SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

Tıp mesleğinin icrası sırasında meydana gelen ve tarafları maddi ve manevi olarak sorumluluk altına sokabilecek tıbbi hata ve malpraktis halleriyle ilgili olarak aşağıdaki hukuki hizmetleri sunmaktayız.
• Özel Sağlık Kurumlarının sorumlulukları, Hekimler ile Yardımcı Sağlık Personelinin ve Paramedikallerin sorumlulukları ve Hasta Hakları ile ilgili konularda yazılı ve sözlü görüş vermek, davaların takibini yapmak.
• Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Karşısında Sağlık Hizmeti Sunucularının Danışmanlığı yapmak,
• İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumlarının; Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış Hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan Tıp Merkezleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden Tıp Merkezleri ve Dal Merkezlerinin, Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Özel Sağlık Kurumlarının; Diyaliz Merkezleri ile Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer Özelleşmiş Tedavi Merkezleri Tanı, Tetkik ve Görüntüleme Merkezleri ile Laboratuvarları'nın ve diğer Sağlık Hizmet Sunucularının; Optisyenlik Müesseseleri, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçileri, Kaplıcalar ve Eczanelerin, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri ve SGK ile yapılmış olan sağlık hizmeti satın alım sözleşmeleri çerçevesindeki hak ve yükümlükleri konusunda yazılı veya sözlü görüş sunmak,
• T.C.Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetimler öncesinde denetime hazırlık çalışmalarına yardımcı olmak konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.