KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACI, KİRAYA VEREN, KEFİL VE GARANTÖRÜN BORÇLARINA DAİR HÜKÜMLER

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU’NDA KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACI, KİRAYA VEREN, KEFİL VE GARANTÖRÜN BORÇLARINA DAİR HÜKÜMLER 
KİRA SÜRESİ

 Madde 300 kira süresi hakkında olup, nitelik olarak hüküm tanımlayıcıdır. Gerekçede söylenen, bütün ilişkilerin belirsiz süreli olabileceğidir. Kira, sürekli ifalı sözleşmedir. Süreklilik daimilik anlamı taşımamaktadır. Kira süresi bittiğinde, kira konusu kiraya verene geri dönecektir. Sona erme zamanı, sözleşmenin süresiyle ilgilidir. Baştan belirsiz ya da sonradan belirsiz süreli olmuş sözleşme ilişkilerinde sona erme zamanı belirsizlik taşınmaktadır; sorun çıkabilecek bir noktadır; yedek hüküm gerektirmektedir. Bu durumda fesih hükümlerinde, belirsiz süreli sözleşmeye dönüşme düzenlemesi yeterlidir. (m.228-230). 

KİRAYA VERENİN BORÇLARI 
 Kiraya verenin borçlarına dair madde 303 yan giderlere katlanma, yeni bağımsız hükümdür. Gider ödeme, klasik edim türleri üçlü sınıflaması (verme-yapma-yapmama) bağlamında verme borcudur. Katlanma, yapmama borçlarının alt başlıklarından (katlanma veya kaçınma) birisidir. 

 Kiraya verenin asli borcu, kira konusunu kullanmaya elverişli teslim etmek, sözleşme süresince de elverişli bulundurmaktır. (m. 301/I). Elverişlilik yoksa ayıp vardır. Şeyin niteliği ya da niteliği etkileyen niceliğindeki aksaklık belirlemesiyle açıklanan ayıp, kiralanan da 
somutlaşır. Kiraya verenin aykırı davranışı bulunmasa da ayıp ortaya çıkabilecektir. Her durumda giderme yükümlüsü kiraya verendir. Yeni kanunda ayıp düzenlemeleri, farklı sistematik, tür ayrımlarıyla yapılmıştır. 

 Ayıp, teslim anında ya da sonradan ortaya çıkabilecektir (m. 304 ve 305). Önemli ya da önemsiz olabilecektir (m. 304/I. 304/II.). Bu ayrımlar, farklı haklar tanınmasının gerektirecektir. Önemli ayıptaki özelliği kısaca analım. Başlangıçta ani ifalı sözleşmelerde olduğu gibi kiracıya geriye etkili sona erdirme olanağı da tanınmaktadır; adı dönmedir (m.304/I atfıyla m. 125/II-III). Oysa sürekli ilişki başladıktan sonra sona erme ileriye etkilidir adı fesihtir (m.305/II). Özetle önemsiz ayıp kural olarak sözleşmeden dönme hakkı vermemektedir. 

Ayıbın giderilmesi seçimlik hakkında, bildirim üzerine ayıbı gidermeyen kiraya veren karşısında kiracıya ayıpların giderilmesini sağlama hakkı tanıyan hüküm, vekaletsiz iş görme yetkisi tanıyan özel hükümdür. Hakime gitmeye gerek olmadan ( genel yapma borcuna 
aykırılık hükmü m.113’den farklı), gerçek vekaletsiz iş görme uyarınca, kiracı kiralananı ayıpsızlaştırabilecek, kullanmaya elverişlilik yeniden sağlanacaktır. 

Karşılıklı çıkar bağdaştıran, kiraya verene tanınan ayıpsız benzerle değiştirme hakkı iki zamanda tanınmıştır. Çarpıcısı en baştakidir. Kiraya veren bildirimle birlikte hemen kiracının bütün zararlarını karşılayarak ayıpsız benzeri sunabilecektir. (m. 306/4) hemen bu yola başvurmayı kaçırdığında ise kiracının ayıptan doğan haklarını kullanması durumunda/ devamında, ayıpsız benzerle değiştirme seçeneği vardır (m306/III)  Kira konusunun elverişliliğinin yeniden sağlanması ile kiracının zararının giderilmesi ayrı şeylerdir. Seçimlik haklarının dışında da zararın giderilmesi istenebilecektir (m 305/I tümce 2). Yani zararın giderimi, bütün seçimlik haklarının yanında ayrıca istenebilecektir. Hükümde kastedilen, doğrudan zararlardır. Tartışma bitiren kiracı koruyan açık bir hükümdür. 

Kira sözleşmesinden sonra, kiralananın mülkiyetinin devredilmesi halinde nisbi hak sahibi kiracının karşısında, (sonraki) üstün hak sahibi malik vardır. Kiraya verenin yanına paydaşların gelmesinden (paylı mülkiyet oluşması), kiralananın bütünüyle başkasına devredilmesine kadar bütün mülkiyet hakkı sahibi değişikliklerinde yeni malik kira sözleşmesinin tarafıdır (m.310). Kira sözleşmesinde nisbilik ilkesi aşılmıştır.  Sözleşmenin kurulmasından sonra, kiralanan üzerinde sınırlı ayni hak kazanılması durumunda ( mülkiyetin dışındaki üstün haklarda) da aynı sonuç geçerlidir (m.311). 

KİRACININ BORÇLARI 
Madde 313 kiracının asli borcunun yani kiracının, kira bedelini ödemekle yükümlü olduğunu düzenlemektedir. Kiracının ödeyeceği çoğunlukla para olduğu için kira bedelinin ödenme zamanı (da) düzenlenmelidir. Para hala genel değişim aracıdır. Herkesin istediği, pek 
çok sözleşmenin karakteristik olmayan ancak hayatın sürdürülmesini sağlayan temel edimidir. Sözleşme ile yerel adet ve kira bedelini ödeme zamanı saptanabilecektir. Çoğu ilişki de sözleşme hükümleri, hüküm yoksa oluşmuş yerel adetler uyarınca ödemeler aydan aya yapılacaktır. İkisinin bulunmaması durumunda kiraya verenin korunması da iyi olacaktır. Eski kanundaki 6 ayın sonunda ödeme seçeneği artık yok. Madde 314’e göre bundan böyle kira bedelleri aylık ve üzerindeki (birkaç aylık, 6 aylık, yıllık, birden çok yıllık…) bütün kira sürelerinde kira bedeli her ayın sonunda; aydan kısa süreli sözleşmelerde ( 3-5 gün, 1 hafta, 10 gün, 2 hafta…) kira süresinin bitiminde ödenecektir. 

Kiracının temerrüdü hükmüne, yan giderler de eklenmiştir. Madde 315’e göre yan giderler zamanında ödemediğinde de kiraya verenin sözleşmeyi fesih hakkı doğmaktadır. Başka bir deyişle yan gideler de vaki bir gecikme de kiracı temerrüdü olarak yeni yasada kabul edilmiştir. 

Temerrütte bir diğer değişiklik, kanunla düzenlenen uygun süredeki yeniliktir. Konut veya çatılı işyeri kirası ile diğer kira ilişkilerinde süre yeknesaktır. İlkinde en az 30 gün; ikincisinde en az 10 gün. İşbu süreler kısaltılamaz.(m.315/2). İki yenilikle bildirim yazılı olacaktır; süre bildirimin gerçekleşmesini izleyen gün başlayacaktır. İlki kiracıyı koruyacaktır; ikincisi uygulamayı hükme taşımaktadır. 

Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu m.316 da düzenlenmiştir. Özen borcunda aranan hem kiralanana hem kira sözleşmesi dolayısıyla ilişkide bulunulan ya da etkilenme alanında yer alan kişilere özendir. Yani kiracı hem mala hem de kişilere özen göstermekle yükümlüdür. 

Kiralanana gösterilmesi gereken özene aykırılık, kira konusu üzerindeki değişikliklerde, işlevindeki aksaklıklarda gözlemlenecek, somutlaşacaktır. Delik deşik kapılar, yıkılan duvarlar, kırılan pencereler, bakımı yapılmayan arabadaki bozukluklar, özenle kullanma borcuna aykırılığın, maldaki olumsuz sonuçlarıdır. Kişilere gösterilmesi gereken özene aykırılıksa ses, koku kirliliği, tehdit, şantaj, saygısızca davranışlar, şiddet uygulama, özen borcuna aykırılığın kişilerde doğurabileceği olumsuz sonuçlardır. Komşu kavramı bir binada altta üstte ve yanlarda oturanı kapsamaktadır. Sürekli gürültü, bağırış, çağırış, havlayan köpek, top oynayan çocuk, ip atlayan hanım, halı silkeleyen komşu, kötü oku, yan blokta oturanı da bitişik arazide yaşayanı da yerine göre 2 blok ötede yaşayan kişileri de rahatsız eder. 

Aykırılığın yaptırımında yine konut veya çatılı işyeri kiraları ile diğer kiralar ayrımı vardır. Diğer ( taşınır, taşınır yapı, taşınmaz…)kira ilişkileri, ihtarsız, süre vermeden (mehilsiz), yazılı bildirimle hemen feshedilebilecektir. Konut veya çatılı işyeri kiraları ise kural olarak aykırılığın giderilmesi yönündeki yazılı ihtarla, uygun süre verilerek (en az 30 gün), aykırılığın tanınan sürede giderilmemesi halinde akit feshedilebilecektir. 

Konut veya çatılı işyerinde de sözleşme, istisnaen ihtarsız, uygun süresiz, yazılı bildirimle hemen feshedilebilecektir. Bu hüküm yenidir. Özen borcuna nitelikli aykırılıkların sıralandığı fıkrada; karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, temerrüt hükmündeki gibi, uygun 
süresiz fesih hakkı tanınmaktadır. Kiralanan hasara uğrar, telef olursa sürenin yararsız olacağı açıktır. Saygı gösterilecek kişi cephesindeki nitelikli aykırılıksa, ilişkinin çekilmez olması sözleriyle dile getirilmiştir. 

Kiracının borçlarından sonuncusu, ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu başlıklı m.319 hükmüdür. Hüküm tamamen yenidir. 

Üçüncü fıkra, kiracının borcunun kaçınılmaz kıldığı kiraya veren zorunluluğunu kaleme almaktadır. Kiracının yükümlülüğü, kira sözleşmesi süresinde, kiracı kullanma ve/veya yararlanmaya devam ederken yerine getirilecektir. Öyleyse onun çıkarı gözetilmelidir. Gezip görmeler günlük yaşamını aksatmamalıdır. İşyeri kirasında iş saatleri, akışı, yoğunluğu; konut kirasında evde bulunulabilecek zaman gözetilerek; her ikisinde kiracının hayatını asgari kesintiye uğratacak süreler kesitler gözetilerek yürütülmelidir. 

Kiracının kira bedelinin indirilmesine ve zararın giderilmesine ilişkin hakları saklıdır. 

İKİ HAKLI İHTAR NEDENİ İLE KİRA AKDİNİN SONA ERDİRİLMESİ
TBK’nın 352/2 hükmü sadece konut ve çatılı işyeri kiralarında uygulanabilir. Konut ve çatılı işyeri dışındaki kiralara 352/2 hükmü uygulanamaz. 

Yargıtay’ın süreklilik gösteren içtihadına göre belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ve kira bedelinin tamamının bir defa da peşin veya arada belirli bir tarihte ya da kira süresinin sonunda ödeneceği kararlaştırılmış olması halinde, iki haklı ihtar nedeni ile kira sözleşmesi sona erdirilemez. 

Bu durumda,352/2 hükmü ancak belirli süreli kira sözleşmelerinde ve kira bedelinin aylık veya kira yılı ya da kira yılını aşan süre içinde birden fazla zamanda ödenmesi kararlaştırılmış kira sözleşmelerine uygulanabilecektir. Belirli sürenin bir yıldan az, bir yıl veya bir yıldan uzun olması önemli değildir. Bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde, kira süresi içinde kira bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yazılı olarak iki defa haklı ihtarda bulunulması halinde, kira süresinin ermesinden itibaren bir ay içinde açılacak dava ile 
kira sözleşmesi sona erdirilebilir. Örneğin; kira bedelinin aylık olarak ödenmesi kararlaştırılmış yedi aylık konut ve çatılı işyeri kirasında, yedi aylık kira süresi içinde, farklı iki aya ait kira bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle haklı olarak iki defa yazılı ihtarda 
bulunulmuş ise, yedi aylık kira süresinin sonundan itibaren bir ay içinde dava açılarak kira sözleşmesi sona erdirilebilecektir. 

Eğer bir veya birden fazla tam yılı kapsayan belirli süreli konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi söz konusu ise her bir tam kira yılı içinde, kira bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle haklı olarak iki defa yazılı olarak ihtarda bulunulmuş olması halinde, kira süresinin 
bitmesini beklemeden, iki haklı ihtarın yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir ay içinde dava açılarak kira sözleşmesi sona erdirilebilir. Örneğin; 01.01.2014 başlangıç tarihli üç yıllık bir kira sözleşmesinde, 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında kira bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yazılı olarak iki defa haklı ihtarda bulunulmuşsa, kiraya veren, üç yıllı kira süresinin bitmesini beklemeden 01.01.2015 tarihinden itibaren bir ay içinde dava açarak kira sözleşmesini sona erdirebilecektir. 

Kira süresi tam bir yıl ve kesirli süreli ise (1 yıl 6ay, 2 yıl 8 ay gibi) kira bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle kesirli sürede yazılı iki ihtar yapılması halinde kesirli sürenin sona ermesinden itibaren bir ay içinde dava açılarak kira sözleşmesi sona erdirilebilir. Örneğin; 1 yıl 6 ay süreli kira sözleşmesinde 1 yıldan sonraki 6 ay içinde, kira bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yazılı iki haklı ihtarda bulunulması halinde, o 6 aylık sürenin sonundan itibaren 1 ay içinde açılacak dava ile kira sözleşmesinin sona erdirilmesi sağlanılabilecektir. 

İHTARIN HAKLI OLMASI 
İhtarın haklı olması için, ihtara konu kira bedelinin muaccel olması gerekmektedir. 

TBK’nın 352/2 maddesinde sadece kira bedelinden söz edilmiş, yan giderlerden söz edilmemiştir. Bu durumda, yan giderlerin ödenmemesi haklı ihtara konu edilemeyecektir. İhtarın haklı olabilmesi için, ihtara konu kira bedeli, ihtarın tebliğinden sonra ödenmiş olmalıdır. 

İhtar kiracıya tebliğ edilmeden ihtara konu kira bedeli ödenmişse, o ihtar haklı olmaz. Uygulamada kira bedeline karşılık kiraya verene çek veya bono verilmektedir. Bu gibi durumlarda öncelikle kambiyo senetlerinin tahsili ile ilgili yollara başvurulmalı, çekin karşılıksız çıkması veya bononun ibraz edilmesine rağmen ödenmemesi halinde haklı ihtara konu edilmelidir. Kambiyo senetlerinin tahsili ile ilgili yollara başvurulmadan gönderilen ihtar haklı ihtar olmaz. 

Muaccel olan ve tek miktarla istenmesi mümkün olan kira bedelleri, bölünerek iki ayrı ihtara konu edilemez. İki haklı ihtar, aynı kira yılı içinde gönderilmiş ve aynı kira yılı içinde tebliğ edilmiş olmalıdır. 

Alacaklı kiraya veren tarafından, kira bedeli alacağının tahsili amacıyla açılan icra takibi üzerine kiracıya gönderilen ödeme emri de, tebliğden önce ödeme yapılmamış ve tebliğinde usulüne uygun yapılmamış olması kaydı ile haklı ihtar yerine geçer. İhtarların, "kira bedelinin belirli sürede ödenmesi, aksi halde verilen sürenin sonunda kira sözleşmesinin feshedileceği veya kira sözleşmesinin sona erdirilmesi için dava açılacağı" gibi kayıtları içermesi gerekmez. Ancak, ödenmesi gereken kiranın; hangi yıl, ay veya aylara ait olduğunun ve miktarının belirtilmesinin TMK'nın 2. maddesindeki dürüstlük kuralına uygun olacağı kanaatindeyiz. 

İhtarın yazılı olması geçerlilik koşuludur. İhtar, noter aracılığıyla, mektupla, elektronik postayla, telgrafla yapılabilir. 

İHTAR VE DAVA HAKKI 
 TBK'nın 352/2 maddesinde, iki haklı ihtar göndermek ve daha sonra bu iki haklı ihtara dayanarak kira sözleşmesini sona erdirme istemiyle dava açma hakkı, sadece kiraya verene tanınmıştır. Kiraya veren olamayan malikin ihtar gönderebilmesi ve daha sonra dava 
açabilmesi için, önce kira bedellerini kendisine ödemesi konusunda kiracıya ihtar göndermesi gerekir. 

Birden çok kiraya veren varsa, ihtarlar, kiraya verenlerin tamamı tarafından gönderilmelidir. Kira sözleşmesi mirasçılara intikal etmemişse, mirasçıların birlikte hareket etmeleri, zorunlu dava arkadaşlığının gereğidir. 

Aynı durum, kiracı taraf içinde geçerlidir. Birden çok kiracı varsa, ihtarın her bir kiracıya ayrı ayrı tebliği gerekmektedir. Bu konudaki eksiklerin sonradan tamamlanması mümkün değildir. Bu hususlar dava şartı olup, mahkemece kendiliğinden gözetilir. 

Kira ilişkisinin devri halinde ise; gerek 323. ve 205. madde, soruya olumlu cevap verilmesini gerektiriyor. TBK'nın 323/2 maddesine göre "...kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur." TBK'nın 205/1 maddesi de "Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren 
bir anlaşmadır." şeklindedir. İki hükmün birlikte değerlendirilmesinden burada kanundan doğan bir halefiyetin söz konusu olduğu ve devredenin tüm hak ve borçlarının devredenin yerine geçen devralana geçtiği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, kira ilişkisinin devrinde de devreden kiracıya gönderilmiş olan iki haklı ihtardan dolayı devralan kiracı aleyhine kira sözleşmesinin sona erdirilmesi istemi ile dava açılabileceğini düşünüyoruz. 

İki haklı ihtar nedenine dayalı olarak açılacak davanın, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden itibaren bir ay içinde açılması gerekmektedir. Dava açma süresi kamu düzeni ile ilgili olup, mahkemece kendiliğinden 
gözetilir. Kira bedelinin ödenmesi için gönderilen haklı ihtarlar, dava açma süresini uzatmaz. Ancak kiraya veren dava açacağını, bir aylık dava açma süresi içinde kiracıya bildirirse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır. 

KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN KEFALETİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLAR 
Kefalet sözleşmesine ilişkin hükümler 6098 sayılı TBK'nın 581 ile 603. maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır. Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcuna ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği bir sözleşme 
türüdür. (TBK md. 581) Güvence sağlama amacına yönelik sözleşmeler arasında yer alan kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ve kefildir. Borçlu kefalet sözleşmesine taraf değildir. 

Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir. Ancak, gelecekte doğacak veya koşula bağlı bir borç içinde, bu borç doğduğundan veya koşul gerçekleştiğinde hüküm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesi kurulabilir (TBK md.582). 

Kefalet sözleşmesinden doğan borç fer'i nitelik taşımaktadır. Bu nedenle ortada geçerli asıl borç olarak nitelenebilecek başka bir borcun varlığı gerekmektedir. Geçerli bir asıl borç mevcut değilse geçerli bir kefalet sözleşmesi kurulmayacak ve asıl borcun sona ermesi ile birlikte kefalet de kendiliğinden sona erecektir. 

Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır. 

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler. 

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz. 

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır. 

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez. 

Kefaletin bir diğer özelliği tali olmasında görülür. Şöyle ki, adil kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça kefili takip edemez. Ancak, kanunda belirtilen borçlu aleyhine yapılan takip sonucunda kesin aciz belgesi alınması ve benzeri hallerde alacaklı doğrudan doğruya kefile başvurabilir. Bu nedenle kira sözleşmesinde kiraya veren tarafından genellikle kiracının yanında kefilin müteselsil kefil olması aranmaktadır. Kefil müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehinini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak bunun için borçlunun ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçlüğü içinde olması gerekir. 

Süreli kefalette kefil, sürenin sonunda borcundan kurtulur. Süreli olmayan kefalette kefil, asıl borç muaccel olunca adi kefalette her zaman ve müteselsil kefalette ise, kanunun ön gördüğü hallerde alacaklıdan, bir ay içinde borçluya karşı dava ve takip haklarını kullanmasını, varsa rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesini ve ara vermeden takibe devam etmesini isteyebilir. 

Borç, alacaklının borçluya yapacağı bildirim sonucunda muaccel olacaksa kefil, kefalet sözleşmesinin kurulduğu tarihten bir yıl sonra alacaklıdan, bu bildirimi yapmasını ve borç bu surette muaccel olunca yukarıdaki fıkra hükümleri uyarınca takip ve dava haklarını kullanmasını isteyebilir. Alacaklı, kefilin bu istemlerini yerine getirmezse, kefil borcundan kurtulur. Ayrıca bir kişi tarafından verilen her türlü kefalet on yıl sürenin geçmesiyle birlikte kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

Kira sözleşmesinde uzayan dönemlere ilişkin kefilin sorumluluğunun devam etmesi için kefilin azami sorumlu olacağı süre ve kira miktarı belirlenmelidir. Kira sözleşmesinde uzayan dönem için kira parasının artış miktarı ve kefilin sorumluluğunun kira sözleşmesinin 
bitimine kadar devam edeceğinin kararlaştırılmış olması bir başka deyişle, uzayan dönemde kefilin kefaletinin devam edeceğine ilişkin sözleşme hükmü geçersiz olacaktır. Kira sözleşmesine kefil sıfatıyla imzalayan kişiyle garantör sıfatıyla imzalayan kişinin 
sorumluluklarının ne kadar süreyle devam edeceği hususu farklılık arz etmektedir. Yargıtay 6. 

Hukuk Dairesi'nin 2012/11350-13539 sayılı ilamında "Davalının, kiracının kefili ve aynı zamanda Borçlar Kanunu'nun 110. maddesi (TBK md.128) kapsamında garantörü olduğu ve kiracıyla birlikte aynı zamanda kendisi hakkında yasal işlem yapılmasını kira sözleşmesinde kabul ettiği, davalı kira sözleşmesine garantör olarak imza attığına göre kira sözleşmesi boyunca sorumluluğunun devam edeceği..." belirtilmiştir. 

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin bu kararından da anlaşıldığı üzere kira sözleşmesini 
"garantör" sıfatıyla imzalayan kişinin sorumluluğu kira sözleşmesi süresince devam eder.