İŞ HUKUKU KAPSAMINDA, ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN HAKKI

İŞ HUKUKU KAPSAMINDA ÜCRET FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
1. TANIMI 

Ücret, ekonomik yönden “üretimde sarf edilen bedensel ve düşünsel insan gücünün karşılığı” ve “emeği üretimde kullanabilmek için ödenen bir bedel’dir. Başka bir tanıma göre “ücret, hizmet sözleşmesinin bir koşulu olup, iş karşılığı kararlaştırılan veya yasalarla 
belirlenen bir paradır.” Başkaca bir tanıma göre “ücret, hizmet ediminin bir karşılığı” veya “bir işin karşılığı” dır. Ücret genellikle iki biçimde belirlenir. Zaman birimine sözgelimi saat, gün, hafta veya aya göre hesaplanabilir. Buna, zamana göre hesaplanmış ücret adı 
verilir. Diğer taraftan ücret, işin miktarına veya sonucuna göre de hesaplanmış olabilir. Bunun adı da, parça başına ücret (akort ücret) olarak öğretide geçmektedir. Anayasa m. 55/1’e göre “ücret, emeğin karşılığıdır.” 1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun 26. maddesine ve 
4857 sayılı (yeni) İş Kanunu’nun 32. maddesine göre: “Genel anlamda ücret; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutarı kapsar. İş Kanunun yapmış olduğu tanımda ücretin üç unsuru dikkati çekmektedir. Bu unsurlar; 

- Ücretin bir iş karşılığında ödenmesi, 
- İşveren ya da üçüncü kişiler tarafından ödenmesi, 
- Para olarak ödenmesidir 

2. GÜNÜNDE ÖDENMESİ
Ücret ödeme zamanı iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile belirlenir. Ödeme günü belirlenmemiş İşe, işçinin çalışma fiilini gerçekleştirdiği ücret ödeme döneminin bitimi itibariyle muaccel hale gelir. Ücret, kural olarak, işin yapılmasından sonra ödenir. Çünkü her işin ifasının hemen akabinde ona ait karşılığın ödenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, iş sözleşmelerinde borçların “karşılıklı ve aynı anda ifası” esası uygulanamaz. Buna karşılık, taraflar arasında özel bir anlaşma veya süregelen bir gelenek var ise, ücretin işin ifasından önce ödenmesi de söz konusu olabilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nda 'ücretin en geç ayda bir ödeneceği' (m.32) düzenlenmiştir. Emredici hüküm ile korunan bu hak toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle bir haftaya kadar indirilebilinir. 

Ücretin zamanında ödenmesi hususunda tabi olunması gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Bunlar İş Kanunu madde 32’de belirtilmiştir. Buna göre, ücret kural olarak Türk parası ile en geç ayda bir işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. 18 
Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanarak; işçinin, gazetecinin ve gemi adamlarının net 
ücretlerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren banka ve zorunluluk halinde T.C Posta ve Telgraf  Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığı ile yapılması mecburiyeti getirilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı iş yerleri ve işletmelerinde, işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, 01.01.2009 tarihinden itibaren, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra net tutarını bankalar aracılığı ile ödemekle yükümlü tutulmuşlardır. İş yeri mahallinde banka bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığı ile ödeme yapılmasına imkân bulunmaması halinde ödemeler PTT şubeleri aracılığı ile yapılabilecektir. Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

3. ZAMANAŞIMI 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 32/son maddesine göre ücret alacaklarında zamanaşımı 5 yıldır. Diğer yandan ücret alacaklarına ilişkin “zamanaşımı” Türk Borçlar Kanunu’nun 

147.maddesinde de düzenlenmiştir. Buna göre işçi ücretleri hakkındaki davalar bahse konu kanun hükümlerine göre 5 yıllık zamanaşımına tabidir. 

Zamanaşımının başlangıç tarihi, ücret ödeme gününden yani, ücret alacağının muaccel olduğu tarihten itibaren başlar. İşçinin iş akdi uyarınca çalışmaya devam etmesi zamanaşımının işlemesini kesmez. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre ücretin ödenmesine 
ilişkin gün belirlenmiş ise, bu tarihte temerrüt kendiliğinden ortaya çıkar, herhangi bir ihtar veya hukuki bir müracaata gerek kalmaz. 

4. DİRENME HAKKI 
Ücretin ödeme gününde ödenmemesi ve bunun üzerinden 20 gün geçmesi halinde işçinin iş görme borcunu ifadan kaçınabileceği (m.34) de düzenlenmiştir. Buna göre “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş
görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.”İş Kanunu’nun işçi taraf lehine olan bu hükmü uyarınca ücretin işveren tarafından ifa zamanında ödenmemesi durumunda temerrüde düşen işveren karşısında işçi, ifadan kaçınabilir. Ayrıca işbu maddenin ikinci fıkrasına göre de ifadan kaçınan işçinin işine son verilip, yerine yeni işçi alınması veya işinin başkasına yaptırılması durumu da söz konusu olamayacaktır. Bu bağlamda gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. 

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz. 

İşverenin ücret ödeme borcunu yerine getirmemesi, işvereni borçlu temerrüdüne düşüren bir durumdur. Konusu para olan borçlarda temerrütle birlikte faiz de istenebilir. Bu itibarla ücret ve eklerinin ödeme gününden başlayarak 'yirmi gün' sonra 'muaccel' olacağını 
kabul etmek gerekir. İş kanunu m.34 de düzenlenen ve hüküm altına alınan işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkı işveren tarafından mücbir bir sebep oluşmadan ödenmemesine bağlıdır. 

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2005/23047 Esas, 2005/29849 Karar 14.09.2005 tarihli kararında ücret ödemesinin gecikmesi nedeniyle işçinin çalışmama hakkını, Ücret ödemesinin en az yirmi gün geçmiş olması ve sadece iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma 
şeklindeki eylemlerde kullanabileceğini belirtmektedir. Şöyle ki; Yargıtay, somut olayda ücret ödemesinin 10 gün gecikmesi ve akabinde işçilerin işyerindeki makineleri durdurmak şeklinde eylemler gerçekleştirdiğinden bahisle feshin geçersizliği ve işe iade kararı veren 
yerel mahkemenin işbu kararını bozmuştur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
1. ÇALIŞMA SÜRELERİ

İş Kanunu’nun 63 ve devamı maddelerinde çalışma süreleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Her şeyden önce çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı İşte geçirdiği süre diğer deyişle fiili çalışma süresidir. Ancak İş Kanunu’nun 66.maddesi gereğince işçinin işinde fiilen 
çalışarak geçirdiği sürelerin dışında kalan “çalışma süresinden sayılan haller” diğer deyişle farazi çalışma süreleri de iş süresinden sayılmıştır. İş Kanunu’nun 66.maddesinde; 

“Madde 66. Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır: 
a.Madenlerde, tas ocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asil çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler. 
b.İsçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler. 
c.İsçinin İşinde ve her an İş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler. 
d.İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asil İşini yapmaksızın geçirdiği süreler. 
e. Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler. 
f. Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü İşlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler. 

İşin niteliğinden sayılmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. Buna karşılık, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında verilmesi gereken ara dinlenmeleri 
çalışma süresinden sayılmazlar. Hukukumuzda normal çalışma süresi İş Kanunu’nun 63. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükme göre 

 • “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır”. 

Kanun, en çok 45 saat demekle 45 saatin üstünde çalışmaya izin vermemekte, ancak bu sürenin altındaki çalışma sürelerinin düzenlenebileceğini kabul etmektedir. Uygulamada bazı İş yerlerinde 40 saat gibi daha az haftalık çalışma süresinin düzenlendiği görülmektedir. Ancak Kanun, günlük veya haftalık çalışma sürelerinin daha aşağıya indirilmesi halinde, işçinin ücretinden eksiltme yapılamayacağını hükme bağlamaktadır. 

2. FAZLA ÇALIŞMA ŞARTLARI 
İş Kanunun 41.maddesinde fazla çalışmanın hangi şartlara bağlandığına değinilmiştir. Buna göre Ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle işverenin işçi eliyle fazla çalışma yaptırması mümkündür. Maddenin devamında ancak işçinin 
rızası olmadıkça fazla çalışma yaptırılamayacağı hükme bağlanmıştır. Diğer yandan Fazla Çalışma Yönetmeliğinin göre işçinin onayının her yılbaşında yazılı olarak alınması ve işçinin özlük dosyasında saklanması bir zorunluluktur. Çalışmakta olan işçiden daha önce yazılı onay alınmış olsa dahi, her yıl yeniden onay almayan işveren, işçiyi fazla çalışma yapmaya zorlayamayacaktır. Her yıl fazla çalışma onayı alınmamış olan bir işçinin fazla çalışmayı kabul etmemesi üzerine, iş sözleşmesinin işverence feshinin geçerli nedeni oluşturmadığı, Yargıtay tarafından kabul edilmiştir. Borçlar Kanunun 329. maddesine göre işçinin fazla çalışmadan çekinme hakkı vardır. 

İşçinin onay alınmadan fazla çalışma yapmasının istendiği veya onay alındığı halde belirlenen an için fazla çalışma yapmasının istenmesinin iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı durumlarda, işçinin bu çalışmayı yapmaktan çekinme hakkından bahsedilebilinir. Ancak bu 
durumun işçiye doğrudan haklı fesih imkânı tanığını söylemek zordur. İşçinin haklı feshinin düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinde böyle bir nedene yer verilmemiştir. Yine de işverenin yasal olmayan fazla çalışma konusunda işçiyi sürekli şekilde zorlaması ve bu durumun işçiyi ciddi şekilde olumsuz etkilemesi halinde, anılan yasanın 24/II f fıkrasında yer alan “yahut çalışma koşulları uygulanmazsa” hükmü uyarınca işçinin haklı feshinden söz etmek mümkün olabilir. 

Fazla çalışma yaptırabilme olanağı tanıyan haller geniş kapsamlı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda değerlendirmede bulunursak 41.madde hükmünde “gibi nedenlerle” ibaresi kapsamın genişliğini ifade etmektedir. 

Yasada yer alan fazla çalışma yapılabilmesine olanak veren ülkenin genel yararları veya üretimin arttırılması sebepleri soyut nitelikte kavramlardır. Öğretide işverene fazla çalışma yaptırmak adına tanınmış kavramlar olduğu kabul edilmektedir. Birinci fıkrada 
gösterilen sebepler mevcut değilse, sistematik şekilde işçiyi bezdirmek, istifaya zorlamak (mobbing) amacıyla fazla çalışma yaptırmak hukuka aykırılık teşkil eder. 

3. FAZLA ÇALIŞMANIN SONUÇLARI 
a. Ücret 
Fazla çalışma saat ücreti, işveren tarafından işçiye normal çalışma birim saat ücretinin yüzde elli fazlasıyla ödenir (m.41/2). İşçiye fazla çalışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmişse, işçi kısmi ödeme almış kabul edilerek bu halde sadece kalan yüzde elli zamlı kısmı ödenir. Kanunda öngörülen bedel, nispi emredici bir nitelik taşır. Tarafların bunun altında bir oran belirlemeleri mümkün değildir. 

Diğer taraftan fazla sürelerle çalışma kavramına da değinmek gerekmektedir. İşçinin normal çalışma ücretinin sözleşmelerle haftalık 45 saatin altında belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak 45 saate kadar olan çalışmaları, fazla sürelerle çalışma olarak 
adlandırılabilir. Bu şeklide fazla saatlerde çalışma halinde normal çalışma saat ücreti yüzde yirmi beş yükseltilerek ödenir. 

b. Fazla Çalışma – Serbest Zamana Çevirme 
İş Kanunu 41.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kanun, işçiye isterse ücreti yerine serbest zaman kullanma hakkı tanımıştır. Bu süre, fazla çalışma için her saat karşılığı 1 saat 30 dakika, fazla süreli çalışmada ise 1 saat 15 dakika olarak belirlenmiştir. Bu sürelerin 
sözleşmelerle attırılması mümkündür. Bu hakkın kullanımı tamamen işçinin iradesine bırakılmıştır. İşçi isterse emeğinin karşılığını ücret olarak alacak, dilerse serbest zaman olarak kullanacaktır. Fazla Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinde, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçinin işverene yazılı olarak başvurması halinde zamlı ücret yerine serbest zaman kullanmasının mümkün olduğu açıklanmıştır. İşçi kendisine kanunun tanıdığı bu hakkı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullanacaktır. Altı aylık sürenin başlangıcı fazla çalışmanın bittiği veya denkleştirme uygulanan hallerde denkleştirme döneminin sona erdiği tarihtir.

4. DENKLEŞTİRME KAVRAMI 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesinde "Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir" denilerek iş süresinin ne şekilde olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yapılan işlerin niteliğine göre, tarafların ortak iradeleri ile işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilecektir. 4857 sayılı kanunun, çalışma süresi başlıklı 63. maddesinde, haftalık çalışma süresinin iş günlerine eşit ölçüde bölünmesi kuralına esneklik getirilerek, tarafların mutabık kaldıkları ölçüde haftalık normal çalışma süresinin işyerinde haftanın çalışılan günlerine farklı bir şekilde dağıtılabileceği kabul edilmiştir. 

Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ve haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini 
aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak ifade edilmektedir. 4857 sayılı yasada, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının en az yüzde elli yükseltilmesi, her bir saat fazla süreli çalışma için verilecek ücret ise normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının en az yüzde yirmi beş yükseltilmesi suretiyle ödeneceği hükme bağlanmıştır. Ancak, denkleştirme esasına göre işçi çalıştırılması durumunda, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilmesi halinde ayrıca fazla süreli çalışma veya fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir. Bu haliyle işveren açısından lehte bir düzenleme olarak kabul edilmektedir. 

İş Kanunu'na ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin 5. maddesine göre, tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilecektir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilecektir. Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilecektir. Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de bu yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile 
denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenecektir. 

Çeşitli nedenlerle iş yerlerinde "yoğunlaştırılmış iş haftası" uygulanabilecektir. Buna göre, örneğin haftanın 5 günü çalışılan bir işyerinde işçi üç hafta boyunca haftalık toplam 55 saat çalışmışsa, daha sonraki üç hafta boyunca haftada 35 saat çalıştırılmak suretiyle, haftalık ortalama çalışma süresi olan 45 saat aşılmamış olacaktır. Yıl içinde, ikişer aylık dönemler içerisinde kalmak koşulu ile denkleştirme esasına göre çalışma yaptırılabilecektir. Ayrıca, haftanın değişik günlerinde farklı çalışma süresi uygulanacaksa, bu durumla ilgili olarak yazılı sözleşme yapılması veya sözleşmelere bu yönde hüküm konulması gerekmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
1. YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAVRAMI 

Yıllık ücretli izin prensipte bir yıl boyunca çalışıp emek sarf eden işçinin yorulduğu varsayımından hareket ederek, işçiye dinlenip bedensel ve ruhsal yorgunluğunu atması böylece iş gücünü koruyabilmesi amacıyla yılda bir kez ve birbirini izleyen günler biçiminde 
sağlanan bir izindir. 1 Yıllık ücretli izin iki unsurdan oluşmaktadır; 

 • 1 AKYİĞİT, Ercan İş Hukuku, 4.Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları, 2005, s.304; SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 3.Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2006, s.648; GÜVEN Ercan ve AYDIN Ufuk, Bireysel İş Hukuku, Eskişehir: Nisan Kitabevi, 2004, s.204; EYRENCİ Öner, TAŞKENT Savaş ve ULUCAN Devrim, Bireysel İş Hukuku, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2004, s.192

1. Dinlenme amacına yönelik serbest zaman 
2. Tanınan serbest zamana ait ücret 
Dinlenme amacına yönelik serbest zaman unsuru işçiye sıkı bağlı bir nitelik gösterir. Bu sebepledir ki yıllık ücretli iznin bir başkasına devri, mirasçıya geçmesi ve vazgeçilmesi söz konusu olamaz.Yıllık iznin bir diğer unsuru da “ücret” tir. Ücret, dinlenmesi için işten 
ayrılan işçiye dinlenme süresi dâhilinde gelir kaygısı duymaması amacıyla sağlanan bir haktır. Ücret unsurunu iznin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirmek gerekir. Eğer işçiye izne ayrıldığı süre boyunca ücreti ödenmez ise, işçi dinlenmek amacıyla çıkmış bulunduğu izin süresinde maddi kaygılar taşıyacak bu sebeple de gelir elde etmek amacıyla başka bir işte çalışma zarureti hâsıl olacaktır. Dolayısıyla işçi dinlenemeyecek ve yıllık izinden beklenen amaç olan ruhen ve bedenen dinlenme durumu gerçekleşmemiş olacaktır. Bu yüzden kanun koyucu yıllık izne ayrılan işçinin o süreye ait ücretinin kendisine ödeneceğini hüküm altına almıştır. 

2. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN AMACI 
Bir işverene bağımlı olarak iş gören işçi, bu bağımlılık nedeniyle zamanının büyük bir bölümünü işverenine özgülemektedir. Çalışma hayatının ve şartların zorluğu işçiyi yıpratmakta ve belirli bir süre dinlenme zaruretini meydana getirmektedir. Devamlı bir çalışmadan sonra, belirli bir süre dinlenme sağlık bakımından önem arz etmekte ve iş verimliliğinin artışı ile meslek hastalıklarının önüne geçebilmenin ana unsuru olarak kabul edilmektedir. İş kanununun yıllık ücretli izne ilişkin hükümleri sosyal kamu düzenine ilişkin hükümleridir. Yıllık ücretli izin esas itibariyle işçinin korunması amacını izler. İşçinin korunmasından kasıt yılda bir defa dinlenmesi sağlanarak yıpranmasının önlenmesi ve sağlığının korunmasıdır. Yıllık izin, işçi ile işyeri ve ayrıca toplumun sağlığının korunmasına 2 ve geliştirilmesine ve ulusal ekonominin verimliliğine hizmet ettiği için de toplumun genel çıkarlarına uygun düşer.3

3. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ HUKUKİ DAYANAĞI VE NİTELİĞİ 
Anayasanın 50. maddesinde çalışanların dinlenme hakkı güvence altına alınmış ve bu çerçevede yıllık izin hakkının yasayla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda yıllık ücretli izin hakkının usul ve esasları 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 vd. maddeleri ile yine İş Kanunu’nun 60. maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan 3 Mart 2004 tarihli Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Diğer yandan yıllık ücretli izin hakkının hukuki niteliği hukuk düzeni içerisinde tartışma konusu olmuş, bu konuda öğretide çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerden bazıları şu şekildedir; 

“Taner Çöğenli, yıllık ücretli iznin hukuki niteliğini ‘’… yıllık ücretli iznin hukuki temelini işverenin işçiyi gözetme borcunun teşkil ettiğini ve hukuki dayanağının İşe yasalarda bulunduğunu belirtmek isteriz ‘’şeklinde ifade eder.4

 • 2 ESENER Turhan, İş Hukuku, İnternet Baskısı, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1978,s.209 
 • 3 ÇÖĞENLİ Taner, Türk İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, İstanbul: Üçdal Neşriyat,1983, s.19
 • 4 ÇÖĞENLİ Taner, age

“Ünal Narmanlıoğlu,’’Sosyal bir hak görünümünde olan yıllık ücretli izin hakkı …” şeklindeki ifadesi ile yıllık izin hakkının sosyal nitelikte bir hak olduğuna vurgu yapmıştır.5

“Nuri Çelik, yıllık izin hakkını, işverenin kanundan doğan borçları arasında saymıştır.6

Caniklioğlu’nun konuya ilişkin değerlendirmesinin İşe , ‘’… izin hakkı işverenin yerine getirmesi gereken, hizmet akdinden kaynaklanan yan edim niteliğinde bir yükümlülük olup, işçinin geçici olarak iş görme borcundan kurtarılmasına ilişkin bir özel hukuk hakkıdır.’’şeklinde olduğu görülmektedir.7

Yukarıdaki tüm görüşlerden bir çıkarıma varılırsa kanaatimce yıllık ücretli izin hakkı dayanağını kanundan alan, işverenin işçiyi gözetme borcuna dayalı sosyal nitelikli bir işçi hakkıdır. 

4. YILLIK ÜCRETLİ İZİN İSTENEBİLMESİNİN KOŞULLARI 

 • 5 NARMANLIOĞLU Ünal, İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri 1, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3.Bası, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları,1998, s.540
 • 6 ÇELİK Nuri, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 20.Bası, İstanbul: Beta Basım, 2007, s.181
 • 7 ALP Mehmet Okan, s.7'den Nurşen CANİKLİOĞLU, Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan, İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talep Hakkı ve İznin Kullandırılmamasının Sonuçları, İstanbul, 2001, s.1145 (Söz konusu bilgiyi Alp, Caniklioğlu'nun kitabından aktarmaktadır.)

a. İş Kanununa Tabi Bir İşyerinin Bulunması 
Yıllık ücretli izin hakkından yararlanmanın koşulları İş Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilmektedir. Her ne kadar kanun maddesinde iş süresinden ve işin niteliklerinden bahsedilmiş olsa da işyerinin niteliklerinden bahsedilmemiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesinde, 1475 sayılı Eski İş Kanunu’ndan farklı olarak, yıllık ücretli izinden kanun kapsamında çalışan işçilerin yararlanacağı ayrıca düzenlenmemiştir. Ancak, yıllık ücretli izin hükümlerinin, İş Kanunu madde 4’te belirtilen istisnalar kapsamındaki işyerlerine 
uygulanmasının mümkün olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, yıllık ücretli izinden yararlanılabilmesi için iş yerinin İş Kanunu kapsamında olması gerektiği açıktır. İş Kanunu’nun tanıdığı haklardan, İş Kanunu’na tabi işyerlerinde çalışan işçiler yararlanır.8

b. İş Kanununa Tabi Bir İşçinin Bulunması 
Yıllık ücretli izin hakkı, İş Kanunu’na tabi işçilere tanınmıştır. Buna göre, İş Kanunu’nun kapsamına dâhil olmayan işçilerin, kural olarak yıllık ücretli izin hakları yoktur.9

c. Yıllık İznin Engellemediği Bir İş İlişkisinin Bulunması 
İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi hizmet sözleşmesi ile sağlanır. Hizmet sözleşmesi serbest irade ile kurulur ve bir tarafın diğerine bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın ise buna karşılık bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanabilir. Sözleşmenin 10
belirli veya belirsiz bir süre için tayin edilmesi mümkündür. İş Kanunu’nun 53. maddesi, 11 yıllık izne hak kazanabilmek için 1 yıllık çalışma süresinin doldurulması zarureti gerektiğini ifade etmiştir. Yıllık izin hakkı bakımından, işçinin belirsiz veya belirli süreli bir iş
sözleşmesine göre çalışmış bulunması önemli değildir. 

 • 8 Tunçomağ/Centel, age, s.168
 • 9 Tunçomağ/Centel, age, s. 168-169; Güven/Aydın, s.205
 • 10 Akyiğit, age, s.91 
 • 11 Bkz. AYM.'nin 26/27,09.1967, E.1963/336, K.1967/29 sy. 11

Kısmi süreli veya çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışan işçinin izin hakkı, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 13. maddesinde düzenlenmiştir.‑12 Kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı bir muameleye tabi tutulamaz. Bunlar, iş sözleşmeleri devam ettiği sürece, her yıl hak ettikleri izinleri bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.‑13

Nitelikleri gereği 1 yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara İş Kanunu’nun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanamayacaktır. Mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu nedenle mevsimlik işçi, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz.14

d. İşçinin Sürekli Bir İşte En Az Bir Yıl Çalışmış Bulunması 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesinin 2.fıkrasına göre; 

“bir işçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için, işyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışmış olması aranmaktadır.” 

 Burada belirtilen bir yıllık sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin kurulduğu gün değil, maddede açıkça belirtildiği üzere işçinin fiil olarak işe başladığı gündür.15

 • 12 Süzek, age, s.651
 • 13 Mollamahmutoğlu, age, s.733; Çelik, s.355
 • 14 Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 2008 / 10212 Esas, 2009/26966 Karar, 13.10.2009 tarihli kararı
 • 15 Mollamahmutoğlu, age, s.732

İşçi, işyerinde tamamladığı her bir yıllık çalışma süresine karşılık olarak akabinde ki yıl içinde kullanmak üzere yıllık ücretli izine hak kazanır. İşçinin sonraki yıllarda kullanacağı izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık çalışma süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu 
günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru hesaplanır.16

Örneğin; Mayıs ayında işe başlayıp fiili olarak çalışmaya devam eden bir işçi varsayımında, bu işçi mart ayı başında yıllık ücretli izne hak kazanacak ve bu tarihten sonra bir yıl içinde ücretli yıllık izin hakkını kullanacaktır. Eğer bu işçi ilk iznini Eylül ayında kullandı ise, bir sonraki senenin yıllık ücretli izin hakkı Eylül ayından değil, yine bir sonraki Mayıs ayından itibaren hesaplanacaktır.17

Diğer taraftan yıllık ücretli iznin kazanılması için gerekli olan bir yıllık çalışmanın işverenin aynı işyerinde yapılması şart değildir. İşçinin aynı işverenin işyerinde veya çeşitli işyerlerinde geçirdiği farklı süreler birleştirilmek suretiyle hesaba katılır. Ancak başkaca işverenler yanındaki süreler birleştirilemez. 

5. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ 
İş Kanunu madde 53’te yıllık ücretli izin süreleri, işçinin işyerindeki kıdemi ile yaşı dikkate alınarak tespit edilmektedir. Buna göre; çalışma süresi, bir yıldan beş yıla kadar (beş 18 yıl dâhil) olanlara yılda 14 gün; beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yılda 20 gün; on beş yıl ve daha fazla olanlara (on beş yıl dâhil) yılda 26 gün yıllık ücretli izin verilir. Ancak genç işçilerin ve belirli bir yaşın üstünde bulunan işçilerin fiziki açıdan korunmalarını sağlamak 

 • 16 Eyrenci/Taşkent/Ulucan, age, s.193
 • 17 ÖZCAN Kemal, 4857 Sayılı İş Kanununda Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır, 2006, s. 84
 • 18 Mollamahmutoğlu, age, s.738; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, s.196; Tunçomağ/Centel, s.171

amacıyla pozitif ayrımcılık tanınmak suretiyle, 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık izin 20 günden az olamayacaktır. 

Bahse konu izin süreleri mutlak emredici değil, nispi emredici niteliktedir. Bu yüzden kanunda belirtilen bu süreler asgari düzenlemeler olup, işçi lehine olmak kaydıyla toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleri ile arttırılabilinir. Bu hususa 53. maddenin son fıkrasında 19
da açıkça yer verilmiştir. Ancak sözleşmeyle dahi olsa kanundaki asgari sürelerin altına inilemez.20

İş Kanunu madde 53’te belirtilen izin süreleri ‘’iş günü ‘’ olarak kullandırılır. İş Kanunu madde 55’in f fıkrasına göre yıllık ücretli izin günlerine rastlayan “hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri” izin süresine dâhil edilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle söz 
konusu tatil günleri yıllık izin süresinin üzerine ilave edilecektir. Değinilen işbu konuyu 21 somut bir örnekle izah etmek gerekirse; 

Hizmet süresi 2 yıl olan Ali adındaki işçi 14 gün kadar yıllık izne hak kazanacaktır. Ali bu iznini 17.10.2014 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacak olursa İş Kanunu madde 53’e göre bu izin 30.10.2014 tarihinde sona erecektir. Ali’ye kullandırılan 14 günlük izin 
süresi dâhilinde yer alan hafta tatili günü (2 adet Pazar günü) ile genel tatil günü (29 Ekim) izin süresine dâhil edilecektir. Dolayısıyla işçi Ali 17 gün izin kullanacaktır. İzin bitim tarihi 02.11.2014, işe başlangıç tarihi 03.11.2014 tarihine denk gelecektir. 

6. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI 

 • 19 Mollamahmutoğlu, age, s.738; Çelik, age, s.358; Günay, age, s 617; Narmanlıoğlu,age, s.547
 • 20 Tunçomağ/Centel, age, s.171
 • 21 ÖZDEMİR Cumhur Sinan, 'İş Kanununa Göre Yıllık İzin Uygulaması' 14 Haziran 2010, www.alomaliye.com, (07.11.2010); Güven/Aydın, s.210; Narmanlıoğlu, s.549

Yıllık ücretli iznin niteliği, onun işçi açısından kullanılmasını işveren açısından da kullandırılmasını gerektirmektedir. İşçinin muvafakati olsa dahi işveren işbu izin kullandırma yükümünden kurtulamaz. 

İşçi, hayatın olağan akışına göre değerlendirme yapıldığında paraya yıllık dinlenmeden daha fazla önem vermektedir. Bu durumda ücreti mukabilinde izin hakkından feragat durumu söz konusu olabilir. Ancak işçi izin hakkını parayla satmaya yetkili değildir. 

İş Kanunu uyarınca hak edilen yıllık iznin gelecek hizmet yılı içerisinde kullanılması kanuni bir zorunluluk olup, ileriki yıllara bırakılamaz ya da ileriki yılların izni ile birleştirilerek kullanılamaz. Ayrıca işverenin yıllık izne hak kazanan işçisini izne çıkarma teklifine karşı izin yılı içerisinde izin kullanmayan işçinin izin kullanma hakkından bahsedilemez. Bu durumda para olarak karşılığını talep etme durumu söz konusu olabilir. Ancak Yargıtay bu konuda iznin gelecek hizmet yılı içinde kullanılmasının asıl amaç olduğunu kabul etmiş, Anayasada güvence altına alınmış olan dinlenme hakkının amacına aykırı olarak sırf para almak saikıyla işçinin yıllık iznini kullanmaktan vazgeçmesini engellemek için iş sözleşmesinin devamı boyunca kullandırılmayan yıllık ücretli izinlere ait ücretin ödenmeyeceği, görüşündedir.22

İş kanunu madde 57/I e göre; 

“İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin izin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.” 

 • 22 Yargıtay 9.Hukuk dairesi 2008 /19000 ESAS,2010/4943 KARAR 25.02.2010 tarihli kararı

Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin hesabında olduğu gibi, İş Kanunu m.50 uygulanacak yani ‘’çıplak ücret ‘’esas alınacaktır. 

7. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMAMASI VEYA GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ
4857 Sayılı İş Kanunu yıllık ücretli izin hakkının uygulanmasını sağlamak amacıyla bir takım cezai yaptırımlar öngörmüştür. İş Kanunu’nun “Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık” başlıklı 103.maddesi; 

“Yıllık ücretli izni bu kanunun 56. maddesine aykırı olarak bölen veya izin ücretini 57. maddenin 3. ve 4. fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya 59. maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60. maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 220-Türk Lirası idari para cezası verilir.” şeklinde düzenlemiştir. 

Yıllık ücretli izni işveren tarafından kullandırılmadığında işçi, dinlenebilmek için işverene karşı eda davası açamamakta, dinlenme hakkını kendiliğinden kullanamamakta ve kullandırılmayan yıllık izinlerinin ücretini de iş sözleşmenin devamı süresince talep edememektedir. Bu durumda işçinin, iş sözleşmesi herhangi bir sebeple sona erdiğinde bu izne ait ücretini istemekten başka başvurabileceği bir yol kalmamaktadır. Bu haliyle yıllık iznin özü olan dinlenme hakkı değil sadece ücreti güvence altında olduğundan, İş
Kanunu’ndaki yıllık izin (dinlenme) işçi hakkı değil, para cezasıyla yaptırıma bağlanmış işveren yükümlülüğü görünümündedir. Bu haliyle de işverenler, ticari faaliyetlerinin belli bir düzende devamını sağlamak amacıyla işçilerin yıllık ücretli izin haklarını ihlal etmektedir. 

İş Kanunu’nun 59. maddesi, 1. fıkrası hükmüne göre, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ilişkin ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden işçinin kendisine veya hak 
sahiplerine ödenir. Bu hükme göre iş sözleşmesi ne şekilde, hangi nedenle sona ererse ersin, işçinin hak edip de kullanmadığı izin sürelerine ilişkin ücret alacağı iş sözleşmesinin sona erdiği andan itibaren muaccel hale gelir ve dava konusu olabilir. Yargıtay’a göre dava konusu yapılan işbu işçi alacağı davasına konu izin ücretleri ilgili olduğu yıllara ilişkin ücretler üzerinden değil, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Yargıtay yerleşik bu içtihadıyla işçinin menfaatini koruma amacı gütmüştür. 

Sonuç olarak; işveren tarafından kanunun aksine olarak aykırı şekilde uygulanmayan Yıllık ücretli izin hakkı taraflar arasındaki iş akdinin sona ermesiyle işçi tarafından talep edilebilinir bir hal alır. İşçi bahse konu yıllık ücretli izin hakkının karşılığı ücreti mahkeme 
cihetine başvurmak suretiyle işverenden tazmin edebilir. Ayrıca işverenin kanuna aykırı olarak işçi aleyhine kullandığı bu durumdan ötürü İşverene İş Kanunu m.103 uyarınca idari para cezası verilir. 

8. ZAMANAŞIMI 
Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin bu haktan doğan alacaklarını talep edebilmesi işçi ile işveren arasındaki iş akdinin sona ermesi koşuluna bağlıdır. İş akdinin devam ettiği müddetçe bu haktan doğan alacak işçi tarafından talep edilemez. İş Kanunu’nun 59. maddesi bu duruma dayanak kabul edilmektedir. Anılan nitelikteki bir alacak fesihle muaccel hale gelmektedir. Taraflar arasındaki İş ilişkisinin devam ettiği süre zarfında yıllık izin hakkı ücret alacağına dönüşmez. İş akdinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

SONUÇ 
İş hukukunda ücret, fazla çalışma ve yıllık ücretli izin hakkı ile ilgili bu çalışmamda üzerinde durmaya çalıştığım husus işçiye kanundan doğan haklarının kullandırılmasının hangi şartlara bağlandığı ve işçilerin haklarını ne şekilde koruyabilecekleridir. Bu konuda gerek iş
kanunu hükümleri gerekse borçlar kanunu genel hükümleri ile birlikte konuya bir çözüm bulunmaya çalışılmakta ise de olayın sosyal boyutu özellikle ülkemizde buna pek imkân vermemektedir. 

1475 sayılı İş Kanunun yürürlükte olduğu dönemde öğretide çoğunlukla günlük iş süresinin üzerindeki çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmekte ve ayrıca haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aşılmasının gerekmediği görüşü benimsenmekteydi. Ancak, günlük 
iş süresinin aşılmasının yeterli olmadığı, haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aşılması gerektiği de ileri sürülmüştür. Yargıtay da, istikrarlı biçimde haftalık 45 saati aşan çalışmaları fazla çalışma olarak kabul etmiş, günlük iş süresinin aşılmış olmasını yeterli görmemiştir. 
4857 sayılı İş Kanunu bu tartışmaya son noktayı koymuş ve fazla çalışmayı haftalık 45 saati aşan çalışma olarak tanımlayarak işçi lehine bir tanım getirmiştir. Bu ve bunun gibi düzenlemeler kanundaki ihtilafı ortadan kaldırmaktadır. Kanun koyucunun, kanunun 
uygulama alanındaki tarafların arasındaki güç dengesini de göz önünde bulundurması ve her türlü yanlış yorumlamaya mahal vermeyecek şekilde açık hükümler meydana getirmesi gerekmektedir. 

İş hayatının her geçen gün daha da globalleşerek büyümesi neticesinde iş ilişkilerini düzenleyen iç hukuktaki iş kanunları daha da önemli bir hal almıştır. İşveren tarafın sermaye gücünü işçi üzerinde hissettirme saikiyle hareket etmesi, işçi haklarının kaybına yol 
açmaktadır. İşveren karşısında daha zayıf olan ve hakkaniyet kavramı gereğince korunmaya muhtaç olan işçi çoğu zaman, ülkemizdeki işsizlik oranını da göz önüne alarak işveren tarafın haksız uygulamalarına boyun eğmektedir. İç hukukumuzda işçi lehine olmak üzere ne kadar düzenleme yapsanız da sermaye odaklı işveren işçinin haklarını kullanmasına bir şekilde izin vermeyecek, ekonomik kaygılar taşıyan işçi de haklarını gereği gibi talep edemeyecektir. Bu bağlamda zaman aşımı müessesi önem arz etmektedir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32/son maddesine göre ücret alacaklarında zamanaşımı 5 yıldır. Diğer yandan ücret alacaklarına ilişkin “zamanaşımı” Türk Borçlar Kanunu’nun 147.maddesinde de düzenlenmiştir. Buna göre işçi ücretleri hakkındaki davalar bahse konu 
kanun hükümlerine göre 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımının başlangıç tarihi, ücret ödeme gününden yani, ücret alacağının muaccel olduğu tarihten itibaren başlar.

Yukarıda açıklamış bulunduğum sebeplerden dolayı işçileri yeteri kadar güvence altına alacak düzenlemelerin hayata geçmesi dahi tam anlamıyla adalet olgusunu tatmin edemeyecektir. Ülkemizde işveren-işçi arasındaki ilişki sosyal bir sorun olarak irdelenmelidir. İşçiler haklarını bilmeli, bu anlamda bilinçlendirilmelidirler.