122-123; ALTOP, Leasing, s. 185. 
 • 58 KOCAAĞA, s. 123.

aşamasında noterde yapılacak sözleşme ile belirlenmesi halinde ayrıca ihtar keşide edilmesine gerek yoktur. 

Kanunun 31. maddesi hükmü uyarınca, kiralayanın kiracıyı temerrüde düşürmek için keşide edeceği ihtarnamede kiracıya 30 günlük süre vermesi, ayrıca bu süre içinde ödeme olmazsa başvuracağı hukuki yaptırımları da açıkça belirtmesi gerekmektedir. Kiracıya ihtarname ile tanınan süre içinde de her hangi bir ödeme gerçekleşmez ancak sözleşmede süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçeceği kararlaştırılmış ise, bu süre altmış günden az olmaz. Neticeten kiralayanın BK md. 123 vd. maddeleri uyarınca üçlü seçim hakkı ortaya çıkacaktır. Buna göre; 

-Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Talebi: Kiralayanın bu seçimlik hakkını kullanması halinde sözleşme geçerliliğini korumaya devam ettiğinden kiralayanın kendi borcunu ifa yükümlülüğü de devam edecektir. Esasen kiralayanın keşide ettiği ihtarnamede bu hakkını kullanma niyetinde olduğunu açıkça belirtmesine gerek yoktur, zira kiralayanın herhangi bir beyanda bulunmaması halinde kiracıdan aynen ifa ve gecikme tazminatı talebinde bulunduğu kabul edilir. Ancak kiralayan bu seçimlik hakkını kullanmak istemiyorsa o zaman bu hususu keşide ettiği ihtarnamede açıkça bildirmelidir. 

-Müspet Zararının Tazmini Talebi: Kiralayan, kira bedellerinin ödenmesinde temerrüde düşmesine rağmen kiracı ile arasındaki sözleşme ilişkisini devam ettirmek istiyorsa, bu seçimlik hakkını kullanmayı tercih edecek ve kiracıdan sözleşmenin ifa edilmemesinden doğan zararlarının (müspet zarar) tazminini talep edecektir. Kiralayan aynen ifa ve gecikme talebinden vazgeçip müspet zararının tazminini talep etmek niyetindeyse bu hususu derhal kiracıya bildirmelidir. Bu durumda sözleşme ilişkisi geçerliliğini korumaya devam ederken, sözleşmedeki asli edimin yerine artık talep edilen tazminat geçmektedir. Kiralayanın talep edebileceği bu tazminat miktarının hesabı yönünde doktrinde iki farklı görüş mevcuttur . Bu görüşlerden mübadele teorisine göre kiralayan; kendi edimini yerine 59
getirir, yani sözleşme süresince malın kiracıya kullandırılmasına müsaade eder ve karşılığında muaccel olan ve olmayan tüm kira bedellerinin toplam ifasını talep eder. Diğer bir görüş olan fark teorisine göre ise kiralayan, kendi edimini ifa etmeyip kira konusu malı kiracıdan geri alır ve o zamana kadar vadesi gelip de ödenmemiş kira bedellerini temerrüt faizi ile birlikte talep eder. Ancak burada önemli olan husus, kiralayanın müspet zararının tazminini isteyebilmesi için kiracının temerrüde düşmede kusurunun bulunması gerektiğidir. Aksi takdirde, kiracı kusursuz olduğunu ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilecektir . 60

-Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın Tazmini Talebi: Kiralayan, aynen ifa ve gecikme zararının tazmininden vazgeçip sözleşmeden dönerek uğradığı menfi zararının tazminini de isteyebilir. Her ne kadar BK md. 123 vd hükümlerinde "sözleşmeden dönme"düzenlenmiş olsa da sürekli borç ilişkilerinde borçlunun temerrüdü halinde sözleşmeden dönmenin değil sözleşmenin feshinin söz konusu olacağı kabul edilmektedir . Gerçekten 61 sözleşmeden dönme halinde ifa edilmemiş edimler sona ermekte, daha önce ifa edilmiş edimlerin ise iadesi söz konusu olmaktadır. Oysa sözleşmenin feshi geçmişe dokunmayıp daima ileriye etkili sonuçlar doğurur. Bu sebeple, sürekli bir borç ilişkisi doğuran finansal kiralama sözleşmesinde borçlu durumda olan kiracının temerrüdü halinde, kiralayanın sözleşmeyi ileriye etkili olarak feshetmesi mümkündür. 

3. ÖDEME YERİ VE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ

 • 59 Teoriler hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. EREN, s. 295.
 • 60 Semeni ile kendisine teslim edilmeyen şey yerine bir diğerini almak için hüsnüniyetle verdiği semen arasındaki farkı satıcıya tazmin ettirebilir." Bkz. YBK md. 213.
 • 61 OĞUZMAN, M. K./ ÖZ, T., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1998, s. 402. 

Finansal kiralama sözleşmesinde tespit edilen kira bedeli bir ticari senetle (bono, poliçe veya çek) ödenemeyecektir. Aynı şekilde kira bedeli kiralayana posta havalesi ile de ödenemez. Zira kiralayanın parayı almak için postaneye gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Bu nedenle posta havalesi ile kira bedelinin ödemesi yapılmak isteniyorsa ancak ikametgâhta ödemeli olarak yapılması halinde geçerli olabilecektir ve havale masrafı da kira bedelinden düşülemeyecektir. 

Kiralayanın kira bedelini almada temerrüde düşmesi halinde ise, kiracı TBK md. 107 hükmü uyarınca bir tevdii yeri tayin edilmesi hususunda sulh hâkimine başvurabilir. Tevdi yeri tayin ettirilmeksizin kira bedelinin kiralayan adına her hangi bir banka şubesine veya 
notere tevdi edilmesi suretiyle kiracı borcundan kurtulmuş olmaz. 

Kiralayanın herhangi bir itirazi kayıt ileri sürmeksizin herhangi bir ayın bedeli için kiracıya makbuz vermesi halinde, BK md. 88 uyarınca önceki aylara ilişkin bedelleri de almış olduğu kabul edilir ; ancak kiralayanın bu karinenin aksini ispat etmesi mümkündür. 62

II.KİRALANANI ÖZENLE VE TAHSİS GAYESİNE UYGUN KULLANMA BORCU 
6361 sayılı Kanunu uyarınca kiracının, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen tahsis gayesine uygun ve özenle kullanma yükümlülüğü bulunmaktadır  

Yargıtay 7. H.D. 23.03.2006 tarihli kararında , kiracının, kiralananı özenle kullanması 63 gerektiğine yönelik olarak; "...kiracının malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre itinayla "müdebbir bir tacir gibi" kullanma yükümlülüğü bulunmaktadır. ... kiracı olan 

 • 62 Aynı yönde bkz. Yargıtay 6. H.D. 01.03.1963 tarih, 150/1043 sayılı kararı, Ankara Barosu Dergisi 1963/3, s. 406.
 • 63 Yargıtay 7. H.D. 23.03.2006 tarih, 2006/372 E. 2006/775 K. sayılı kararı,http://www.kanunum.com 

davacının, ister kendisi tarafından meydana getirilsin, isterse üçüncü kişiler tarafından sebebiyet verilsin, finansal kiralama süresi sonunda uçağı iade ederken kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybından dolayı, kendi kiralayanına karşı sorumlu olacağından, 
ileride kiralayanı tarafından kendisinden istenebilecek uçağın, değer kaybı zararını, davalılardan isteme hakkının bulunduğu kabul edilmek gerekir." şeklinde hüküm tesis etmek suretiyle, gerek normal kullanma borcuna aykırı hareket şeklinde ortaya çıkan zarardan gerek kaza sonucu kiralananda ortaya çıkan zarardan dolayı gerçekleşen değer kayıplarından kiracıyı sorumlu tutmuştur. 

III.KİRALANANIN HER TÜRLÜ BAKIMINI YAPMA VE ONU KORUMA BORCU 
6361 sayılı kanunun 24/3 maddesi hükmü uyarınca sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kiralananın bakım ve korunması borcu, kiralananı özenle ve tahsis gayesine uygun kullanma borcu ile paralel olarak kiracıya aittir. Kanun koyucu bu maddeyi bir tamamlayıcı 
hüküm olarak düzenlemiş olmakla beraber, esasen finansal kiralamaya ilişkin yasal bir düzenlemenin bulunmadığı çeşitli ülkelerde de formüler sözleşmelere konan bir genel işlem şartı ile finansal kiralama konusu malın sözleşme süresince kiracının hâkimiyetinde kalması nedeniyle , bakım ve onarımının, masraflar da kendisine ait olacak şekilde kiracı tarafından 64 yapılacağı öngörülmektedir . 65

Bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi dolayısıyla mal zamanında onarılmaz ve bundan daha büyük zararlar ortaya çıkarsa, kiracı bu zararlardan sorumlu olur (TBK md. 318 ve 280). Bu hükümlerden farklı olarak Kanunda alelade veya önemli bakım ve onarım 

 • 64 HAUSHEER, H., Leasing ve Kredi Teminatı, (Çevr. İrfan YAZMAN), BATİDER 1985, C. XII, s. 94. 
 • 65 ALTOP, Leasing, s. 197-198.

ayrımına yer verilmemiş, sözleşme süresince kiralananın tüm bakım ve onarım yükümlülüğü kiracıya bırakılmıştır . 66

Kanunun 24/3.maddesinde yer alan "sözleşmede aksine hüküm yok ise" ifadesi ile emredici nitelikte bir düzenleme getirilmediği, tamamlayıcı bir hüküm olduğu belirtilmek istenmiştir. Bu nedenle sözleşmelerde yer verilecek bir hüküm ile bu kuralın aksinin veya 
esnek hallerinin düzenlenmesi mümkündür . 67

Böylesi bir durumda, finansal kiralama sözleşmesi, faaliyet kiralamasına yakın bir kimliğe bürünür. Gerçekten, bakım yükümlülüğünün kiralayana ait olması, finansal kiralamanın özel bir türü olan faaliyet kiralamasının özelliklerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca birer finansman kurumu olan kiralama şirketlerinin, kiralama konusu malın bakım ve onarımını üstlenecek ve gerçekleştirecek organizasyona sahip olmadığı hususu da göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, kiralananın bakım ve onarımının sözleşme ile kiralayana bırakılması düzenlenmiş olsa dahi, kiralayan, bu yükümlülüğü yerine getirmek için bu defa üretici veya satıcı yahut bir üçüncü kişi ile ayrı bir bakım ve onarım sözleşmesi imzalayacak, bu sözleşme dolayısıyla ödeyeceği meblağı da kira tutarına ekleyecektir. Neticede bu masraflar, yine kiracı tarafından karşılanacaktır. Oysa bunun yerine, kiralayanı araya sokmadan, kiracının malın üreticisi veya satıcısı yahut bir üçüncü kişi ile kendine uygun şartlar ve bedellerde bakım sözleşmesi imzalaması daha makul olacaktır . 68

 • 66 Hükmü karşılayacak bir düzenleme getirilmemiş, yalnızca 365. maddede yerel adetlere uygun olarak küçük onarımları kiracının yapacağının belirtilmesiyle yetinilmiştir. Kanımızca, bu hükmün ters yorumundan büyük tamirat gerektirecek durumlarda bu bakım ve onarımları kiralayanın yapacağını anlamak mümkündür. Her ne kadar ürün kirasında, kiracının ihbar yükümlülüğüne uymamasının neticesi düzenlenmemişse de bu yükümlülüğün olağan kira sözleşmelerinde düzenlenenden farklı bir netice doğurması beklenemeyeceğinden, burada da Yeni BK md. 318'in kıyasen uygulanması mümkün olacaktır.
 • 67 KUNTALP, s. 89; TEKİNALP, s. 10. 
 • 68 KOCAAĞA, s. 130. 

IV.KİRALANANIN HASAR VE ZİYANINA KATLANMA BORCU 
Olağan kira sözleşmelerinde Borçlar Kanunu md. 136 hükmü uyarınca hasar ve ziyana borçlu yani kiralayan katlanır. Bu anlamda kiralayan, kiralananı kullanmaya elverişli bir halde kiracının istifadesine sunma borcundan kurtulur ancak artık kiracıdan da kira parası 
isteyemez. Fakat Finansal kiralama sözleşmelerinde temel kuraldan farklı olarak Kanunun 24/5. maddesi hükmünde açıkça finansal kiralama sözleşmesine konu malın sözleşme süresi içinde hasar veya ziyanından sorumluluğun kiracıya ait olacağı düzenlenmiştir. 

İlk olarak üzerinde durulması gereken husus, sözleşme süresinin, kiralanan malın kiracıya teslim edildiği an olarak kabul edildiği ve bu nedenle kiracının, malın hasar ve ziyanından sorumluluğunun ancak malın kendisine teslim edildiği andan itibaren 
başlayabileceğidir. Yani sözleşmenin kurulmasından sonra ancak kiralanan malın kiracıya tesliminden önce malda meydana gelen hasar ve ziyana kiracının katlanacağını kabul etmek söz konusu değildir. Bu durumda, kural olarak malı kiracının kullanımına uygun vaziyette teslim etme borcu altında olan kiralayanın kiralananda meydana gelen hasar ve ziyana katlanması gerekmektedir . 69

Malın kiracının veya kiralayanın kusuru olmaksızın hasar veya ziyana uğraması halinde, sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılmasının veya ondan yararlanılmasının tamamen veya kısmen mümkün olmadığı hallerde, kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen kira 
bedellerini kiralayana ödemek zorundadır . 70

 • 69 Aksi görüşte olan KÖTELİ, finansal kiralama sözleşmesinin kurulması anından itibaren kira konusu malda oluşacak hasarların Kanunun 14. maddesi uyarıca kiracıya ait olacağını ifade etmektedir. Buna göre, yalnızca kiralayanın malın bedelini ödemede temerrüde düşmesi veya diğer bir kusurlu hareketi nedeniyle malın kiracıya teslim edilmediği durumlarda, bu süre zarfında oluşacak hasar BK md.
 • 70 YAVUZ, Prof. Dr. Ernest E. Hirsch'nin Hatırasına Armağan, s. 731; YAVUZ, Borçlar Özel, s. 392; SOMUNCUOĞLU, Ü. Türk Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesine Yüzeysel Bir Bakış, İstanbul Barosu Dergisi, 1986; İBD 1986, s. 251; NAZLIOĞLU, s. 132-133.

V. KİRALANANA İLİŞKİN SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEME BORCU 
6361 sayılı kanun md. 24/4 uyarınca, finansal kiralama şirketi tarafından sigortalanan kiralanana ilişkin sigorta bedellerinin ödenmesi borcu kiracıya aittir. Her ne kadar kanun metninde bir açıklık bulunmasa da kanunun ifadesinden, sigorta primlerinin doğrudan sigorta 
şirketine ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak sözleşmeye eklenecek bir madde ile bunun tersinin düzenlenmesi, yani kiracının sigorta primlerini kiralayana ödemesi ve onun da sigorta şirketine gerekli ödemeyi yapmasının kararlaştırılması mümkündür . 71

Kiracının sigorta primlerini ödemede temerrüde düşmesi halinde, sigorta şirketi kiralayanı derhal durumdan haberdar eder. Böylece kiralayan, sigorta primlerini kendisi ödemek suretiyle sigortanın devamını sağlayabilir. Böylesi bir durumda kiralayan, ödediği bu 
meblağı sözleşmede belirlenen faizi ile birlikte kiracıdan talep edebilecektir . 72

VI.KİRALANANIN ZİLYETLİĞİNİ BİR BAŞKASINA DEVRETMEME BORCU 
6361 sayılı kanunun "Zilyetliğin ve Kiracılık Sıfatının Devri" başlıklı 26. maddesinde, Kanuna 2007 yılında eklenen fıkralar ile getirilen istisnalar korunmuş, bu anlamda kiracının, kiracılık sıfatını veya sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin alması ve kanunun 21 veya 22. maddesi çerçevesinde tescil veya şerh koşullarını yerine getirmesi kaydıyla devredebileceği düzenlenmiştir. 

 • 71 ALTOP, Leasing, s. 214; KOCAAĞA, s. 135; NAZLIOĞLU, s. 170. 
 • 72 Yargıtay 19. H.D. 15.02.1996 tarih 1996/4608 E. ve 1996/1356 K. sayılı kararı, NAZLIOĞLU, s. 170-171. 

 Yine konut finansmanı kapsamında yapılacak finansal kiralama sözleşmelerinde, kiracının kiralayana haber vermesi, diğer sözleşmelerde ise sözleşmede hüküm bulunması halinde, kiralananın zilyetliğinin üçüncü kişiye devredilebileceği düzenlenmek suretiyle 
kiracıya alt kira sözleşmesi yapma imkânı tanınmıştır. 

VII.SÖZLEŞME SONUNDA KİRALANANI KİRALAYANA GERİ VERME BORCU 
Finansal kiralama sözleşmesinin sonunda, kiracı, sözleşmede bu yönde hüküm bulunması kaydıyla, önceden anlaşılan sembolik bir bedel karşılığında sözleşme konusu mala sahip olabilmektedir . Ancak sözleşmede böyle bir hüküm düzenlenmemişse, kiracı sözleşme 73 süresinin sonunda kiralananı, kiralayan şirkete geri vermekle yükümlüdür. Kiracının söz konusu borcu Kanunun 23. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, sözleşme sona erdiğinde, sözleşmeden doğan satın alma hakkını kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracı, finansal kiralama konusu malı derhal geri vermekle mükelleftir. Aynı şekilde finansal kiralama sözleşmesinin, sözleşmeye aykırı davranan tarafa karşı diğer tarafça feshedildiği durumlarda da kiracının kiralananı geri verme borcu bulunmaktadır. 

 • 73 TOROSLU, M. V., Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul 1998, s. 18; Buna karşılık Arif Şimşek, finansal kiralama konusu malın alım bedeli hakkında Kanunda herhangi bir sınırlama olmamasına karşın, bu bedelin kiracıyı alım hakkı kullanıp kullanmama konusunda düşünmeye yöneltecek değerde olması gerektiği, alım bedelinin çok düşük sembolik rakamlarla belirlendiği ve bu nedenle de sözleşmenin kurulması aşamasında kiracının sözleşme sonunda alım hakkını kullanacağı tereddüde yer vermeyecek derecede kesin bir şekilde bilindiği zaman FKK md. 27 hükmünün açık ifadesine karşın taksitle satıma ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. ŞİMŞEK, A., Finansal Kiralama (Leasing) İşlemlerinin Vergisel Boyutu, Yaklaşım Dergisi, Ağustos 1995, S. 32, s. 35.